W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

NOWE ZASADY PRZYJĘĆ DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI

Informacje ogólne

 1. 1.      Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rrodzice składają – Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, na rok szkolny 2016/2017.

Deklarację tę należy złożyć do Dyrektora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2016 roku.

Formularz deklaracji dostępny jest w przedszkolu, do którego obecnie uczęszcza dziecko.

 

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2016 roku.

Pominięcie tego terminu może skutkować, iż rodzice/prawni opiekunowie chcący, aby ich dziecko uczęszczało do przedszkola będą musieli ubiegać się o zapis swojego dziecka na zasadach obowiązujących przy zapisie dziecka do przedszkola po raz pierwszy.

 1. 2.      Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich przeprowadza się na rok szkolny 2016/2017 na wolne miejsca w przedszkolu.
 2. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach: 2013, 2012, 2011, 2010 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
 3. 4.      Postepowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych jednostek. We wniosku, o przyjęcie, określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność.

 

Wnioski można pobrać ze stron internetowych przedszkoli lub bezpośrednio w danym przedszkolu.

 

Kryteria i etapy postępowania rekrutacyjnego

 

 1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach miejskich przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Mielec.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na obszarze Gminy Miejskiej Mielec, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu miejskim na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie o systemie oświaty i są to:
 • Wielodzietność rodziny kandydata,
 • Niepełnosprawność kandydata,
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria wymienione w punkcie 2 mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego planuje się następujące kryteria:

L.p.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium

1.

 

Dziecko sześcioletnie zameldowane na terenie Gminy Miejskiej Mielec

150

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego

2.

Dziecko pięcioletnie oraz dziecko czteroletnie zameldowane na terenie Gminy Miejskiej Mielec

40

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego

3.

Dziecko, którego rodzice/rodzic (prawni opiekunowie/ prawny opiekun) pracują lub studiują dziennie

za każdego pracującego lub studiującego rodzica

20

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna), którego dotyczy to kryterium

4.

Zadeklarowana w oświadczeniu liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu miejskim

za każdą zadeklarowaną godzinę 1 pkt

do uzyskania

 max 10

Pisemne oświadczenie obojga rodziców (prawnych opiekunów)

5.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w danym przedszkolu

45

Pisemne oświadczenie obojga rodziców (prawnych opiekunów)

6.

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) mieszkają w Mielcu

i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Gminy Miejskiej Mielec

5

Pisemne oświadczenie każdego z rodziców odrębnie (prawnych opiekunów)

 

5.  Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną określoną liczbę punktów.

6.  Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miejskiej Mielec mogą być przyjmowani do przedszkola miejskiego, jeżeli po przeprowadzeniu Pierwszego i Drugiego Etapu Postepowania Rekrutacyjnego, dane przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów pierwszego i drugiego etapu rekrutacyjnego

 

 1. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń.
 2. Wymagane dokumenty i oświadczenia są określone w formularzu WNIOSKU o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego.
 3. Dokumenty wymagane do wniosku składane są w oryginale, notarialnej poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Odpis lub wyciąg z dokumentu może sporządzić urząd, który wydał dokument w oryginale.

Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica /prawnego opiekuna dziecka.

 1. Oświadczenia wymagane do wniosku są składane w następującej klauzuli: „Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Terminarz rekrutacji:

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 14 – 31 marca 2016 r. 24 – 25 maja 2016 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 20t ust. 7 u.s.o. 1 – 6 kwietnia 2016 r. 27- 31 maja 2016 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 kwietnia 2016 r.

do godz. 15.00

1 czerwca 2016 r.

do godz. 15.00

 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia 13 – 15 kwietnia 2016 r. 2 – 3 czerwca 2016 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 20 kwietnia 2016 r.

do godz. 15.00

7 czerwca 2016 r.

do godz. 15.00.

.

Na podstawie ustawy o systemie oświaty art. 20zc pkt. 6, 7, 8, 9 jest możliwość odwołania się od wyników postępowania rekrutacyjnego:

1. Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych – składnie wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

2. Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Komisja Rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia.

3. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4. Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Koordynator ds. przedszkoli

Urząd Miejski w Mielcu

 

pm20

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości