W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Podpisanie umowy przez Państwową Szkołę Muzyczną

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 roku została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0036/17-00 Projektu „Tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej poprzez zakup sprzętu i trwałego wyposażenia dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu”, nr POIS.08.01.00-00-0036/17 .

W ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

W imieniu Instytucji Pośredniczącej Umowę podpisał Wiceprezes Rady Ministrów prof. Piotr Gliński, a w imieniu Beneficjenta, czyli Pństwowowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu dyrektor Ryszard Kusek.

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 726 659,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć 00/100 PLN).

PSM Mielec

 

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa