W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Dopłata do przyłącza kanalizacyjnego

W tegorocznym budżecie gminy Rada Miejska w Radomyślu Wielkim zarezerwowała 200 tys. zł na dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej. 

Obecny rok jest trzecim, w którym obowiązuje uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości mieszkalnych położonych na terenie gminy Radomyśl Wielki. 

Dla kogo?

O dotację mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością zgodnie z wypisem z rejestru ewidencji gruntów i budynków lub wypisem z rejestru Ksiąg Wieczystych. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację przyłącza.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie budowy przyłączy do istniejącej lub będącej w trakcie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej. Przyznana może być tylko jeden raz, bez względu na liczbę nieruchomości przyłączanych do sieci przez wnioskodawcę. Ponadto może zostać udzielona jedynie w przypadku budynku, dla którego zostały wydane przez radomyski Zakład Gospodarki Komunalnej techniczne warunki przyłączenia do kanalizacji.

Na przyłącza powyżej 2100 zł

Dofinansowanie odbywać się będzie w formie dotacji stanowiącej refundację kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego, którego wartość budowy przewyższa 2100 złotych. Dotacji podlegać będzie kwota stanowiąca różnicę pomiędzy rzeczywistym udokumentowanym kosztem wykonania przyłącza kanalizacyjnego przez wnioskodawcę, a kwotą 2100 zł. Maksymalnie można uzyskać 3700 złotych. 

Na jakie wydatki?

Do kosztów rzeczywistych (wraz z podatkiem VAT) związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego zaliczane są: zakup materiałów, roboty budowlano-montażowe i obsługa geodezyjna.

Wysokość dotacji obliczana jest na podstawie poniesionych kosztów udokumentowanych rachunkami lub fakturami z zastrzeżeniem, że na potrzeby obliczenia kwoty dotacji ustala się maksymalną stawkę za wybudowanie 1 mb przyłącza w wysokości 120 zł netto. W razie wyższych kosztów niż ta stawka, do obliczenia kwoty dotacji będzie zastosowana stawka maksymalna za wybudowanie 1 mb przyłącza. W razie poniesienia niższych niż maksymalna stawka, dotacja obliczona będzie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.

Najpierw złóż wniosek

Osoba ubiegająca się o dotację musi złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami (dostępne na stronie internetowej: https://radomyslwielki.pl/obsluga-interesantow/ochrona-srodowiska/dotacja-do-przylaczy-kanalizacyjnych.html).

Wnioski rozpatrywane będą przez powołaną przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego komisję, według kolejności ich wpływu do urzędu. Wnioskodawca poinformowany zostanie pisemnie o przyznaniu dotacji oraz terminie zawarcia umowy. 

Wymagane dokumenty

Do wniosku o dotację należy przedstawić kopie dokumentów oraz oryginały do wglądu, tj.:

1) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

2) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

3) protokół odbioru technicznego wykonanego przyłącza;

4) dokumenty świadczące o poniesionych kosztach (faktury lub rachunki związane z budową przyłącza kanalizacyjnego);

5) umowę z ZGKiM w Radomyślu Wielkim na odbiór ścieków.

Będą kontrole

Przypominamy, że obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą określone wymagania. 

Lokalne władze zapowiadają kontrolę mieszkańców gminy pod kątem prawidłowej gospodarki ściekowej. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości technicznych, nie przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, Burmistrz zobowiązany jest wydać decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza. Decyzja ta podlega egzekucji administracyjnej i w celu przymuszenia jej wykonania może być nałożona kara nawet do 50 tys. zł. Do czasu podłączenia nieruchomości do kanalizacji należy prowadzić prawidłową gospodarkę ściekową, tzn. posiadać szczelny zbiornik bezodpływowy i opróżniać go – co mogą robić firmy posiadające stosowne zezwolenia (należy przechowywać dowody potwierdzające wywóz nieczystości). W przypadku, gdy kontrole wykażą niestosowanie się do tych uregulowań na mieszkańców będą nakładane kary grzywny na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

created by dji camera
e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Seniorzy zakończyli rok akademicki MUTW [FOTO]

Wiadomości Mielec

Kolejny oprysk przeciwko Afrykańskiemu Pomorze Świń w powiecie mieleckim

Wiadomości Mielec

Nowy punkt Pakersi przy ul. Chopina 2 w Mielcu

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa