14 sierpnia 2018, 12:57
Slider
Image default
Dominik Tymuła Rady i porady

Czy pobicie w pracy można zakwalifikować jako wypadek?

Aby zdarzenie można było uznać za wypadek przy pracy muszą zachodzić warunki określone w ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242, dalej: ustawa o ubezpieczeniu społecznym).

 

Definicję wypadku przy pracy określa art. 3 ust. 1 wymienionej ustawy, który wskazuje, że pracownik doznał wypadku przy pracy, gdy doszło do nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, tj.:

 

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez niego zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez podwładnego czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Trzeba pamiętać, że nie ma ustawowej definicji przyczyny zewnętrznej wypadku w pracy. Powszechnie przyjmuje się jednak, że może to być każdy czynnik, który pochodzi spoza organizmu poszkodowanego pracownika, zdolny w istniejących warunkach wywołać szkodliwe skutki.

Mogą to być np. urazy powstałe wskutek działania maszyn, pojazdów czy też innych osób (np. współpracowników).

W przyjętym orzecznictwie przyjmuje się także, że przyczyną taką może być pobicie pracownika. Wskazywał na to wyraźnie także Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 8 listopada 2012 r., o sygn. akt II PK 80/12.

 

Stwierdził wówczas, że poturbowanie podwładnego podczas wykonywania przez niego zwykłych czynności w miejscu wskazanym przez pracodawcę jako miejsce świadczenia pracy (także w przebieralni czy łazience) wystarczy do przyjęcia związku zdarzenia z pracą, gdy weźmie się pod uwagę, że bezpośrednią przyczyną pobicia było kwestionowanie przez poszkodowanego sposobu wykonywania pracy przez sprawcę.

 

Dla ustalenia, czy pobicie pracownika w czasie pracy miało charakter wypadku przy pracy nie ma znaczenia to, czy do zdarzenia tego doszło wskutek wyzywającego zachowania się osoby pobitej. Okoliczność ta mogłaby mieć jedynie znaczenie, gdy chodzi o prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Reasumując, pobicie pracownika w czasie wykonywania przez niego zwykłej pracy stanowi co do zasady wypadek przy pracy. Fakt, że to on sprowokował bójkę, może mieć znaczenie jedynie w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego.

Pracownik zostanie ich pozbawiony, gdy wyłączną przyczyną pobicia było umyślne lub mające postać rażącego niedbalstwa naruszenie przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, co w praktyce zdarza się zupełnie rzadko.

 

Dominik Tymuła

 

pobrane

 

 

Slider

Zobacz też...

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zaloguj

Nie masz konta?Zarejestruj się tutaj
X

Rejestracja