W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Obowiązek koszenia traw i niszczenia chwastów

Wójt Gminy Mielec przypomina właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów z terenu Gminy Mielec o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.

Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do wczesnej jesieni.

Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( T. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1161 ze zm. ).

Zaniechanie zwalczania chwastów postrzegane może być jako forma degradacji gruntów powodująca utratę  albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów do rekultywacji których na własny koszt zobowiązany jest każdy właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz każdy kto ten stan spowodował.

Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Nieruchomości  porośnięte niewykoszonymi trawami i chwastami  mogą być także siedliskiem różnego rodzaju gryzoni stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Ponadto zgodnie z obowiązującym prawem na podstawie art. 205 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)  informuje o obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych przy swoich posesjach.

Brak stałej i systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Zamulone i zarośnięte rowy nie odprowadzają wówczas nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtopienia przyległych gruntów.

Uprasza się zatem właścicieli działek przez które przebiegają rowy melioracyjne o systematyczne utrzymywanie drożności rowów poprzez wykaszanie i wygrabianie roślinności ze skarp i dna rowu. Prace konserwacyjne powinny być prowadzone corocznie jesienią oraz wiosną.