W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

500 zł z PFRON. Dla kogo?

Od 10 kwietnia 2020 r. osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunowie mogą składać wnioski o wsparcie w wysokości 500 zł netto, w ramach nowego programu pomocowego PFRON. Został on uruchomiony w związku ze stanem epidemii w Polsce, spowodowanym przez COVID-19.

Program PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (moduł III) ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością, które na skutek zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii straciły w okresie od 9 marca 2020 r. do 4 września 2020 r. możliwość korzystania, przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Pomoc polega na dofinansowaniu kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnicy  środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czyli prowadzonych przez organizacje pozarządowe;
 • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
 • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Ważne!

Do korzystania z dofinansowań ze środków PFRON zawsze upoważnione są osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, wydane przez lekarza orzecznika KRUS lub ZUS.

Kwota wsparcia to 500 zł miesięcznie

Pomoc będzie przyznana na maksymalnie 3 miesiące, także z uwzględnieniem marca.

Wniosek można złożyć:

 • elektronicznie poprzez system SOW – sposób rekomendowany przez PFRON
 • osobiście w instytucji wybranej przez powiat – prawdopodobnie będą to miejscowe centra pomocy rodzinie. Wcześniej należy się upewnić tam telefonicznie jak i kiedy można złożyć dokumenty
 • pocztą tradycyjną – wniosek należy uprzednio pobrać ze strony PFRON
 • pocztą elektroniczną (należy uprzednio dowiedzieć się telefonicznie na jaki adres mailowy można przesłać formularz wniosku).

Wniosek można składać od 10 kwietnia 2020 r. w sposób ciągły do 4 września 2020 r.

Infolinia PFRON

Pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

 – wsparcia w wypełnieniu wniosku udziela również  Ośrodek Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej i Dzienny Dom „Senior WIGOR” w Przykopie. 

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa