W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Imprezy masowe i koncerty Sport

28 września w Mielcu odbędą się 24. Ogólnopolskie Biegi Uliczne

W ramach imprezy rozegranych zostanie 13 biegów w różnych kategoriach wiekowych w tym bieg główny na 3km.

Patronat honorowy na imprezą objęli:

Krystyna Skowrońska – Poseł na Sejm RP

Zbigniew Tymuła – Starosta Powiatu Mieleckiego

Fryderyk Kapinos – Pełniący Funkcje Prezydenta Miasta Mielca

PROGRAM ZAWODÓW

16.50 – otwarcie zawodów

17.00 – 100m dziewcząt                                            roczniki 2012 i młodsi

17.05 – 100m chłopców                                             roczniki 2012 i młodsi

17.10 – 300m dziewcząt                                             roczniki 2011/2010

17.15 – 300m chłopców                                             roczniki 2011/2010

17.20 – 500m dziewcząt + nauczyciele                      roczniki 2009/2008

17.25 – 500m chłopców                                             roczniki 2009/2008

17.30 – 500m dziewcząt                                            roczniki 2007/2006

17.35 – 500m chłopców                                             roczniki 2007/2006

17.45 – 800m dziewcząt + nauczyciele                      rocznik 2005/2004

17.50 – 800m chłopców                                             rocznik 2005/2004

17.55 – 800m dziewcząt                                             roczniki 2003

18.00 – 800m chłopców                                             roczniki 2003

18.10 – dekoracja dzieci i młodzieży wg kolejności rozgrywanych biegów,

losowanie nagród rzeczowych pośród uczestników biegów młodzieżowych

19.30 – 3 km – Bieg Główny o Puchar Prezydenta Mielca K+M

19.45 – dekoracja biegu głównego

W biegu głównym obowiązują zgłoszenia:
– do 26 września 2018 r. drogą elektroniczną poprzez stronę https://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=495
– 27 września 2018 r. w biurze zawodów w godz. 18:00-20:00
– 28 września 2018 r. w biurze zawodów w godz. 15:00-18:00, pod warunkiem niewyczerpania limitu miejsc.

Limit zawodników: 150 osób

 

REGULAMIN

„24. OGÓLNOPOLSKIE BIEGI ULICZNE”

MIELEC, 28 WRZEŚNIA 2018 R.

 

 1. CEL IMPREZY
 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 2. Upamiętnienie  100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

 

 1. ORGANIZATOR

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec, 39-300 Mielec, ul. Solskiego 1,

tel. 17 788 5007, 507 093 980, [email protected], www.mielecbiega.pl

 

III. PARTNERZY

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Powiat Mielecki

Gmina Miejska Mielec

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

 

 1. TERMIN I MIEJSCE

28 września 2018r.  godz. 16.50

Stadion Miejski w Mielcu, ul. Solskiego 1 (trybuna od ul. Kusocińskiego)

Biuro zawodów czynne od godz. 15.00 (kabina sędziowska na tarasie stadionu)

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW

16.50 – otwarcie zawodów

17.00 – 100m dziewcząt roczniki 2012 i młodsi

17.05 – 100m chłopców roczniki 2012 i młodsi

17.10 – 300m dziewcząt roczniki 2011/2010

17.15 – 300m chłopców roczniki 2011/2010

17.20 – 500m dziewcząt + nauczyciele roczniki 2009/2008

17.25 – 500m chłopców roczniki 2009/2008

17.30 – 500m dziewcząt roczniki 2007/2006

17.35 – 500m chłopców roczniki 2007/2006

17.45 – 800m dziewcząt + nauczyciele rocznik 2005/2004

17.50 – 800m chłopców rocznik 2005/2004  

17.55 – 800m dziewcząt rocznik 2003

18.00 – 800m chłopców rocznik 2003

18.10 – dekoracja dzieci i młodzieży wg kolejności rozgrywanych biegów

losowanie nagród rzeczowych pośród uczestników biegów

młodzieżowych

19.30 – 3 km – Bieg Główny o Puchar Prezydenta Mielca K+M

19.45 – dekoracja biegu głównego

 1. UCZESTNICTWO
 1. W Biegu głównym 3km mogą uczestniczyć jedynie osoby uprzednio zarejestrowane, które dokonały odpowiedniej opłaty i odebrały numer startowy.
 2. Prawo startu w Biegu głównym 3km mają osoby, które najpóźniej w dniu 28.09.2018 r. ukończą 18 lat. Prawo startu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 28.09.2018 r. ukończą 16 lat, pod warunkiem okazania zgody na uczestnictwo w Biegu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulamin, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze numeru startowego.
 3. Rodzice lub prawni opiekunowie przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.
 4. Warunkiem udziału w Biegu głównym 3km jest:
 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i terminowe uiszczenie opłaty startowej.
 1. b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 2. c) Podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu, dotyczącego udziału w Biegu na własną odpowiedzialność.
 3. d) Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, ponoszą związane z tym ryzyko. Każdy z Uczestników zgłaszając się do Biegu jednocześnie potwierdza, iż jest w pełni zdrowy, nie posiada żadnych przeciwwskazań medycznych i faktycznych do uczestniczenia w takim wydarzeniu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki, które mogą wystąpić w związku z jego stanem zdrowia, a także wszelkie inne skutki wynikłe z zachowania uczestnika wydarzenia, w tym także wynikłe ze zdarzeń losowych. Organizator biegu nie odpowiada za wszelkie kontuzje związane ze stanem zdrowia, brakiem przygotowania uczestnika do Biegu.
 4. e) Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach:

– 27.09.2018 r. w godz. 18:00-20:00 – kabina sędziowska na tarasie

– 28.09.2018 r. w godz. 15:00-18:00 – kabina sędziowska na tarasie

zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 1. W biegach młodzieżowych startować mogą zawodnicy pod warunkiem braku przeciwwskazań do biegania.   
 2. Każdy uczestnik biegów młodzieżowych ma obowiązek posiadać kartkę startową wydaną przez organizatora i oddać ją sędziom na mecie po ukończonym biegu.

 

VII. ZGŁOSZENIA

 1. W biegu głównym obowiązują zgłoszenia:

– do 26 września 2018 r.  drogą elektroniczną poprzez stronę: www.timekeeper.pl

 1. Organizator ustala limit Uczestników na 150 osób.
 2. O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność wpłat. Po osiągnięciu limitu 150 wpłat zapisy i dalsze wpłaty zostaną zablokowane.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty jak najszybciej, po osiągnięciu limitu uczestników, zapisy będą trwały dalej a liczyć się będzie kolejność zaksięgowanej opłaty startowej. Za datę dokonania opłaty uznaje się datę wpłynięcia środków na konto.
 4. Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów w dniach:

– 27 września 2018 r. w godz. 18:00-20:00

– 28 września 2018 r. w godz. 15:00-18:00, pod warunkiem niewyczerpania limitu miejsc.

 1. W biegach młodzieżowych należy pobrać kartki startowe od organizatora (różne kolory dla poszczególnych biegów) w biurze zawodów (kabina sędziowska na tarasie stadionu od ul. Kusocińskiego).

 

VIII. OPŁATA STARTOWA

 1. Dla uczestników biegu głównego 3km:

– 20,00 zł – przy rejestracji elektronicznej i wpłacie do dnia 26 września 2018 r.

– 30,00 zł – w biurze zawodów w dniach 27-28 września 2018 r., w przypadku

niewyczerpania limitu 150 miejsc.

 1. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Ewentualne przekazanie swojego uczestnictwa innej osobie tylko za poinformowaniem i zgodą organizatora.
 2. Jeśli limit 150 osób zostanie osiągnięty wcześniej to zapisy automatycznie zostaną zakończone, liczy się kolejność wpłaty, a nie zapisów.
 3. W przypadku potrzeby wystawienia faktury, prosimy o kontakt przed zawodami.

 

 1. ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH
 2. Odbiór numerów startowych jest możliwy w dniach:

– 27 września 2018 r. w godz. 18:00-20:00

– 28 września 2018 r. w godz. 15:00-18:00 w biurze zawodów.

 1. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w celu weryfikacji i odbioru numeru startowego.
 2. Odbiór numeru startowego w imieniu innego Zawodnika jest możliwy tylko na podstawie podpisanego oświadczenia i upoważnienia (Załącznik nr 3) oraz kserokopii dowodu osobistego Zawodnika (do wglądu), w imieniu którego odbierany jest numer.
 3. Nie jest dozwolone przekazywanie lub odsprzedaż numeru startowego osobie trzeciej. Zagubienie numeru Zawodnik ma obowiązek zgłosić do Biura Biegu przed Biegiem.

 

 1. KLASYFIKACJE
 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 2. Klasyfikacje wiekowe w kategorii kobiet i mężczyzn


– K,M-16 16-19 lat r. 2002-1999

– K,M-20 20-29 lat r. 1998-1989

– K,M-30 30-39 lat r. 1988-1979

– K,M-40 40-49 lat r. 1978-1969

– K,M-50 50-59 lat r. 1968-1959

– K,M-60 60 + r. od 1958


 1. Klasyfikacje dodatkowe:

– Najstarszy mieszkaniec powiatu mieleckiego kobiet i mężczyzn

 

 1. NAGRODY
 1. Wszyscy Uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.
 2. Za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne:

   (I m. – 500zł, II m. – 300zł, III m – 250zł, IV m – 200zł).

 1. za miejsca I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne (tylko obywatele Polski) (I m. – 150zł; II m. – 120zł; III m. – 100zł).
 2. Dla najstarszego mieszkańca powiatu mieleckiego kobiet i mężczyzn nagroda pieniężna w wysokości 100zł.
 3. Zawodnicy którzy zajmą I – III miejsce w klasyfikacji generalnej biegu głównego 3km, nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych.
 4. W biegach przedszkolaków i młodzieżowych medale za miejsca  I-VI oraz nagrody rzeczowe za miejsca I-III.
 5. W punktacji zespołowej szkół podstawowych za miejsca I-III – puchary

Punktacja dla szkół: I m (– 1 pkt), II m (– 2 pkt), III m (– 3 pkt), itd.

Do punktacji zespołowej liczy się sześciu najlepszych zawodników/zawodniczek danej szkoły z każdego biegu – za udział nauczyciela w biegu szkoła uzyskuje dodatkowe 10 pkt., które zostaną odjęte od punktacji ogólnej.

Szkoły, które nie będą miały pełnego składu osobowego nie będą brane pod uwagę do punktacji drużynowej (10 biegów).

 

XII. UWAGI

 1. Trasa biegów – start i meta na stadionie (nawierzchnia Mondo – stadion, asfaltowa i kostka brukowa) – dotyczy biegu głównego 3km.
 2. Organizator przewiduje elektroniczny pomiar czasu.
 3. Zawody nie są ubezpieczone, za ubezpieczenie zawodników odpowiadają zgłaszające szkoły, organizacje i kluby.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione podczas zawodów.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie Zawodnikom na trasie Biegu od momentu startu do zamknięcia trasy Biegu określonej limitem czasowym. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego Biegu.
 6. Szatnie/przebieralnie: Stadion Miejski w Mielcu, od ul. Kusocińskiego.
 7. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie Zawodnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz oznacza ich pełną akceptację.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie i jego ostatecznej interpretacji.
 9. Zawodnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Biegu oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
 10. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych Zawodników , przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Bieg i wydarzenia mu towarzyszące, w szczególności w prasie, radio, telewizji, Internecie, materiałach graficznych. Zawodnikowi oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

 

Załącznik nr 1

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego:

……………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka / podopiecznego)

w biegu głównym 24. Ogólnopolskich Biegów Ulicznych (zwanym dalej Biegiem), na dystansie 3km, który odbędzie się w dniu 28.09.2018 r. w Mielcu organizowanym przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec z siedzibą             w Mielcu 39-300, ul. Solskiego 1.

 

Oświadczam, że:

 • znany mi jest cel, charakter, program i Regulamin Biegów,
 • u dziecka / podopiecznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych lub wychowawczych, które mogą utrudniać lub uniemożliwić jego udział w Biegu.

 

 • Podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka

 

złożony dnia ……………………………………………w …………………………………………

…………………………………………………………………… …………………………………………………………

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) (podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

 

Oświadczenie dotyczące danych osobowych:

1) Zawodnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, swoich danych osobowych w postaci:

 1. imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w Biegu.
 2. imienia, nazwiska na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach Biegu,
 3. adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących Biegu.

2) Ponadto Zawodnik oświadcza, że został poinformowany, że:

 1. Administratorem jego danych osobowych jest Organizator.
 2. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji Biegu.
 3. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Biegu.
 4. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją Biegu.
 5. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów w których są przetwarzane.
 7. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Biegu.
 8. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 9. Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 • Podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka

 

złożone dnia ……………………………………………w …………………………………………

…………………………………………………………………… …………………………………………………………

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) (podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

 

Ja,…………………………………………………………………………………………………, urodzony………………………………………………, zgłaszam swoje uczestnictwo w biegu głównym na 3km, rozgrywanym w ramach 24. Ogólnopolskich Biegów Ulicznych. Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania.

Akceptuję, że:

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, szkody i zdarzenia losowe, dotyczące zdrowia             i życia uczestników podczas biegu

– nie będę dochodzić roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody i zdarzenia losowego związanych z biegiem

– będę przestrzegać regulaminu Biegu.

 

…………………………………… …………………………………………………………

           (data)                                     (podpis)

 

Oświadczenie dotyczące danych osobowych:

1) Zawodnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, swoich danych osobowych w postaci:

 1. imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w Biegu.
 2. imienia, nazwiska na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach Biegu,
 3. adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących Biegu.

2) Ponadto Zawodnik oświadcza, że został poinformowany, że:

 1. Administratorem jego danych osobowych jest Organizator.
 2. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji Biegu.
 3. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Biegu.
 4. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją Biegu.
 5. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów w których są przetwarzane.
 7. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Biegu.
 8. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 9. Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Ponadto wyrażam zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Biegu oraz na publiczne podanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.

 

…………………………………… …………………………………………………………

           (data)                                     (podpis)

Załącznik nr 3

UPOWAŻNIENIE

 

Ja, niżej podpisana/y…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

legitymująca/y się dowodem osobistym numer………………………………………………………………………………………………………………

upoważniam Panią/Pana………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym seria i numer……………………………………………………………………………

do odebrania mojego numeru startowego.

Do upoważnienia dołączam ksero dowodu osobistego (do wglądu) oraz poniższe oświadczenie.

 

Upoważniający:

 

…………………………………………………… …………………………………………………………

           (Imię i nazwisko)                                         (czytelny podpis)

 

plakat-sra3-mielecbiega(1)

 

regulamin – bieg uliczny 2018

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa