W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Odbudowa zabytków lokalnych

Starostwo Powiatowe w Mielcu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zabytków z terenu powiatu mieleckiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wnioskować można do dnia 9 stycznia 2023 r. do godz. 16.00.

1. Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być udzielona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej będącej właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do w/w rejestrów albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie.

3. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

4. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach jednego z poniższych limitów:
– do 150 tys. zł
– do 500 tys. zł
– do 3,5 mln zł.

5. Wysokość dofinansowania wynosi do 98 proc., wartości zadania inwestycyjnego, które zostaną wypłacone po zakończeniu realizacji zadania.

6. Wnioskodawca musi zapewnić 2 proc. wkładu własnego.

7. Złożone wnioski rozpatrzy komisja powołana przez Starostę Powiatu Mieleckiego która zarekomenduje wnioski do złożenia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

8. Przyznanie dotacji będzie zależało od otrzymania przez Powiat Mielecki dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

9. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku do Starostwa Powiatowego w Mielcu:
1) wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
2) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem (aktualny wypis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów, decyzja o nadaniu trwałego zarządu, umowa najmu itp.),
2) harmonogram i kosztorys prac lub robót,
3) decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót oraz projekt i pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane), gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym, (czy pisać że można donieść w późniejszym czasie?)
5) dokument potwierdzający wyrażenie zgody właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, najemca lub dzierżawca.

Wniosek z pkt 1 należy złożyć do dnia 9 stycznia 2023r natomiast dokumenty z pkt 2-5 można uzupełnić do dnia 20 stycznia 2023r. W przypadku nie dostarczenia dokumentów w wymaganym terminie, wniosek zostanie odrzucony i wybrany kolejny z listy rankingowej.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Bezpieczne Wakacje – działania policjantów

Wiadomości Mielec

Mali Rzeszowiacy na Jarmarku Ludowym

Wiadomości Mielec

Mielczanin Roku 2023 według czytelników Korso

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa