W Cieniu Jupiterów Mielec
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec
fratelli
Paliwa Mielec
Image default
Informacje Kultura i nauka

Absolutorium dla Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej za 2016 rok [FOTO]

Odbyło się  II  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Wł. Szafera  kadencji 2015-2018.

Zebranie otworzył Prezes Towarzystwa Janusz Chojecki, który poprosił o uczczenie chwilą ciszy pamięć Członków TMZM i ich Sympatyków, którzy odeszli w ub. roku, wspominając m.in. śp. śp. Marię Błażków , Janusza Kapuścińskiego, Annę Tomaszewską – córkę Prof. Władysława Szafera, Tadeusza Szafera – najstarszego syna Profesora Szafera, Zdzisława Żoka – pilota doświadczalnego i konstruktora.


Dokonano wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania, którym został Józef Witek.  Protokolantem Walnego Zebrania jednomyślnie wybrana została  Jolanta Strycharz.
Po  wyborze Komisji Uchwał i Wniosków w składzie : Janusz Wyzina, Zbigniew Wicherski, Andrzej Kobylarz obszerne sprawozdanie Zarządu za rok 2016 złożył Prezes Janusz Chojecki.  Wspomniał  w nim o  wyjątkowo bogatym w wydarzenia roku 2016, ogłoszonym przez TMZM „Rokiem Szaferowskim” w 130 rocznicę urodzin Patrona Towarzystwa. W związku z tym  Towarzystwo zorganizowało wiele imprez dedykowanych Prof. W. Szaferowi (plenery w Tatrzańskim Parku Narodowym, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie Profesora na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, rajdy rowerowe dedykowane Patronowi Towarzystwa, wspaniała dwudniowa konferencja zorganizowana przez Nadleśnictwo Mieleckie we współpracy z TMZM, wreszcie uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Sali Królewskiej PSM w Mielcu wieńcząca obchody Roku Szaferowskiego.
Największym projektem realizowanym w ub. roku przez TMZM było zadanie społeczne w ramach wygranego przez TMZM ogólnopolskiego konkursu dotowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Spraw Społecznych pt.:  „Pieczęć Zasług Obywatelskich- Sigillum Meriti Civilis- Razem na rzecz ludzi wybitnie zasłużonych dla Ziemi Mieleckiej” .

Ten bardzo złożony, wieloaspektowy i wielokierunkowy projekt realizowany był przez 9 miesięcy i wzięło w nim bezpośredni udział ponad 1100 osób, a pośrednio poprzez środki przekazu, wiele tysięcy mielczan i mieszkańców Powiatu Mieleckiego, w tym sporo młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych (ponad 700 uczniów). Projekt przywołał na pamięć wiele postaci wybitnie zasłużonych dla Ziemi Mieleckiej, a jego finałem było wręczenie w przeddzień Święta Niepodległości przed tradycyjnymi niepodległościowo- patriotycznymi śpiewankami w Pałacyku. Zwieńczeniem tego projektu publicznego było wręczenie medali oraz statuetek pierwszym dwom laureatom: nieżyjącemu Bł. Ks. Romanowi Sitce oraz wieloletniemu prezydentowi Miasta Mielca- Januszowi Chodorowskiemu

Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne podmioty organizacyjne wchodzące w strukturę Towarzystwa:  Jubileusz 35-lecia Klubu Środowisk Twórczych obchodzony we wrześniu ub. roku z licznymi odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi, a także pieniężnymi, II Finał Przeglądu Kultury Mieleckiej „ Z nurtem Wisłoki”, który miał miejsce w Przecławiu,  VI Spotkanie Lotniczych Pokoleń w sierpniu ub. roku realizowany przez Klub Miłośników Lotnictwa przy TMZM we współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji Polskiego Lotnictwa – PROMLOT w Mielcu, liczne konkursy lotnicze,  Grupa Literacka SŁOWO obchodziła bardzo uroczyście  Jubileusz 10-lecia z finałem w dniu 10 września, podczas którego wręczono odznaczenia państwowe i resortowe kilku twórcom Grupy. Sekcja Turystyczna zorganizowała kilka wycieczek, rajdów, konkursów dot. Małej Ojczyzny.
Budżet zamknął się na koniec roku nadwyżką w wysokości  ponad 15 tys. zł. , pochodzącą  głównie z sektora prywatnego:  darczyńcy, sponsorzy, reklamodawcy, donatorzy, uzyskaną głównie w II półroczu 2016 roku,  za co Prezes Chojecki serdecznie podziękował. Biuro TMZM zostało dodatkowo doposażone w  nowoczesny sprzęt niezbędny do dalszej obsługi administracyjnej dynamicznie rozwijającego się  Towarzystwa.
Prezes zaakcentował aktywny udział przedstawicieli TMZM   we wszystkich uroczystościach o charakterze patriotyczno- państwowo- religijnych, a także ich  współpracę i z innymi organizacjami pozarządowymi na terenie miasta i powiatu.
Po wysłuchaniu Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Jan Madej, zawnioskował o udzielenie Zarządowi  TMZM absolutorium, a wcześniej Przewodniczący  Zebrania poprosił Walne Zebranie o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu. Walne Zebranie jednomyślnie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu, a także udzieliło Zarządowi absolutorium.
W następnym punkcie Porządku Obrad Prezes Janusz Chojecki  przedłożył prowizorium budżetowe TMZM na rok 2017, które pozwala na dalszy rozwój Towarzystwa na wysokim, stabilnym poziomie, po czym zwrócił się do Walnego Zebrania o uchwalenia budżetu TMZM na rok 2017 w oparciu o przedłożone prowizorium. Walne Zebranie uchwaliło jednomyślnie budżet towarzystwa na rok 2017.
Prezes Chojecki przedłożył Walnemu Zebraniu informacje o zmianach  organizacyjno –kadrowych w Zarządzie oraz w podmiotach organizacyjnych wchodzących w skład TMZM.

Przedstawiono główne założenia projektu  nowego Statutu Towarzystwa i po krótkiej dyskusji o charakterze wyjaśniającym Walne Zebranie uchwaliło nowy Statut, a także cztery inne Regulaminy ( Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Walnego Zebrania) po przedłożeniu przez Członka Zarządu/ Skarbnika – Kol. Andrzeja Kobylarza,  stosownych projektów uchwał.  To historyczna chwila dla TMZM, albowiem nowo uchwalony Statut Towarzystwa poszerza znacznie możliwości jego rozwoju, zwłaszcza w kontekście jego współfinansowania. Nowy Statut oraz uchwalone regulaminy wejdą w życie z dniem zarejestrowania w Sądzie Rejestrowym.
Prezes Chojecki złożył w imieniu Zarządu Towarzystwa wniosek do Walnego Zebrania o nadanie statusu Członka Honorowego TMZM  Panu Jerzemu Kazanie uzasadniając wniosek wielkimi zasługami, jakie położył były wieloletni Prezes TMZM dla rozwoju Towarzystwa, a także na rzecz rozwoju Małej Ojczyzny- Ziemi Mieleckiej. Walne Zebranie przyjęło wniosek Zarządu przez aklamację.

W kolejnym punkcie obrad z wnioskiem do Walnego Zebrania o zwolnienie z opłacania składek członkowskich sędziwych członków TMZM zwrócił się w imieniu Zarządu Wiceprezes Zarządu – Zbigniew Wicherski. Walne przyjęło w głosowaniu  jednomyślnie wniosek Zarządu.
Prezes Janusz Chojecki wręczył podziękowania swoim najbliższym Współpracownikom, którzy swoim społecznikowskim zaangażowaniem najbardziej przyczynili się do uzyskania w roku ubiegłym znakomitych, rekordowych wyników, zarówno w działalności merytorycznej jak też ekonomicznej Towarzystwa. Podziękowania  otrzymali:  Wiceprezes  Zarządu/Prezes Klubu Miłośników Lotnictwa – Zbigniew Wicherski, Członek Zarządu/Prezes Klubu Środowisk Twórczych- Jadwiga Klaus, Członek Zarządu/ Wiceprezes Klubu Środowisk Twórczych – Agnieszka Małek, Członek Zarządu/ Skarbnik- Andrzej Kobylarz, Członek Zarządu/Przewodniczący Sekcji Turystycznej – Janusz Wyzina, Członek Zarządu – Ewa Salamaga,  Członkowie Zespołu Kronikarskiego: Członek Zarządu- Teresa Elżbieta Pyzik, Członek Zarządu – Roman Trojnacki,  p. o. Prezesa Grupy Literackiej  „SŁOWO” – Aleksandra Piguła, a także Teresa Wenta oraz Jan Hyjek z Sekcji Turystycznej.

Uroczyście wręczono kilkanaście legitymacji nowo przyjętym przez Zarząd Członkom Towarzystwa.
Na zakończenie przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał Janusz Wyzina odczytał protokół, który został jednogłośnie przyjęty przez Walne Zebranie.

Więcej informacji na www.tmzm.mielec.pl

 

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Kultura i język hiszpański dla przedszkolaków [FOTO]

Wiadomości Mielec

Powstaną mieszkania SIM

Wiadomości Mielec

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa