W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Dotacja na wymianę nieefektywnego źródła ciepła

Urząd Miasta Mielca informuje o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy.

  1. Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXI/210/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 2 czerwca 2020 r., poz. 2407), zwana dalej „Uchwałą”

  1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja:

1) Dofinansowaniu podlega realizacja inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na wymianie istniejącego źródła ciepła na nieruchomości stanowiącej budynek mieszkalny jednorodzinny, położonej na terenie Gminy poprzez demontaż istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż kotła gazowego posiadającego minimum klasę A.

2) Wszystkie kotły montowane w ramach realizacji inwestycji muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikat.

  1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację:

1) O udzielenie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Mielec, posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy.

2) W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności do ubiegania się o udzielenie dotacji wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

  1. Wysokość dotacji:

Dotacje udzielane są do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel
w uchwale budżetowej Gminy na 2022 r., z tym że wysokość dotacji dla jednego Wnioskodawcy wyniesie 95% poniesionych kosztów zakupu kotła, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł, niezależnie od wysokości poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na realizację inwestycji.

  1. Wniosek o udzielenie dotacji:
  1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
  2. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej https://www.mielec.pl/wp-content/uploads/2021/05/Wniosek-o-dofinansowanie.pdf oraz w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 23, p. 17 w godz.: pon. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30.
  3. Do wniosku o udzielenie dotacji należy załączyć:

1) dokument potwierdzający posiadany przez Wnioskodawcę tytuł prawny do nieruchomości,

2) oświadczenie, że wnioskodawca zobowiązuje się zamontować przedmiot inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, według wzoru stanowiącego załącznik  nr 3 do Regulaminu,

3) dokumentację fotograficzną przedstawiającą dotychczasowe źródło ciepła wraz
z elementami identyfikującymi urządzenie, np. tabliczka znamionowa lub inny dokument potwierdzający wiek kotła węglowego. W przypadku braku tabliczki lub dokumentu Wnioskodawca wraz z dokumentacją fotograficzną przedkłada pisemne oświadczenie
o wieku źródła ciepła.

  1. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji:

1) Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miejskim w Mielcu, przy
ul. Żeromskiego 23 (II budynek), w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,
I piętro, pokój nr 17, w terminie od 18 stycznia do 18 marca 2022 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

2) Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku rezygnacji z dotacji Wnioskodawców, których wnioski wpłynęły w terminie naboru wniosków, nie przekraczając przy tym środków zarezerwowanych na ten cel w uchwale budżetowej na 2022 r.

  1. Informacje dodatkowe:

1) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

2) Wnioski o udzielenie dotacji będę rozpatrywane według kryteriów określonych w § 2 ust. 2 Uchwały, w ramach środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy.

3) Na podstawie złożonych wniosków, Prezydent Miasta Mielca sporządzi i przekaże do publicznej wiadomości listę wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, na podstawie nr referencyjnych przypisanych do poszczególnych wniosków.

4) Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawieranej przez Wnioskodawcę z Gminą.

5) Inwestycje rozpoczęte przed podpisaniem umowy z Gminą nie podlegają  dofinansowaniu.

6) Zasady udzielania dotacji, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczenia określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały.

7) Szczegółowych informacji dotyczących udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Mielcu pod nr telefonu 17 787 42 32 lub 17 787 42 33.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa