Slider

Dominik Tymuła

Aby zdarzenie można było uznać za wypadek przy pracy muszą zachodzić warunki określone w ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242, dalej: ustawa o ubezpieczeniu społecznym).

 

Definicję wypadku przy pracy określa art. 3 ust. 1 wymienionej ustawy, który wskazuje, że pracownik doznał wypadku przy pracy, gdy doszło do nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, tj.:


  

Zgodnie z art. 152 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, dalej: KP) pracownikowi przysługuje niezbywalne prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. W pierwszym roku zatrudnienia rozpoczynający pracę uzyskuje prawo do cząstkowego wypoczynku z upływem każdego miesiąca pracy.

 

Musimy jednak pamiętać, że powyższe uprawnienie przysługuje zgodnie z art. 2 kodeksu pracy jedynie osobom posiadającym status pracownika, w więc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

 


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider
Slider
Slider