16 stycznia 2019 (środa) - 7:47
Slider
Image default
  • Strona Główna
  • Informacje
  • IX sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2 b
Informacje

IX sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2 b

TEMATYKA OBRAD:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu:
a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2014 rok,
b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.

11425086_1603967486525224_5986619359188985574_n
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mieleckiego na 2015 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (I) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/259/06 w sprawie nadana Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mielcu im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/349/2014 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mieleckiego oraz harmonogramu dyżurów całodobowych w 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2014 w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Mieleckiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 30 kwietnia 2015 roku oraz z dnia 6 czerwca 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli likwidacji Pomnika wzniesionego w hołdzie Żołnierzom Armii Czerwonej w Mielcu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za rok obrotowy 2014” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2014 rok”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za rok obrotowy 2014” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za 2014 rok”.
15. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego
Henryk Niedbała

Slider

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości

Zaloguj się

Nie masz konta?Zarejestruj się tutaj
X

Rejestracja