W Cieniu Jupiterów Mielec
navigator
fratelli
Image default
Lifestyle

Czy pobicie w pracy można zakwalifikować jako wypadek?

Aby zdarzenie można było uznać za wypadek przy pracy muszą zachodzić warunki określone w ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242, dalej: ustawa o ubezpieczeniu społecznym).

 

Definicję wypadku przy pracy określa art. 3 ust. 1 wymienionej ustawy, który wskazuje, że pracownik doznał wypadku przy pracy, gdy doszło do nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, tj.:

 

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez niego zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez podwładnego czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Trzeba pamiętać, że nie ma ustawowej definicji przyczyny zewnętrznej wypadku w pracy. Powszechnie przyjmuje się jednak, że może to być każdy czynnik, który pochodzi spoza organizmu poszkodowanego pracownika, zdolny w istniejących warunkach wywołać szkodliwe skutki.

Mogą to być np. urazy powstałe wskutek działania maszyn, pojazdów czy też innych osób (np. współpracowników).

W przyjętym orzecznictwie przyjmuje się także, że przyczyną taką może być pobicie pracownika. Wskazywał na to wyraźnie także Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 8 listopada 2012 r., o sygn. akt II PK 80/12.

 

Stwierdził wówczas, że poturbowanie podwładnego podczas wykonywania przez niego zwykłych czynności w miejscu wskazanym przez pracodawcę jako miejsce świadczenia pracy (także w przebieralni czy łazience) wystarczy do przyjęcia związku zdarzenia z pracą, gdy weźmie się pod uwagę, że bezpośrednią przyczyną pobicia było kwestionowanie przez poszkodowanego sposobu wykonywania pracy przez sprawcę.

 

Dla ustalenia, czy pobicie pracownika w czasie pracy miało charakter wypadku przy pracy nie ma znaczenia to, czy do zdarzenia tego doszło wskutek wyzywającego zachowania się osoby pobitej. Okoliczność ta mogłaby mieć jedynie znaczenie, gdy chodzi o prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Reasumując, pobicie pracownika w czasie wykonywania przez niego zwykłej pracy stanowi co do zasady wypadek przy pracy. Fakt, że to on sprowokował bójkę, może mieć znaczenie jedynie w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego.

Pracownik zostanie ich pozbawiony, gdy wyłączną przyczyną pobicia było umyślne lub mające postać rażącego niedbalstwa naruszenie przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, co w praktyce zdarza się zupełnie rzadko.

 

Dominik Tymuła

 

pobrane

 

 

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa