W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Padew Narodowa

Wydatki 2019 – 36,9 mln Dochody  2019 – 38,5 mln  -wykonane z wyższą niż planowana nadwyżką . 

Rada Gminy w Padwi Narodowej na swym posiedzeniu w dniu 26.06.2020r. jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy  Panu Robertowi Plucie wotum zaufania oraz absolutorium w związku z wykonaniem budżetu Gminy za rok 2019.

Kondycja finansowa gminy jest dobra i to dzięki temu możemy realizować wiele inwestycji służących jej mieszkańcom. Już kolejny raz budżet naszej gminy zbliżył się do wartości 40 mln., gdzie zrealizowane  inwestycje to prawie 15 mln. tytułem wprowadzenia powiedział Wójt Gminy.

Głosowanie poprzedziła obszerna informacja o zrealizowanych zadaniach.

Pan Wójt Robert Pluta podkreślił zmiany, które zachodzą w Gminie Padew Narodowa- zwłaszcza inwestycyjne, jednocześnie podziękował Pracownikom wszystkich jednostek Gminy, Radnym, Sołtysom za wspólne działania na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny i  dobra jej Mieszkańców.

 Wykonanie budżetu 2019r. :

 Dochody budżetu  38.425.548 w tym :

  1. Dochody własne  7.370.933 zł  w tym:

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 2.675.259zł 

2) Dotacje celowe 21.399.856 zł

3) Subwencje  9.654.759,00 zł. 

 Wydatki budżet  36.923.054 zł w tym:

  1. wydatki bieżące 21.975.268 zł stanowiące 59,5% całości wydatków 2019r w tym:

Oświata i wychowanie 

Wydatki  6.743.069 pokryte subwencjami w kwocie  5.491.374 zł, pozostała kwota 1.251.695  to środki własne gminy

 Pomoc Społeczna 

Wydatki  8.116.118 zł –pokryte dotacjami w kwocie 7.349.674 zł, pozostała kwota  766.444 to  środki własne gminy

  1. Wydatki inwestycyjne 14.947.786 zł stanowiące 40,5% całości wydatków 2019r. 

W 2019r. realizowano 72 zadania inwestycyjne, które były finansowane pozyskanymi środkami zewnętrznymi w kwocie 13.082.380 zł

„Sekretem sukcesu jest projektowanie budżetów w sposób zrównoważony tak pod kątem rozłożenia ciężkości na poszczególne działy jak i dywersyfikacji źródeł finansowania. Największym jednak  sukcesem jest akceptacja przez Mieszkańców podejmowanych działań, ich identyfikacja z miejscem zamieszkania, poczucie pełnego uczestnictwa w rozwoju.” 

Takie określenia padały  nie tylko  na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Gminy.

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości