W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Kontrole segregacji odpadów na terenie gminy Mielec

W najbliższych tygodniach przeprowadzone zostaną kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców gminy Mielec zasad segregacji odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości, którzy nie wywiązują się z tego obowiązku, muszą liczyć się z konsekwencjami i nałożeniem na nich opłaty podwyższonej.

Obowiązująca od ponad roku znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła konieczność selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na pięć frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady oraz odpady zmieszane. Od 1 stycznia 2020 r. to już nie wybór, ale obowiązek

Od ponad roku Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota ulgi wynosi 4 zł od osoby/m-c.

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej oświadczenie, że bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostowane są w kompostowniku (dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi). 

Przez kompostowanie bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) w kompostownikach przydomowych rozumie się przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii w środowisku, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów, grzybów i niektórych bezkręgowców. Kompostowanie jest naturalnym procesem przemiany bioodpadów w łatwo przyswajalny dla roślin nawóz organiczny, nazywany kompostem. Kompost stanowi doskonały nawóz do wykorzystania w ogrodnictwie i rolnictwie. Kompostowanie to ekologiczna metoda wspierająca środowisko naturalne, mająca również wymiar ekonomiczny. Kompostowanie jest sposobem na oszczędności w domowym budżecie oraz prowadzi do znacznego zmniejszenia ilości odpadów kierowanych do instalacji komunalnych.

Kompostować można m.in.:

  • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
  • rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
  • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
  • fusy kawy, torebki herbaty,
  • skorupki jaj.

W sytuacjach korzystania z ulgi  z tytułu kompostowania bioodpadów, firma odbierająca odpady nie zabierze bioodpadów w dniu wywozu oraz nie będą one przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Działania takie jak wystawianie worka z bioodpadami w dniu wywozu lub zawożenie ich do PSZOK spowodują, że właściciel nieruchomości straci prawo do ulgi na okres 6 miesięcy.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie nie kompostuje, nie posiada kompostownika bądź uniemożliwi dokonanie oględzin w celu weryfikacji zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym przez osobę upoważnioną przez Wójta Gminy Mielec do kontroli, musi liczyć się z utratą zwolnienia, które mu przysługiwało. Zgodnie z  przywołaną wyżej ustawą Wójt Gminy w drodze decyzji orzeka o utracie prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa