W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Obowiązek złożenia nowej deklaracji za odpady komunalne

Wójt Gminy Mielec informuje, że od 3 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy przyjmowane są deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wprowadzony ustawowy obowiązek segregacji oraz zmiana sposobu naliczania opłat w Gminie Mielec powodują obowiązek złożenia nowej deklaracji przez wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mielec.

Druki deklaracji można odebrać:

 • w Urzędzie Gminy Mielec (Sala Obsługi Mieszkańca),
 • w SOKiS Chorzelów, w filii SOKIS Wola Mielecka,
 • u Sołtysów poszczególnych sołectw
 • w szkołach zlokalizowanych na terenie Gminy Mielec.

Formularz deklaracji można pobrać także, ze strony Urzędu Gminy Mielec.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać min. telefonicznie pod nr 17 774 56 38 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Mielec pok. 13.

Deklaracje należy złożyć nie później niż do 22 stycznia 2020 roku:

 • osobiście w Urzędzie Gminy Mielec przy ul. Głowackiego 5 (sala obsługi mieszkańca), lub
 • pocztą /na adres Gmina Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec/, lub
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

Zgodnie z uchwałą nr XII/90/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 18 grudnia 2019 r. podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi: 25,00 zł miesięcznie za osobę. Jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej posiada kompostownik i zadeklaruje kompostowanie bioodpadów miesięczna stawka opłaty będzie niższa i wyniesie 21,00 zł miesięcznie za osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (firmy, instytucje, szkoły itp.), miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków  oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności tj.:

 1. za pojemnik o pojemności 60 litrów – 2,95 
 2. za pojemnik o pojemności 120 litrów – 5,90 
 3. za pojemnik o pojemności 240 litrów – 11,80 zł
 4. za pojemnik o pojemności 1100 litrów – 54,00 zł
 5. za pojemnik o pojemności 6000 litrów – 295,00 zł
 6. za worek o pojemności 120 litrów – 16,90 zł

W przypadku gdy właściciel nieruchomości, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (nie segreguje odpadów), administracyjnie naliczona zostanie podwyższoną opłata równa trzykrotności opłaty podstawowej.

W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 22 stycznia 2020 roku albo powstania uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Mielec określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Rade Gminy Mielec metody.

Formularze do pobrania:

pdf

 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf

 Oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkaniu osoby zameldowanej.

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości