W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Przestępstwa, skandale, afery

Mielczanie nie poddają się w walce z Kronospanem!

25 marca 2018 roku odbył się protest przeciwko zatruwaniu środowiska przez firmę Kronospan, skala zgromadzenie odbiła się szerokim echem w całej Polsce, a na kartach historii Mielca wydarzenie zapisało się z komentarzem „1/4 mieszkańców wyszła na ulice”.

Od czasu protestu minął prawie miesiąc, a mieszkańcy w dalszym ciągu nie spuszczają z tonu. Liczne wywiady dla ogólnokrajowych mediów, udział w reportażach telewizyjnych, program interwencyjny na żywo czy udziały w spotkaniach z władzami samorządowymi już nikogo nie dziwią. W ostatnim tygodniu mieszkańcy znów doprowadzili do poruszenia tematu Mielca oraz firmy Kronospan z mównicy Sejmowej. Posłowie Maciej Masłowski oraz Wojciech Bakun (Ruch obywatelski  KUKIZ’15) zadali Ministrowi Środowiska szereg pytań związanych z firmą Kronospan działająca na terenie Mielca jak i Szczecinka (dyskusja trwałą ponad 20 minut).

Z uwagi na szczegółowość pytań posłowie otrzymają z Ministerstwa Środowiska pisemną odpowiedź, a w między czasie delegacja mieszkańców Mielca zostanie przyjęta przez Ministra Środowiska w dniu 24 kwietnia. Tego samego dnia co wystąpienie posłów Grzegorz Ziomek złożył w Urzędzie Marszałkowskim wnioski związane z rozprawą administracyjną jaka miała miejsce w dniu 20 marca 2018 roku w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu.

Jak przyznał wnioskodawca dzięki współpracy z licznymi osobami posiadającymi szeroką wiedzę na temat przepisów środowiskowych jak i technologii stosowanych w zakładzie Kronospan udało się przygotować aż 47 wniosków z którymi mogą Państwo zapoznać się w dalszej części artykułu. W tym momencie mieszkańcy czekają na działania Urzędu Marszałkowskiego oraz odpowiedź na każdy ze złożonych wniosków.

 

Dzień z życia miasta Mielca

 

 

Mielec, 12.04.2018

Pan Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego

Szanowny Panie Marszałku,

 

W nawiązaniu do Rozprawy administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla firmy Kronospan, która odbyła się w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu dnia 20 marca 2018 roku, jako reprezentant mieszkańców miasta Mielec, uczestników protestu z dnia 25 marca 2018 roku, niniejszym składam wnioski uzupełniające do przeprowadzonej rozprawy. Proszę o przekazanie odpowiedzi w formie pisemnej, na moje ręce na każdy z 47 wniosków nie później niż dwa tygodnie przez upływem terminu wydania decyzji dla nowego pozwolenia zintegrowanego.

 

Z poważaniem

           Grzegorz Ziomek

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24.07.2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U.2016, poz. 1117) każdy pracodawca ma obowiązek między innymi składać pisemną informację o substancjach chemicznych, ich mieszaninach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, które występują w jego zakładzie pracy.

 

Informacje na ten temat  powinna być przekazana do właściwego miejscowo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Okręgowego Inspektora Pracy. W przypadku odstąpienia od przekazywania danych na temat czynników rakotwórczych i mutagennych jednostka kontrolująca może postawić pracodawcy zarzut zaniechania działania, co jest naruszeniem obowiązujących przepisów.

 

Wedle tego rozporządzenia Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym to min. prace związane z narażeniem na pył drewna twardego.

 

Procesy w których są uwalniane substancje rakotwórcze, to m.in. prace związane z narażeniem na pyły drewna twardego.Informacje na ten temat zostały sprecyzowane w tomie 62 Monografii w sprawie oceny zagrożeń rakotwórczych dla ludzi „Pył drzewny i formaldehyd”, opublikowanej przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC), Lyon, 1995. Dyrektywa Rady 89/391/EWG odsyłająca do wykazu pewnych drewien twardych zawartego w tomie 62 Monografii jw. jest aktem nadrzędnym dotyczącym ochrony pracowników przed narażeniem na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy.

 

Ponadto za sprawą rozporządzenia Komisji (UE) 2015/491 z dnia 23.03.2015 r., zmienia się data wejścia w życie rozporządzenia (UE) Nr 605/2014 z dnia 05.06.2014 r., zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Formaldehyd klasyfikowany jest jako substancja rakotwórcza kategorii 1B (Carc.1B) od dnia 01.01.2016 roku. Zmiana klasyfikacji powoduje, że formaldehyd staje się substancją rakotwórcza objętą specjalnym nadzorem w środowisku pracy (Dz.U. 2012 r, Nr 0, poz. 890) oraz zwiększa się częstotliwość pomiarów w środowisku pracy (Dz.U. 2011 r., Nr 33, poz. 166). Ponadto obecność w produkcie formaldehydu w stężeniu >0,1% powoduje zaklasyfikowanie całego produktu jako rakotwórczego kategorii 1 B. Produkt taki może być przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Produkty przeznaczone dla konsumentów o zawartości formaldehydu przekraczającej 0,1% zostaną wycofane z rynku.

 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że zakład Kronospan realizuje procesy technologiczne związane z narażeniem na pył drewna twardego, a tym samym prowadzi emisję formaldehydu do środowiska naturalnego oraz innych szkodliwych substancji wnioskujemy o:

 

 • Zlecenie przez UM wykonania studium zachorowalności na nowotwory, choroby alergiczne i choroby górnych dróg oddechowych (w szczególności astma) w powiecie mieleckim na tle innych powiatów województwa podkarpackiego. Zakres studium powinien obejmować lata 2007 – 2017 i zostać przedstawiony w ujęciu rocznym.
 • Zlecenie przez UM pomiaru stężeń formaldehydu na terenie miasta Mielec w powietrzu, glebie, wodach gruntowych, ze szczególnym uwzględnieniem osiedli mieszkaniowych oraz miejscowości  sąsiadujących z terenami zakładu Kronospan.

 

 

 

 • Wystąpienie przez UM z wnioskiem o udostępnienie przez firmę Kronospan kart charakterystyk SDS produktów wytwarzanych w ramach procesu obróbki drewna twardego, pod kątem zawartość w wyrobach końcowych formaldehydu.
 • Złożenie wniosku do Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr J. Nofera w Łodzi o udzielenie informacji z Centralnego rejestru danych jakie jest narażenie na substancje chemiczne i ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym dla mieszkańców Mielca i okolic. Otrzymane wyniki należy przekazać do wiadomości mieszkańców Powiatu Mieleckiego.
 • Zlecenie niezależnym ekspertom (wywodzącym się ze środowisk naukowych) prelekcji dla mieszkańców powiatu mieleckiego na temat wpływu na środowisko oraz zdrowie człowieka  substancji znajdujących się w pozwoleniu zintegrowanym wydanym dla firmy Kronospan. Prelekcja powinna odbyć się nie później niż tydzień przed ewentualnym wydaniem nowego pozwolenia zintegrowanego.
 • Przedstawienie prognozowanej rocznej emisji zanieczyszczeń dla każdej substancji wyszczególnionej w pozwoleniu w oparciu o pomiary okresowe wykonane przez WIOŚ w firmie Kronospan oraz porównanie otrzymanych danych z wartościami przyznanych emisji w pozwoleniu zintegrowanym – zakres danych powinien obejmować lata 2007 – 2017 i zostać przedstawiony w ujęciu rocznym.
 • Przedstawienie prognozowanej rocznej emisji zanieczyszczeń dla każdej substancji wyszczególnionej w pozwoleniu w oparciu o pomiary okresowe wykonane przez firmę Kronospan oraz porównanie otrzymanych danych z wartościami przyznanych emisji w pozwoleniu zintegrowanym – zakres danych powinien obejmować lata 2007 – 2017 i zostać przedstawiony w ujęciu rocznym.
 • Przygotowanie zestawienia wyników z pomiarów chwilowych z przyznanymi w pozwoleniu zintegrowanym – zakres danych powinien obejmować lata 2007 – 2017 i zostać przedstawiony w ujęciu rocznym.
 • Zakazanie stosowania ”biomasy” powstałej chociażby w części z odpadów poprodukcyjnych własnej płyty jak również stosowania drewna poeksploatacyjnego jako surowców i paliwa.
 • Wyłączenie z możliwości użytkowania starej instalacji (WTC39). Bezwzględnym warunkiem jej użytkowania może być jedynie zamontowanie urządzeń ochrony powietrza identycznych jak w instalacji WTC 41. Instalacja ma posiadać urządzenie pomiarowe wskazujące rzeczywisty czas pracy w/w instalacji.
 • Wystąpienie do firmy Kronospan z żądaniem udostępnienia parametrów produkcji obrazujących przebieg procesu produkcyjnego w okresach prowadzenia kontroli wykonywanych przez WIOŚ i GIOŚ, a następnie przygotowanie zestawienia zawierającego porównanie parametrów technologicznych działania instalacji z okresu dwóch tygodni dla pięciu niezapowiedzianych inspekcji.  Porównanie danych należy przedstawić począwszy od 7 dnia poprzedzającego kontrolę, a skończyć na 7 dniu po kontroli. Analizę należy dokonać pod kątem różnic parametrów technologicznych pracy instalacji względem chwili w której dokonywano pomiarów.
 • Objęcie wszystkich emitorów znajdujących się na terenie firmy Kronospan ciągłym monitoringiem prowadzonym przez zewnętrzną, niezależną firmę która zostanie wybrana przez komisję składającą się z przedstawicieli: rady miasta, rady powiatu i strony społecznej. Każdy z czujników powinien być objęty monitoringiem, a dane powinny być udostępnione w formie on-line.
 • Udostępnienie w formie on-line parametrów przebiegu procesów technologicznych celem zapewnienia możliwości porównania tych parametrów z wynikami pochodzącymi z ciągłych pomiarów wszystkich emitorów. Dane powinny pochodzić z systemu sterowania i wizualizacji /SCADA/ dotyczących krytycznych dla emisji zanieczyszczeń parametrów procesu technologicznego.

 

 

 

 • Wykonanie dwutygodniowych pomiarów emisji w trybie ciągłym na wszystkich emitorach oraz analiza ich parametrów.  Otrzymane parametry przedstawić w stosunku do mocy z jaką w danym momencie pracował zakład.
 • Przeprowadzenie badań skażeń przemysłowych w Powiecie Mieleckim, jakie substancje występują w powietrzu i w jaki sposób oddziałują na organizm ludzki. Wyniki proszę podać w zestawieniu emisje zakładu Kronospan i inne.
 • Wykonanie badań poziomu hałasu. Pomiar powinien obejmować wszystkie pasmo słyszalności w rozbiciu na dźwięk słyszalny dla ludzkiego ucha, infra dźwięki oraz ultra dźwięki. Proszę wskazać zasięg emisji poszczególnych pasm dźwięku. Proszę przedstawić jakie kroki poczynił zakład Kronospan po stwierdzeniu przez GIOŚ przekroczenia w porze nocnej normy emisji hałasu ( 2016 rok – emisja 53,6 dB).
 • Przedstawienie działań jakie podejmie zakład Kronospan w celu wyeliminowania lub zatrzymania emisji hałasu w obrębie granic zakładu z uwagi na emisję hałasu przekraczającą 115 dB. Przypominamy iż opieranie się przez zakład na właściwościach tłumiących powietrza, lub sugerowanie iż parkan lub pryzma składowanego drewna jest ekranem dźwiękochłonnym jest podejściem laickim.
 • Przedstawienie wyjaśnień dlaczego zakład który przewiduje pracę ze zmienną mocą produkcyjną nie może zastosować pracy w takim systemie aby w porze nocnej urządzenia emitujące najwięcej hałasu były wyłączane.  
 • Wykonanie badań skażenia wód powierzchniowych oraz gruntowych znajdujących się na terenie całego powiatu Mieleckiego celem ustalenia wpływu na środowisko zakładu Kronospan. Badania należy przeprowadzić w odległościach 0,0  0,1 0,3 0,5 1,0 3,0 5,0 10,0 km od zakładu. Wyniki zestawić graficznie.
 • Wykonanie badań skażenia gruntów ornych znajdującej się na terenie Powiatu Mieleckiego Badania należy przeprowadzić w odległościach 0,0  0,1 0,3 0,5 1,0 3,0 5,0 10,0 km od zakładu. Wyniki zestawić graficznie. O ile to możliwe to badania powinny być zlokalizowane na gruntach leśnych lub trwałych nieużytkach.
 • Wykonanie pomiarów za pomocą drona stężenia gazów (amoniaku, mącznika, formaldehyd, tlenku azotu i inne ) bezpośrednio przy wylocie emitorów a następnie zbadać ich rozkład w miarę zwiększania się odległości od emitora.
 • Nakazanie wdrożenia termo reaktora posiadającego minimum dwukomorowego z zasypem ceramicznym w celu dopalania trujących gazów, w/w technologia pozwoli na redukcję emisji formaldehydu o 40%. Jako referencję można uznać trójkomorowy system RTO zastosowany do tego celu przez Kronospan Drezden – uzyskano bardzo pozytywne wyniki. W/w propozycja została zaoferowana firmie Kronospan Mielec przez wykonawcę tego urządzenia.
 • Zbadanie przyczyny złej gospodarki powietrzem w procesie spalania prowadzące do powstawania wtórnej emisji tlenków azotu oraz tlenku węgla.
 • Zbadanie i określenie z jakim rodzajem (stanem) emisji mamy do czynienia w przypadku zanieczyszczeń wydobywających się z emitorów firmy Kronospan. Czy emitowane tam gazy i pyły znajdują się w tzw. stanie suchym czy też w wyniku reakcji z parą wodną mamy do czynienia z zawiesinami i kwasami lub zasadami. Należy podać jak wydobywające się substancje wpływają na środowisko i zdrowie człowieka.
 • Wyjaśnienie i przedstawienie w oparciu o badania jaki wpływ na emisje zakładu ma zawartość pary wodne w gazach (emisjach) wylotowych oraz spalinach.
 • Wyjaśnienie w jakich cyklach produkcyjnych używane są następujące substancje chemiczne: emulsja parafinowa, emulsja parafinowa KRONO – ta substancja nie ma badań, a przy nieznanym pochodzeniu ropy zaliczana jest do kat rakotwórczej 2, barwnik zieleń bruceloza, utwardzacz H018, fusoni XT307W, wodorotlenek sodu 50%, nalco 77225, nalco 77264, nalco  7330, podchloryn sodu, formalina, glikol dwuetylowy, urotropina, ług sodowy, kwas amidosulfanowy, dueruCompS GM-VP, dueruComp MA5, butandiol 1,4, mobilterm 605, olej opałowy ekoterm plus, mobil DTE 24,25,26, mobil DTE Excel 68, viscogen visochain, mobil Vectra, mobilicut 230. W/w substancje uznawane są za toksyczne i zostały wymienione w  ozwoleniu zintegrowanym. Proszę o wskazanie ich przeznaczenia, drogi technologicznej i utylizacji. Wskazanie czy nie zachodzą przesłanki świadczące o możliwości przedostania się w/w substancji do środowiska w ramach recyklingu,  utylizacji, spalania odpadów, awarii, kradzieży lub sabotażu. Jak są zabezpieczone i kto odpowiada za ich dystrybucję. Należy przedstawić również drogę ich pochodzenia i zabezpieczenie na wypadek awarii w transporcie.
 • Przedstawienie i wyjaśnienie zasad wyliczania poziomu emisji na potrzeby pozwolenia zintegrowanego.  
 • Przedstawienie referencji w zakresie wyboru BAT dla procesów technologicznych produkcji płyt wiórowych i innych produktów drewnopodobnych dla osób opracowujących wniosek firmy Kronospan do nowego pozwolenia zintegrowanego. Brak powiązania osób opracowujących wniosek z jednostkami naukowymi posiadającymi doświadczenie w zakresie działań związanych z ochrona środowiska (niskie poziomy tytułów naukowych zespołu).
 • Wyjaśnienie dlaczego zmierzone wartości emisji podczas kontroli są znacząco niższe od wartości przyznanych w pozwoleniu zintegrowanym. Należy podać uzasadnienie dla takiego podejścia.
 • Wyjaśnienie jakie przesłanki, zarządzenia lub normy nakazują urzędowi wydającemu pozwolenie kierować się przy jego wydawaniu jedynie opinią wnioskodawcy.
 • Przedstawienie niezależnych opinii z jakich dotychczas skorzystał lub korzysta urząd w trakcie wydawania pozwolenia dla firmy Kronospan.
 • Wyjaśnienie skąd firma Kronospan wie jaki jest w danym momencie poziom emisji z poszczególnych instalacji i całego zakładu łącznie.
 • Przygotowanie analizy uwzględniającej zjawisko kumulacji zanieczyszczeń przedstawiającej wpływ, transport i rozkład dla wszystkich emitowanych przez zakład zanieczyszczeń.
 • Udzielenie informacji przez jaki okres czasu poszczególne instalacje pracują z mocą 100%, 75% 50%. Należy podać od czego zależy z jaką mocą pracuje zakład i kiedy mamy do czynienia z poszczególnymi wariantami.
 • Udzielenie informacji nt aktualnej mocy przerobową zakładu w oparciu o prowadzoną produkcję.
 • Udzielenie informacji nt wielkość produkcji brutto oraz zużycie surowca dla lat 2012-2017.
 • Przedstawienie zasad gospodarki wodnej w zakładzie Kronospan.
 • Przedstawienie ilości wody jaka jest tracona w ramach realizacji procesów technologicznych. Należy podzielić dane na straty w wyniku procesu produkcyjnego oraz parowanie.
 • Wyjaśnienie co dzieje się z wodą po produkcyjną czy zakład posiada zamknięty obieg wody, czy posiada oczyszczalnię przyzakładową i jak utylizuje wodę poprodukcyjną i z czynności gospodarczych takich jak mycie maszyn, placu i hal.
 • Udzielenie informacji kto kontroluje i sprawdza prawidłowość wykonania recyklingu – w pozwoleniu zakład otrzymał zgodę na recykling odpadów (5 grup rodzajowych), które są przerabiane w ramach procesów recyklingu metodą R1 i R3. Recykling polega na odzyskaniu  pełnowartościowych produktów i materiałów możliwych do ponownego wykorzystania. Rozdrobnienie, a następnie spalanie wadliwych płyt nie jest procesem recyklingu. Jest proces utylizacji.
 • Wyjaśnienie czy zakład Kronospan posiada możliwości techniczne prowadzenia spalania odpadów własnej płyty oraz drewna po eksploatacyjnego. Przypominamy do utylizacji odpadów wymagana jest temperatura spalania powyżej 1000°C. Wytwornice WTC 39 i WTC 41 uzyskują temperaturę spalania jedynie 800°C. Jednocześnie przypominamy iż paliwo używane w tych  instalacjach ma bardzo dużą wilgotność, a gazy wylotowe zawierają potężną ilość pary wodnej. Dlatego uzyskiwana tam temperatura jest zbyt niska aby mógł zachodzić tam proces utylizacji.
 • Wyjaśnienie skąd w pozwoleniu zintegrowanym występuje dwutlenek siarki, który nie występuje w drewnie. W oparciu o jakie produkty pojawia się emisja dwutlenku siarki i do czego są wykorzystywane. Jak wyliczono wskazaną wartość emisji
 • Wykonanie symulacji konsekwencji związanych z przyziemieniem gazów wydobywających się z instalacji Kronospanu (uwzględniając wszystkie gazy i substancje) już w odległości  232,5m od emitorów. Jakie będą konsekwencje dla organizmu człowieka gdy gazy przyziemią po 232,5m, a powietrze nie będzie się przemieszczało (brak lub bardzo słaby wiatr przy bardzo niskim ciśnieniu). Sytuacje takiego przyziemienia emisji występują kilka / kilkanaście razy w roku.
 • Udzielenie informacji ile wystąpiło awarii w firmie Kronosan od czasu wydania pozwolenia zintegrowanego w 2014 roku oraz jakie wnioski, zalecenia wystosowała komisja pokontrolna po każdej z awarii.
 • Wyjaśnienie na jakim etapie administracyjnym znajduje się wniosek Marszałka Województwa podkarpackiego oraz Prezydenta Mielca w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego dla firmy Kronospan z uwagi na wykryte przekroczenia podczas kontroli z WIOŚ w 2018 roku.
 • Wystąpienie do Ministra Środowiska z wnioskiem o zmianę przepisów w zakresie wysokości kar jakie są nakładane na firmy zatruwające środowisko, wyjściowa kwota to min. 10 000zł + 2-5% przychodu spółki za ostatni rok obrachunkowy.
 • Wystąpienie do Ministra Środowiska z wnioskiem o wprowadzenie konkluzji UE do dyrektywy BAT w zakresie możliwości stosowania na potrzeby monitoringu zanieczyszczeń środowiska (powietrza) latających platform pomiaru i/lub poboru próbek za pomocą dronów wirnikowych lub dronów płatowcowych. Dla tego rozwiązania konieczne będzie zaangażowanie jednostki naukowej lub firmy technologiczno-naukowej mogącej dokonać pomiarów porównawczych rozkładu terenowego emisji zanieczyszczeń dla klasycznej l latającej platformy pomiarowej i  stabelaryzowanie ich korelacji.

 

 

 

 

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Zaginęła 54 – letnia Teresa Dudek

Wiadomości Mielec

Wpadli niosąc łupy do samochodu

Wiadomości Mielec

Oszukany przez rzekomych pracowników banku

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa