W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Przestępstwa, skandale, afery

Marszałek w sprawie starań Kronospanu

Oświadczenie Marszałka Podkarpacia Władysława Ortyla w sprawie ostatnich doniesień o staraniach firmy Kronospan, która chce otrzymać kolejne pozwolenia.

Odnosząc się do oświadczeń firmy Kronospan oraz Grupy Społecznej konieczne jest odniesienie się do zawartych w nich niektórych sformułowań nieprawdziwych lub niekompletnych. Jednocześnie zarząd województwa szanuje prawo wszystkich mediów do publikacji oświadczeń i stanowisk. Możliwość taka jest podstawowym prawem wolnych mediów i daje sposobność każdej ze stron do przedstawienia swojego stanowiska, a czytelnikom obiektywny zestaw wypowiedzi.

Spółka Kronospan Mielec wystąpiła z wnioskiem z 11 grudnia 2018 r., o uznanie za produkt uboczny pyłu drzewnego poszlifierskiego wytwarzanego w instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych – wiórowych i płyt MDF zlokalizowanej na terenie zakładu Kronospan Mielec Sp. z o.o., na potrzeby przemysłu meblowego. W toku prowadzonego postępowania zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o odpadach, wystąpiono do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanie opinii w tej sprawie. Postanowieniem z 29 marca 2019 r., (znak: DTWI.7060.12.2019.HS), Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, po przeprowadzeniu kontroli w Kronospan Mielec sp. z o.o. w Mielcu, negatywnie zaopiniował uznanie za produkt uboczny pyłu drzewnego poszlifierskiego wytwarzanego w instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych – wiórowych i płyt MDF na potrzeby przemysłu meblowego, na terenie zakładu Kronospan Mielec. 

Od tego postanowienia wniesione zostało przez Kronospan odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ponadto złożony został do Marszałka Województwa Podkarpackiego wniosek o zawieszenie ww. postępowania w sprawie  uznania za produkt uboczny pyłu drzewnego poszlifierskiego. Postanowieniem z
16 kwietnia 2019 r.  postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Kronospan
w przedmiocie uznania za produkt uboczny pyłu drzewnego poszlifierskiego, wytwarzanego w instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych – wiórowych i płyt MDF zlokalizowanej na terenie zakładu Kronospan Mielec Sp. z o.o., na potrzeby przemysłu meblowego, zostało zawieszone. Postanowieniem z 3 lipca 2019 r. (znak: DKGO-420/391/2019/aa) Główny Inspektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie PWIOŚ z 29 marca 2019 r., (znak: DTWI.7060.12.2019.HS). Prawdopodobnie na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniesiona została skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Do chwili obecnej strona nie wystąpiła z wnioskiem o odwieszenie postępowania. Zgodnie z art. 98 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), jeżeli
w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci
się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

W związku z powyższym Kronospan Mielec Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec nie posiada decyzji uznającej za produkt uboczny pyłu drzewnego poszlifierskiego wytwarzanego w instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych – wiórowych i płyt MDF zlokalizowanej na terenie zakładu Kronospan Mielec Sp. z o.o., na potrzeby przemysłu meblowego.

Ponadto informujemy, iż zważywszy na zapisy pozwolenia zintegrowanego dotyczącego możliwości spalania tylko niezanieczyszczonego drewna, nie należy oczekiwać, aby w zakresie uznania za produkt uboczny zanieczyszczonego drewna wydana została decyzja pozytywna.

Przypomnijmy, że Kronospan Mielec Sp. z o. o. w Mielcu posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych MDF oraz płyt wiórowych surowych wydane decyzją  Marszałka Województwa Podkarpackiego z 10 września 2015 r. (znak: OS-I.7222.29.4.2014.DW), zmienione decyzją z 20 czerwca 2018 r. (znak: OS-I.7222.3.7.2017.DW). 

Należy zauważyć, że zgodnie z wymaganiami pozwolenia zintegrowanego  do produkcji płyt wiórowych wykorzystywany może być surowiec drzewny spełniający wymagania wewnętrznych norm zakładowych, tzn. zawartości płyty MDF i pilśni nie większej niż 5 %, poziomem wilgotności nie większym niż  40 %, bez obecności: metali, kamieni, szkła, tworzyw sztucznych, tekstyliów, papy, gumy, drewna impregnowanego, gałęzi , patyków i ziemi.

Natomiast do spalania wykorzystywana może być jedynie czysta biomasa (kora, trociny, wióry, ścinki z drewna, drobinki drewna, pył drzewny), w tym spełniający ten warunek produkt uboczny (kora, odsort i pył drzewny) oraz odpady niezanieczyszczonego drewna (03 01 01, ex 03 01 05, ex 03 01 82, ex 03 03 10,
15 01 03). Decyzja wprowadziła zarówno w 2015 r. jak i w 2018 r. zakaz spalania pyłu drzewnego z obróbki płyt wiórowych, tj. odpadów trocin, wiórów, ścinek pochodzących z obróbki płyt wiórowych. 

W aktualnie obowiązującej decyzji wymogi te określone zostały w szczególności
w punktach I.2.3.1., I.3.3., IV.4.1.1. Tabela 14, V Tabela 21 Lp 26. 

Ponadto w decyzji w punktach VI.1.6.2. oraz VI.1.6.3. określono również sposób nadzoru nad surowcem drzewnym wykorzystywanym do produkcji płyt oraz biomasą wykorzystywaną do spalenia.

Marszałek Podkarpacia Władysław Ortyl

Rzeszów 7.01.2020


Zobacz też...