17 sierpnia 2018, 17:03
Slider
Image default
  • Home
  • Informacje
  • IX sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2 b
Informacje

IX sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2 b

TEMATYKA OBRAD:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu:
a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2014 rok,
b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.

11425086_1603967486525224_5986619359188985574_n
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mieleckiego na 2015 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (I) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/259/06 w sprawie nadana Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mielcu im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/349/2014 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mieleckiego oraz harmonogramu dyżurów całodobowych w 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2014 w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Mieleckiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 30 kwietnia 2015 roku oraz z dnia 6 czerwca 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli likwidacji Pomnika wzniesionego w hołdzie Żołnierzom Armii Czerwonej w Mielcu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za rok obrotowy 2014” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2014 rok”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za rok obrotowy 2014” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za 2014 rok”.
15. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego
Henryk Niedbała

Slider

Zobacz też...

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zaloguj

Nie masz konta?Zarejestruj się tutaj
X

Rejestracja