W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021 – konkurs

Nadleśnictwo Mielec organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt.”Lipa św. Jana Nepomucena drzewem Europy 2021″.

REGULAMIN 

Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego pt.

 „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021”

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin [Regulamin] określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs plastyczny „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy”[Konkurs].
 2. Inicjatorem Konkursu jest Liga Ochrony Przyrody, która przeprowadzenie go powierza Lidze Ochrony Przyrody Okręg Podkarpacki [Organizator] przy współpracy z Nadleśnictwem Mielec, ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec, Nadleśnictwem Dąbrowa Tarnowska, ul. Szarwarska 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska oraz z Urzędem Miejskim w Radomyślu Wielkim ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki. 
 3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§2.

Zasady Konkursu

 1. Cel Konkursu : 
 • Promocja lipy św. Jana Nepomucena w konkursie na Europejskie Drzewo Roku 
 • dostrzeganie piękna natury,
 • poszerzanie wiedzy z zakresu dendrologii,
 • rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej,
 • promowanie osiągnięć osób uzdolnionych plastycznie,
 • wzbogacenie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.
 1. Organizator powołuje jury Konkursu [Jury] w co najmniej trzyosobowym składzie, którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców. 
 2. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto: 

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego (Załącznik nr 1) na udział w Konkursie, 

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu (w tym zapoznał się z procedurą odbioru nagrody) i w pełni go akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. CD-ROOM, pendrive, nośniki optyczne, magnetyczne, itp.), a także prezentowanie prac na wystawach organizowanych na terenie Polski i Unii Europejskiej w celu popularyzowania Drzewa Roku 2020 w Polsce oraz zgoda na ich powszechne publiczne wykorzystanie.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby [Uczestnik], które twórczością plastyczną zajmują się amatorsko. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę z odpowiednio wypełnioną metryczką (Załącznik nr 2) wydrukowaną i naklejoną na odwrocie pracy.
 4. Uczestnikiem Konkursu nie może być członek Jury ani osoba będąca w Zarządzie LOP ZOP oraz zatrudniona w Nadleśnictwie Mielec, Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska bądź w Urzędzie Miejskim Miasta Radomyśl Wielki.
 5. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
 • 5-6 lat,
 • 7-9 lat,
 • 10-15 lat,
 • 16 lat i więcej.
 1. Temat pracy: „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej  drzewem Europy 2021”
 • Moja wizja Lipy św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej jako europejskiego Drzewa Roku;
 • Przedstawiam Europejczykom Lipę św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej.
 1. Technika wykonania prac: dowolna (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.), bez użycia materiałów sypkich oraz plasteliny. Prace mające być wykonane techniką płaską na papierze typu brystol o wymiarze A3 (297 mm x 420 mm).
 2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
 3. Termin składania prac: do 15.01.2021 r. 

Gotowe prace wraz z formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 3) przekazać można za pośrednictwem poczty, kuriera bądź osobiście do dnia 15.01.2021 r. (liczy się data stempla pocztowego).

ADRESY:

Nadleśnictwo Mielec

Ul. Partyzantów 11

39-300 Mielec

Z dopiskiem „Drzewo Roku”

LOP ZOP

Ul. Kamińskiego 12

35-211 Rzeszów

Z dopiskiem „Drzewo Roku”

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek
Rynek 29
39-310 Radomyśl Wielki

Z dopiskiem „Drzewo Roku”

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska

ul. Szarwarska 1

33-200 Dąbrowa Tarnowska

Z dopiskiem „Drzewo Roku”

Prace prosimy  przesłać płasko zapakowane – nie w rulonach.

 • Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu:

– M. Różycka tel.17 747 69 70; e-mail: [email protected]

– A. Bator tel. 503635096; e-mail: [email protected] 

13. Zasady oceniania prac:

– twórcza pomysłowość i wyobraźnia

– ogólna estetyka i samodzielność wykonania pracy

– stopień opanowania technik plastycznych

Decyzja Jury co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy, która nie spełnia postanowień Regulaminu lub narusza obowiązujące prawo – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
 2.  Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.
 3.  Wyniki i nazwiska Zwycięzców [Zwycięzcy]osób, które wygrały bądź zostały wyróżnione, zostaną opublikowane 15 lutego 2021 r. na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych organizatorów Konkursu i partnerów.
 4.  Autor nagrodzonej lub wyróżnionej pracy [Laureat] przenosi na Organizatora prawa zależne do dzieła, a w szczególności dokonywanie opracowań materiałów, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji materiałów m.in. ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi niżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań oraz bezwarunkowo zgadza się na nieodpłatne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystanie dzieła przez Organizatora oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;

b. wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera;

c. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie prac, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

d. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;

e. przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu;

f. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora.

18. Laureat uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji.

19. Uczestnik wyraża zgodę na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem w celach informacyjnych.

§ 3.

Nagrody

 1. Jury przyzna nagrody rzeczowe.
 2. Do 20 lutego 2021 r. Organizator skontaktuje się z laureatami i ustali sposób przekazania nagrody.
 3. Nagrody będą rozesłane lub wręczone do końca lutego 2021 r. i tym samym Konkurs zostanie zakończony.

§ 4.

RODO

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy:

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liga Ochrony Przyrody, z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 37.

II. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej [email protected], pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Dane przetwarzane wyłącznie na cele związane z przeprowadzeniem Konkursu „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021”, na podstawie świadomej zgody osób, których dane dotyczą – art. 6. Ust. 1 lit. a RODO.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach prawa w celu prawidłowej realizacji zadań i celów określonych w ustawach.

V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich – poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego – poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. 

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy wielkiej drzewem Europy 2021” oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w  Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

VII. Prawa osób, które dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

     VIII. Prawo do cofnięcia zgody.

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. 

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

     IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz      konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne i konieczne do przeprowadzenia konkursu „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021”. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 5. 

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach internetowych:  https://mielec.krosno.lasy.gov.pl/, https://dabrowa.krakow.lasy.gov.pl, https://lop-podkarpackie.pl/, https://www.radomyslwielki.pl/ 

2. Wszelkie zażalenia z tytułu organizowanego Konkursu można zgłaszać pisemnie w  terminie 14 dni od ogłoszenia wyników na adres Organizatora.

3. Zażalenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.

6. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Załącznik nr 1

(Wypełnić drukowanymi literami)

Zgoda rodzica bądź opiekuna prawnego na udział w Konkursie pt. „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021”

………………………………………….

               (Imię i nazwisko rodzica)

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/ podopiecznego

………………………………………..

              (imię i nazwisko dziecka)

w Konkursie plastycznym pt. „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021”

Ponadto:

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu oraz z prawami dotyczącymi danych osobowych mojego dziecka, informującymi, że posiadam prawo do ich dostępu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka dla celów związanych z promocją lipy św. Nepomucena z Dulczy z Wielkiej. Dane będą przetwarzane i udostępniane w następującej formie: 

– profil facebookowy Nadleśnictwa Mielec oraz Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska, Ligii Ochrony Przyrody, Urzędu Miejskiego Miasta Radomyśl Wielki,

– w miejscach związanych z promocją lipy św. Nepomucena z Dulczy z Wielkiej.

3. Udzielam Organizatorowi, bez wynagrodzenia, licencji bezterminowej, niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych oraz ilościowych, na wykorzystywanie pracy przez Organizatora Konkursu na następujących polach eksploatacji:

 a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem; 

c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne przez siebie wybranym, w tym w kanałach sieci internetowej i w telewizji,

d) w zakresie wprowadzenia do pamięci komputera, ogólnie dostępnych sieci multimedialnych oraz Internetu.

Data i podpis Rodzica/Opiekuna

Załącznik nr 2

Metryczka (wypełnić drukowanymi literami)
Imię i nazwisko autora: ………………………………….
Data urodzenia: …………………
Telefon kontaktowy: …………………………………..….

Załącznik nr 3

(Wypełnić drukowanymi literami)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 

„Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021”

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………

Data urodzenia: ……………………………………………………………………………

Telefon: ……………………………………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu, w pełni akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

       ……………..                                                                  ……………………………..            Data                                                                                                                                      Podpis

e-leclerc-mielec
Navi

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa