22 maja 2019 (środa) - 9:31
Slider
Image default
Informacje

MIELEC WCIĄŻ BEZ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Rada Miejska udzieliła absolutorium prezydentowi Mielca za wykonanie budżetu w roku 2014. Podczas piątkowej sesji radni nie zdecydowali jednak o przyjęciu uchwały w sprawie powołania Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego i odesłali projekt ponownie do prac w komisjach.

ffng fg ijij nnm

Porządek piątkowej sesji został na wstępie rozszerzony o wybór trzeciego wiceprzewodniczącego rady Miejskiej. Przed tym jak radni podjęli pierwsze decyzje, jak podczas każdej sesji, prezydent Mielca przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. W informacji przekazanej radnym znalazły się tematy związane m.in. z prowadzonymi inwestycjami i przedsięwzięciami społecznymi. – Przystąpiliśmy do opracowania strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Mielca na lata 2016-2020 z prognozą do roku 2025. Na stronie internetowej miasta Mielca, w mediach oraz w kilku punktach na terenie miasta wyłożona i udostępniona została ankieta związana z opracowaniem tego dokumentu. Zachęcam wszystkich mielczan do wypełnienia ankiety, która będzie dla opracowujących strategię niezwykle ważnym źródłem wiedzy o opiniach mieszkańców na temat stanu obecnego i pożądanych kierunków rozwoju miasta – powiedział prezydent Daniel Kozdęba.

Skarbnik Mielca Barbara Wójcik przedstawiając sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mielca za rok 2014 wyjaśniła, iż dochody kasy miasta w 2014 roku wyniosły 187 605 259, 23 zł a wydatki 175 550 116,41 zł, a to oznacza, że miasto odnotowało nadwyżkę w wysokości 12 055 142, 82 zł. Największą część wydatków budżetu, ponad 38% stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się m.in. przebudowa ulicy Korczaka wraz z przebudową ulicy Krańcowej, modernizacja ulic Majowej i Strefowej. Skarbnik miasta przybliżyła także strukturę ubiegłorocznego budżetu, jego składnik zarówno w kwestii wydatków jak i dochodów. Barbara Wójcik odczytała także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdań finansowego oraz z wykonania budżetu. Także komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2014 i wnioskowała za udzielenie prezydentowi absolutorium. Po wysłuchaniu tych informacji radni przyjęli oba sprawozdania przy 16 głosach za i dwóch wstrzymujących. Radni udzieli także prezydentowi absolutorium za wykonanie budżetu miasta za rok 2014.

Po tej decyzji radnych głos zabrała obecna na sesji poseł Krystyna Skowrońska, która pogratulowała udzielenia absolutorium za budżet, który przyniósł nadwyżkę, będącą dobrym prognostykiem w nowej perspektywie finansowej programów unijnych. – Całemu samorządowi miasta życzę dalszego rozwoju, także tego gospodarczego, który wiąże się z kolejnymi, bardzo bliskimi inwestycjami w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu – powiedziała Krystyna Skowrońska.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące m.in. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania Alei Kwiatkowskiego i ul. Przemysłowej na rondo”, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Mielcu, zmian w budżecie miasta Mielca na 2015 r. oraz o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015-2018.

Decyzją radnych nadany został statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz wprowadzone zostały zmiany w regulaminie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie Gminy Miejskiej Mielec. W związku z zakończeniem dotychczas funkcjonującego „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2015”, MOPS przygotował nowy dokument na lata 2015-2018, który pozwala m.in. na ubieganie się o środki pomocowe dotyczące działań społecznych.

Naczelnik Wydziału Edukacji mieleckiego magistratu przybliżył radnym założenia projektu uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu. Jak wyjaśnił główny cel funkcjonowania rady to edukacja młodzieży w zakresie samorządności. Projekt przewiduje, iż organizacja pracy młodych rajców będzie bardzo podobna do pracy Rady Miejskiej, począwszy od sposobu przeprowadzenia wyborów, po prace w poszczególnych komisjach tematycznych. Radni zgłosili jednak uwagi do projektu uchwały, co spowodowało dyskusję, po której ostatecznie powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej zostało przekazane ponownie do prac w komisjach. Po długiej dyskusji i wniesieniu poprawek radni zdecydowali natomiast o powołaniu Mieleckiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

Radni nie zdecydowali się na przyjęcie budżetu obywatelskiego miasta Mielca na 2016 r. Zgłaszali zarzuty dotyczące projektu uchwały związane m.in. ze zbyt niskim wiekiem osób biorących udział w głosowaniu. Projekt zakładał, iż osoby w wieku 16 lat będą mogły wybierać obywatelskie propozycje do realizacji w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego, jednak niektórzy z radnych uznali, że lepiej by było, gdyby tylko pełnoletni mogli wziąć udział w decydowaniu. Mimo iż, jak zauważył naczelnik wydziału finansowego Urzędu Miejskiego Tadeusz Witek, komisje Rady Miejskiej miały już możliwość wypowiedzenia się na temat projektu i wniesienia poprawek, Mielecki Budżet Obywatelski nie został przyjęty podczas piątkowej sesji i ponownie został skierowany do prac w komisjach.

Zgodnie z wprowadzonym punktem do porządku obrad, radni wybrali trzeciego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, którym został Bogdan Bieniek.

Slider

Zobacz też...

Dodaj komentarz

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości
%d bloggers like this: