W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje Przestępstwa, skandale, afery

Decyzja sanepidu w sprawie kary dla księdza z Borkach Nizińskich

Odpowiedź, jaką wczoraj otrzymał Radny Wojewódzki Jacek Kotula w sprawie skargi na działalność inspektora z Mielca o umorzeniu kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku kwarantanny na księdzu w Borkach Nizińskich.

Pismo z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w sprawie skargi na działalność powiatowego inspektora sanitarnego.

Jednakże w wyniku postępowania odwoławczego, z przyczyn proceduralnych, decyzja
PPIS w Mielcu w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku
kwarantanny, została przez PPWIS uchylona w całości a postępowanie organu I instancji
umorzone
.-

PODKARPACKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Wierzbowa 16
35-959 Rzeszów

Rzeszów, dnia 27.10.2022 r.

Pan Jacek Kotula
Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego


ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ


Na podstawie art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 t.j.) w odpowiedzi na Pana skargę, która wpłynęła
do tut. organu za pośrednictwem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13 października
2022 r. na działanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu (dalej: PPIS w
Mielcu), określone przez Pana jako antykościelne i antychrześcijańskie,

 • Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (dalej: PPWIS) zawiadamia, że
  skarga jest bezzasadna.
  UZASADNIENIE
  W ww. skardze, za dowód mający stanowić potwierdzenie działania PPIS w Mielcu
  przeciwko Kościołowi i katolikom, została przytoczona sprawa postępowania administracyjnego
  prowadzonego przez PPIS w Mielcu w sprawie nałożenia kary administracyjnej księdzu
  Ryszardowi Wilk za niezastosowanie się do obowiązku kwarantanny. Wskazano również, że
  klauzula natychmiastowej wykonalności jaką PPIS w Mielcu nadał przedmiotowej decyzji kilka
  miesięcy po zniesieniu stanu epidemii, miała mieć na celu przedstawienie strony postępowania
  jako „groźnego sprawcę bezprawia, naruszającego najważniejsze interesy publiczne”. Wskazuje
  Pan również, że ks. Ryszard Wilk nigdy nie został poinformowany, że miał być objęty

kwarantanną. Na koniec wniósł Pan o natychmiastowe odwołanie PPIS w Mielcu Pana Grzegorza
Burka oraz o uchylenie lub unieważnienie „skandalicznej” decyzji.
W związku z Pana skargą na działalność PPIS w Mielcu, PPWIS w dniu 13 października
2022 r. zwrócił się do PPIS w Mielcu z prośbą o szczegółowe odniesienie się do sformułowanych
w ww. piśmie zarzutów oraz o przekazanie tut. Inspektorowi dokumentacji zgromadzonej w
sprawie dotyczącej wymierzenia kary administracyjnej księdzu Ryszardowi Wilk.
Zdarzenie będące podstawą prowadzonego przez PPIS w Mielcu postępowania, miało miejsce
początkiem roku 2022 czyli w okresie, w którym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
wprowadzony był stan epidemii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022
r. poz. 340). Zgodnie z obowiązującym w dniu zdarzenia § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie
obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku
kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U.2021.351) – obowiązek kwarantanny lub
nadzoru epidemiologicznego u osób, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, powstaje w
przypadku narażenia na następujące choroby zakaźne lub pozostawania w styczności ze źródłem
biologicznych czynników chorobotwórczych je wywołujących tj. chorobę wywołaną wirusem
SARS-CoV-2 (COVID-19). Osoby przebywające na kwarantannie, bez względu na zajmowane
funkcje w społeczeństwie, podlegały sprawdzeniu w miejscu jej odbywania przez funkcjonariuszy
Policji. W razie stwierdzenia naruszenia sporządzano dokumentację, którą przesyłano do organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako dowód w sprawie o wymierzenie kary pieniężnej za
naruszenie obowiązku kwarantanny. Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku naruszenia
obowiązków kwarantanny przez księdza. Na podstawie przekazanej dokumentacji PPIS w Mielcu
wszczął postępowanie administracyjne i wydawał rozstrzygnięcie.
Poprzez niezastosowanie się do norm prawnych, ustanowionych w celu zapobiegania
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 tj. norm prawnych służących ochronie
zdrowia i życia ludzkiego, stwarzano ryzyko bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia
ludzkiego wskutek możliwości przenoszenia się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na kolejne
osoby, które w wyniku tego mogły stracić zdrowie a nawet życie. Jednocześnie Państwo Polskie
ponosi koszty leczenia osób zakażonych i koszty podtrzymywania funkcjonowania gospodarki. Im
dłużej trwałaby epidemia (a było to uzależnione głównie od sumienności obywateli w
przestrzeganiu narzuconych prawem powszechnie obowiązującym reżimów sanitarnych), tym
większe koszty na jej zwalczanie, a jednocześnie – co bardziej istotne – coraz liczniejsze tragedie
ludzkie wskutek doznania rozstroju zdrowia i życia, jak również poczucia krzywdy po stronie
rodzin zmarłych i poważnie chorych.
Zarzuty przedstawione w skardze niosą znamiona kwestionowania działalności w zakresie
ochrony zdrowia publicznego nie tylko PPIS w Mielcu ale całej Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Należy zaznaczyć, że podstawową rolą organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do
ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym zakażeń SARS-CoV-2. Kierując się
potrzebą ratowania zdrowia i życia ludzi, podejmowane są działania zmierzające do ograniczania
liczby chorych i narażonych na zachorowanie. Konieczna w tej materii jest współpraca całego
społeczeństwa oraz niekiedy ponoszenie niewielkich wyrzeczeń, jak pozostawanie w
kwarantannie, co jest wyrazem solidarności społecznej i szacunku dla innych osób, dla których

zachorowanie na COVID-19 może być przyczyną znacznych problemów zdrowotnych, a nawet
śmierci. Odmowa współpracy w tym zakresie stanowi przejaw braku poszanowania dla zdrowia i
życia ludzkiego.
W świetle powyższego, nie można zgodzić się na twierdzenie podniesione w treści skargi, że
postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie nałożenia na ks. Ryszarda Wilka kary
pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku kwarantanny, jest działaniem skierowanym
przeciw Kościołowi i katolikom. Zwalczanie każdej epidemii jest rolą świadomego obywatela oraz
wszystkich organów władzy publicznej, nie wyłączając stanu duchownego.
Jednakże w wyniku postępowania odwoławczego, z przyczyn proceduralnych, decyzja
PPIS w Mielcu w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku
kwarantanny, została przez PPWIS uchylona w całości a postępowanie organu I instancji
umorzone.


PODKARPACKI PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
dr inż. Adam Sidor

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Miejski Dzień Dziecka 2023 [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec

Młodzieżowa Rada Miejska spotkała się z Prezydentem [FOTO]

Wiadomości Mielec

Zarząd Powiatu Mieleckiego z absolutorium

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa