20 sierpnia 2019 (wtorek) - 16:51
Absolutorium dla Wójta Gminy Padew Narodowa Roberta Pluty. Radni jednogłośni
Absolutorium dla Wójta Gminy Padew Narodowa Roberta Pluty. Radni jednogłośni
Absolutorium dla Wójta Gminy Padew Narodowa Roberta Pluty. Radni jednogłośni
Informacje

Absolutorium dla Wójta Gminy Padew Narodowa Roberta Pluty. Radni jednogłośni

Podczas ostatniej sesji w dniu 26 czerwca 2018r. Rada Gminy w Padwi Narodowej rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017r. oraz jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy- Robertowi Plucie. Prace Rady Gminy, podjęte uchwały, poprzedzone były pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Radni wysoko ocenili wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetu 2017r.
Zaś Włodarz Gminy przypomniał, że realizacja planowanych dochodów zamknęła się kwotą 21.412.062,10 zł, co stanowi 97,63 % planu rocznego dochodów a wydatków kwotą 23.094.521,47 zł , co stanowi 96,73 % planu rocznego wydatków.

Radni szczególnie przyjrzeli się zadaniom inwestycyjnym wykonanym na kwotę 5.438.295,88 zł czyli na 98,40 % założonego planu, a szczególnie rozpoczęte w latach wcześniejszych i z rozmachem kontynuowane w 2018r. Największym z nich jest rozbudowa
i przebudowa oczyszczalni ścieków, budowa nowych odcinków wodociągu i kanalizacji
w terenach mieszkaniowych na terenie gminy oraz monitoring i telemetria nowej infrastruktury kanalizacyjne z łączną wartością ponad 15 mln. zł.

Wójt Gminy Padew Narodowa Pan Robert Pluta zwrócił szczególną uwagę na stałą dobrą zmianę wizerunku Gminy Padew Narodowa, poprawienia się jej infrastruktury technicznej i społecznej. Podkreślił jednocześnie iż tak szybki wzrost inwestycji w jednej
z mniejszych gmin powiatu był możliwy dzięki pracy i zaangażowaniu pracowników urzędu gminy, Radnych Rady Gminy, Sołtysów i Mieszkańców Gminy Padew Narodowa, którzy wspólnie działają na rzecz naszej Małej Ojczyzny- za co im serdecznie dziękuje – powiedział Wójt Robert Pluta.

Komisja Rewizyjna wnikliwie analizowała informację o stanie mienia Gminy Padew Narodowa przedłożoną przez Wójta Gminy, z której wynika, że mieszkańcy naszej gminy korzystają z majątku o wartości blisko 60 mln. zł. Dla przypomnienia na koniec 2013 r. wartość majątku wynosiła 40 mln. zł. Po zrealizowaniu wszystkich planowanych na 2018r. zadań jego wartość się znacznie powiększy i przekroczy 80 mln. zł. Jest to potencjał, który na dobrym poziomie zabezpiecza potrzeby lokalnej społeczności i w oparciu o który warto budować.

 

WYDATKI Z BUDŻETU NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 R.

 

Lp.

Nazwa zadania

Planowane wydatki

Wykonanie  za 2017 r.

1. Prace inwestycyjne jak niżej:

– Budowa sieci wodociągowej ul. Wałowa w Padwi Narodowej

– Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa

921.485,00

     917.651,18

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w sołectwie Piechoty

34.000,00

33.444,19

3. Inwestycje drogowe w Gminie Padew Narodowa:

– Przebudowa drogi gminnej „na Wójcika” w Przykopie

– Przebudowa drogi gminnej „na Kowalika” w Domacynach

– Przebudowa dróg gminnych ul. Wrzosowa, obok Kawika, Obok Popiołka w Padwi Narodowej

– Przebudowa drogi gminnej „obok Parku Rehabilitacji Ruchowej” w Piechotach

– Przebudowa drogi gminnej „Obwodnicy” w Kębłowie

– Przebudowa drogi gminnej „do Mycka” w Pierzchnem

– Przebudowa drogi gminnej „na Latawc a” w Rożniatach

– Przebudowa drogi gminnej „na Zagonie” w Wojkowie

– Przebudowa drogi gminnej „na Majdanku” w Zadusznikach

– Przebudowa drogi gminnej „na Klęskówkę” w Babulach

1.605.300,00

1.580.289,30

4. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Wojków dz. o nr ewid. 270

36.400,00

35.348,61

5. Transport i montaż przystanku autobusowego w miejscowości Domacyny

5.000,00

4.182,00

6. Prace inwestycyjne w obiektach gminnych jak niżej;

– Zagospodarowanie i uporządkowanie zbiornika wodnego w Piechotach (w tym. F. sołecki 10.627,38 zł)

– Zagospodarowanie oczka wodnego na terenie byłej szkoły w sołectwie Przykop

– Prace elektryczne w budynku wiejskim w Przykopie

– Remont budynku wraz z przybudówką w Pierzchnym (w tym f. sołecki 6.169,43 zł)

– Remont ogrodzenia przed budynkiem wiejskim w Zadusznikach – etap II (f. sołecki 6.500,00 zł)

– Remont kapitalny kotłowni w budynku OPS

325.009,41

323.441,93

7. Modernizacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Padwi Narodowej na Podstację Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu

742.000,00

 

741.805,82

 

8. Rozbudowa budynku wiejskiego w Zarówniu część strażacka

15.070,00

15.070,00

9.  Roboty remontowo – inwestycyjne w obiektach szkolnych:

1.Przebudowa sanitariatów uczniowskich – część dla uczniów w wieku 7-11 lat etap II

2.Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy zielonej szkole

          45.700,00

39.000,00

10.

 

Termomodernizacja budynków  użyteczności publicznej Gminie Padew Narodowa – budynek Zespołu Szkół

1.497.940,00

1.496.466,65

11. Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na zakup i montaż stacjonarnego zestawu komputerowego oraz rozbudowę systemu łączności radiowej w zakresie urządzeń wielkoobszarowej łączności cyfrowej dla potrzeb Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Padwi Narodowej

24.000,00

22.234,64

12. Dom Dzienny Senior-WIGOR w Przykopie-Otwarta Strefa Aktywności –dokumentacja i Klub Seniora w Padwi Narodowej -dokumentacja

28.064,00

28.064,00

13. Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie

– Padew Narodowa, ul. Jaśminowa, Wrzosowa i Bursztynowa (f. sołecki 16.000,00)

-Padew Narodowa ul. Lipowa i Zacisze

– Przykop (f. sołecki 3.000,00 zł)

– Zachwiejów (f. sołecki 3.970,09 zł sołectwo Zachwiejów, 4.000,00 f. sołecki sołectwo Zarównie)

58.000,00

48.486,38

14. Zakup samochodu służbowego na potrzeby utrzymania porządku i czystości na terenie gminy

27.745,00

27.745,00

15. Zakup namiotu na imprezy kulturalne dla Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej

60.000,00

 

59.040,00

 

16. Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Padew Narodowa w celu ich udostepnienia jako atrakcje kulturowe regionu – Szlak Pamięci Ignacego Łukasiewicza

31.560,00

26.480,00

17. Inwestycje infrastruktury sportowej Wykonanie oświetlenia boiska sportowego „Piechocki Orlik” w miejscowości Piechoty

 

UG Padew Narodowa

Absolutorium dla Wójta Gminy Padew Narodowa Roberta Pluty. Radni jednogłośniAbsolutorium dla Wójta Gminy Padew Narodowa Roberta Pluty. Radni jednogłośniAbsolutorium dla Wójta Gminy Padew Narodowa Roberta Pluty. Radni jednogłośniAbsolutorium dla Wójta Gminy Padew Narodowa Roberta Pluty. Radni jednogłośni
Absolutorium dla Wójta Gminy Padew Narodowa Roberta Pluty. Radni jednogłośni
Absolutorium dla Wójta Gminy Padew Narodowa Roberta Pluty. Radni jednogłośni
Absolutorium dla Wójta Gminy Padew Narodowa Roberta Pluty. Radni jednogłośni

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości