W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Gmina Mielec z budżetem na 2019 rok

Podczas III Sesji Rady Gminy Mielec kadencji 2018 – 2023, która miała miejsce w dniu 28 grudnia 2018 roku, radni Gminy Mielec przyjęli Uchwałę budżetową Gminy Mielec na 2019 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielec na lata 2019 – 2038.

Budżet Gminy zakłada realizację dochodów budżetowych w wysokości 53 266 663,58 zł, z tego dochodów bieżących w wysokości 50 353 876,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 2 912 787,58 zł. Wydatki budżetu gminy zaplanowano w łącznej wysokości 57 552 821,47 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 47 541 267,27 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 10 011 554,20 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 4 286 157,89 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki.

W budżecie ustalono również łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 766 454,49 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Ponadto zaplanowano rozchody budżetu gminy w łącznej wysokości 1 480 296,60 zł, z tego na spłatę otrzymanych kredytów w wysokości 1 064 872,60 zł oraz spłatę otrzymanych pożyczek w wysokości 415 424,00 zł.

Uchwalony budżet obejmuje plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok na łączną kwotę 361 743,87 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 10 011 554,20 zł, co stanowi 17,40 % ogółu planowanych wydatków budżetowych, kwotę 6 810 087,20 zł przeznacza się na kontynuację  rozpoczętych zadań inwestycyjnych, natomiast kwotę 3 201 467,00 zł na nowe zadania inwestycyjne.

Wśród zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019 roku znalazły się inwestycje:

– z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód – 4 400 000,00 zł;

– z zakresu ochrony powietrza i klimatu – 2 258 646,32 zł;

– z zakresu gminnej infrastruktury drogowej – 1 506 587,20 zł;

– z zakresu oświaty i wychowania – 1 280 000,00 zł;

– z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 221 587,20 zł;

– z zakresu dostarczania wody – 200 000,00 zł;

– z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg – 87 674,40 zł;

– z zakresu gospodarki komunalnej – 24 059,08 zł;

– z zakresu kultury fizycznej – 18 000,00 zł;

– z zakresu administracji publicznej – 15 000,00 zł.

Ponadto w załączniku do Uchwały Budżetowej określono kwoty planowanych dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.  


e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Prezentacja Zastępców Prezydenta Miasta Mielca [VIDEO]

Wiadomości Mielec

Światowy Dzień Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane [FOTO]

Wiadomości Mielec

Niedźwiedź pojawił się w powiecie mieleckim

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa