W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Przestępstwa, skandale, afery

98 procentowa bonifikata wstępnie odrzucona

Na jutrzejszej sesji Rady Miasta odbędzie się glosowanie nad projektem uchwały bonifikaty dla mieszkańców Mielca za przekształcenie prawa użytkowania – propozycja klubu radnych PiS.

Komisje, w których rządząca koalicja ma większość projekt ten negatywnie zaopiniowany.

-projekt-

UCHWAŁA NR ….

RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia ……….

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 poz. 1716) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie 98% bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, od opłaty jednorazowej o której mowa w art. 7 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

§ 2.

Warunkiem udzielenia bonifikaty, o której mowa w § 1. jest niezaleganie z zapłatą wszelkich należności wobec Gminy Miasta Mielec związanych z nieruchomością, której dotyczy opłata jednorazowa o której mowa w art. 7 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Mielcu

Bogdan Bieniek

UZASADNIENIE
W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i zawartą w niej możliwością wprowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego bonifikaty na tzw. opłatę przekształceniową, proponuje się wprowadzenie takiej bonifikaty dla nieruchomości na terenie Gminy Miasta Mielec dla których Prezydent Miasta Mielca dotychczas ustalał wysokość opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego, a są zabudowane na cele mieszkaniowe. W związku z tym, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

1 Komentarzy

majka 30 stycznia 2019 (środa) at 08:28

Panie Talarek- bonifikata dla mieszkańców Mielca to skandal, przestępstwo czy afera????? zamknij Pan ten żałosny portalik

Odpowiedz

Skomentuj majka Anuluj odpowiedź

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa