W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Przecławia

W czwartek 24 czerwca 2021 r. w siedzibie Domu Kultury w Przecławiu odbyła się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu, będąca sesją absolutoryjną, czyli oprócz sesji budżetowej, najważniejszą sesją w roku. Pozwala na ostateczne rozliczenie wykonania budżetu za rok poprzedni pod względem legalności, rzetelności i kompletności realizacji zaplanowanych w nim zadań.

Jednym z głównych punktów porządku obrad było przedstawienie przez Burmistrz Renatę Siembab oraz przeprowadzenie dyskusji nad Raportem o stanie gminy Przecław za 2020 r. Raport poprzedzony został krótkim filmem prezentującym najważniejsze inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Przecław w zeszłym roku. Przedstawiono również prezentację podsumowującą rok 2020 pod względem najważniejszych inwestycji.

Rada Miejska przyjęła raport i udzieliła jednogłośnie Burmistrz Przecławia  Renacie Siembab wotum zaufania za 2020 r. 14 głosami „za”, przy nieobecności 1 radnego.

Następnie Skarbnik Krystyna Kotula przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przecław, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Sprawozdania z działalności instytucji kultury z terenu naszej gminy przedstawili: dyrektor Domu Kultury w Przecławiu Krzysztof Urbański oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu Ewelina Marciniak. Sprawozdanie z działalności Spółki samorządowej „Dwa Brzegi” zaprezentowała prezes Magdalena Bartkowicz.

W dalszej kolejności zapoznano się z opiniami i wnioskami Komisji Rewizyjnej oraz uchwałami składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Po ich rozpatrzeniu Rada Miejska w Przecławiu zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2020 r.

Poprzedni rok był dla nas wszystkich szczególnie trudny, przede wszystkim za sprawą panującej pandemii. Mimo tego Radni Rady Miejskiej w Przecławiu pozytywnie ocenili ubiegłoroczną pracę Burmistrz Renaty Siembab i udzielili jej jednogłośnie absolutorium, 12 głosami „za” przy nieobecności 3 radnych. 

Więcej informacji, prezentacje i raport: https://przeclaw.org/za-nami-sesja-absolutoryjna

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa