W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Budowa obwodnicy Piątkowiec – Rzędzianowice, odszkodowania

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez Wolę Mielecka, Trzcianę do m. Rzędzianowice.

W związku z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej od Piątkowca do Rzędzianowic Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zwraca się do właścicieli nieruchomości, przez które będzie przechodził pas drogowy o złożenie oświadczenia o wydaniu przedmiotowej nieruchomości pod inwestycję.

Dodatkowo informuje, że jeżeli właściciel nieruchomości złoży takie oświadczenie w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia informującego o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to ustalona wysokość odszkodowania zostanie dodatkowo powiększona o 5% wartości nieruchomości. Oświadczenia, zgodnie z załączonym wzorem należy złożyć na piśmie do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Z dniem, w którym wyżej wskazana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna wszystkie działki przeznaczone pod pas drogowy przejdą na własność Województwa Podkarpackiego.

W celu prawidłowej realizacji inwestycji należy zwrócić uwagę, aby właściciele nieruchomości posiadali aktualne adresy zamieszkania zgłoszone w rejestrze ewidencji gruntów w Starostwie Powiatowym w Mielcu oraz aby nieruchomości posiadały uregulowany stan prawny, tj. założone księgi wieczyste, inne dokumenty potwierdzające prawa własności, w sytuacji śmierci właściciela przeprowadzone postępowania spadkowe.

W związku z powyższym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie apeluje do właścicieli nieruchomości o złożenie oświadczeń o wydaniu przedmiotowej nieruchomości pod inwestycję, a ustalona wysokość odszkodowania zostanie dodatkowo powiększona o 5% wartości nieruchomości.

źródło: www.gmina.mielec.pl

Informacja dotycząca odszkodowań przekazana przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice.

Przygotowanie i realizacja przedmiotowej inwestycji drogowej odbywa się na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.  z  2018r.  poz. 1474zpóźn.  zm.). Właściciele  nieruchomości  objętych inwestycją otrzymają od Wojewody Podkarpackiego zawiadomienia o złożonym wniosku i wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym o możliwości zapoznania się z całością dokumentacji    projektowej inwestycji. Nieruchomości przeznaczone pod inwestycję, zostaną objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którą wyda Wojewoda Podkarpacki. O wydanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej,Wojewoda zawiadomi wszystkich właścicieli. Zawiadomienia te zostaną wysłane na adresy wskazane w rejestrze ewidencji gruntów, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe.

Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia informującego o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, właściciele nieruchomości złożą oświadczenie o wydaniu  przedmiotowej nieruchomości pod inwestycję, to ustalona wysokość odszkodowania zostanie  dodatkowo powiększona o 5%    wartości nieruchomości. Oświadczenia te należy złożyć na piśmie do PZDW w Rzeszowie, stosowna informacja w tym zakresie będzie  również wpisana w treści wskazanego zawiadomienia od Wojewody  Podkarpackiego.

Z  dniem  w  którym  wyżej wskazana  decyzja  o  zezwoleniu  na  realizację inwestycji  drogowej  stanie  się ostateczna, m. in. zatwierdzi podziały nieruchomości objętych inwestycją oraz wszystkie działki przeznaczone pod  pas drogowy przejdą  na własność Województwa Podkarpackiego.

Zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o szczególnych zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych, odszkodowanie  za  działki  przeznaczone  pod  inwestycję,  objęte  decyzją Wojewody  Podkarpackiego  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej, zostanie    ustalone    w    trybie odrębnego postępowania  administracyjnego prowadzonego  przez  organ,  który  wydał  decyzję  o zezwoleniu  na  realizację inwestycji  drogowej  tj.  Wojewodę  Podkarpackiego.

Sprawa  odszkodowania będzie  prowadzona  oddzielnie,  indywidualnie  dla  każdej  nieruchomości, dla działki. W ramach prowadzonego postępowania odszkodowawczego Wojewoda Podkarpacki  powoła  biegłego  rzeczoznawcę  majątkowego, którego zadaniem będzie  sporządzenie  operatów  szacunkowych  określających  wartość  rynkową poszczególnych nieruchomości, działek według stanu nieruchomości na dzień wydania  decyzji  o  zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej. Wartość rynkowa  nieruchomości  określona  przez  rzeczoznawcę będzie obejmowała wartość gruntu oraz wartość składników majątkowych znajdujących się na tych działkach.  Sporządzone  operaty  szacunkowe  określające  wartość  rynkową przedmiotowych   nieruchomości,  będą stanowiły podstawę dla Wojewody Podkarpackiego do ustalenia wysokości odszkodowania.

W  toku  prowadzonego  przez  Wojewodę  Podkarpackiego  postępowania administracyjnego  w  sprawie o  ustalenie i wypłatę odszkodowania każda ze stron (właścicieli  nieruchomości) będzie  mogła  zapoznać  i  odnieść  się  do zgromadzonych w danej sprawie materiałów dowodowych tj. m.in. do operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości–będzie można wówczas wnosić ewentualne zastrzeżenia, które również będą  rozpatrywane  przez rzeczoznawcę, przez Wojewodę.

W tym zakresie również będą wysyłane do właścicieli przez Wojewodę  zawiadomienia  z  informacją. Postępowanie zakończy wydanie decyzji o ustaleniu odszkodowania za nabytą nieruchomość,od której będzie służyć stronie odwołanie. Podstawą do wypłaty odszkodowania będzie  ostateczna  decyzja  Wojewody Podkarpackiego  o  ustaleniu odszkodowania.  Wypłaty  odszkodowania  dokona  Podkarpacki  Zarząd  Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na rachunek bankowy wskazany przez właściciela nieruchomości, uprawnionego do otrzymania odszkodowania.

W odniesieniu do wniosków o nabycie całej nieruchomości, całej działki należy wyjaśnić, że liniami rozgraniczającymi teren może być objęty wyłącznie teren  przeznaczony pod  inwestycję,  który  będzie  stanowił  pas  drogowy,  w którym  wyłącznie  będą  zlokalizowane  poszczególne  elementy  drogi  oraz urządzenia związane z funkcjonowaniem  drogi. To powoduje  potrzebę dokonania podziałów działek i wydzielenia ich części, które będą przeznaczone pod budowaną drogę. Pozostałe części działek nie mogą być objęte i nabyte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w całości, ponieważ na tym terenie nie są projektowane  żadne  elementy  drogi  i  nie  będą  te  części działek stanowić pasa drogowego.

Dla tych części działek, pozostałych poza zakresem inwestycji drogowej, zastosowanie ma  art. 13 ust. 3  ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, który zobowiązuje zarządcę drogi do nabycia części nieruchomości pozostających poza zakresem inwestycji i jednocześnie nie nadających się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele. Właściciel nieruchomości winień  złożyć do  zarządcy  drogi wniosek  z  uzasadnieniem,  o  nabycie  tej nieruchomości,  jeżeli  jej  część  pozostaje poza zakresem inwestycji i jednocześnie nie  będzie  nadawała  się  do  prawidłowego  wykorzystania  na dotychczasowe cele. Nabycie tej nieruchomości będzie mogło zostać dokonane kiedy  decyzja  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  stanie  się ostateczna.  Roszczenie  to  nie  jest  związane  z  biegiem  żadnych  terminów, wyłącznie decyzja ZRID musi być wydana i ostateczna.

W całym tym postępowaniu szczególnie ważnym jest aby właściciele nieruchomości posiadali aktualne adresy zamieszkania zgłoszone w rejestrze ewidencji gruntów w Starostwie Powiatowym w Mielcu oraz aby nieruchomości posiadały uregulowany stan prawny, tj. założone księgi wieczyste, inne dokumenty potwierdzające prawa własności, w sytuacji śmierci właściciela przeprowadzone postępowania spadkowe.

W związku z powyższym apeluje się do właścicieli nieruchomości o złożenie oświadczeń o wydaniu przedmiotowej nieruchomości pod inwestycję, a ustalona wysokość odszkodowania zostanie dodatkowo powiększona o 5% wartości nieruchomości.

Oświadczenia te należy złożyć na piśmie do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.

Wolamielecka.pl

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości