W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Powstanie nowe osiedle w Radomyślu Wielkim ?

Czy w Radomyślu Wielkim powstanie kolejne osiedle mieszkaniowe? Istnieje taka możliwość, bowiem radni radomyskiej Rady Miejskiej przyjęli uchwały, które otwierają drogę do wszczęcia stosownych procedur i dopełnienia niezbędnych formalności.

W czwartek, 31 marca, podczas sesji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim radni przyjęli uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Radomyśl Wielki oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Osiedle Kościuszki 2

Te uchwały to krok w kierunku utworzenia w Radomyślu Wielkim kolejnego osiedla mieszkaniowego z funkcją drobnych usług, które otrzymało roboczą nazwę „Osiedle Kościuszki 2”. Planowane jest ono pomiędzy ulicami Lonczaka i Firleja (droga wojewódzka Mielec – Lisia Góra) i pomiędzy osiedlem Kościuszki, a drogą, która znajduje się już na terenie Partyni.

Teren przeznaczony do objęcia opracowaniem planu miejscowego obejmuje obszar o powierzchni około 17 ha. Jest on użytkowany rolniczo oraz częściowo zabudowany. Nie występują na nim grunty orne klasy I-III, w związku z tym nie będzie wymagane uzyskanie zgody właściwych organów na zamianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

– Chcielibyśmy, aby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określał nam komunikację, bo to jest najważniejsza sprawa, linię zabudowy, zagospodarowanie wód opadowych na tym terenie czy infrastrukturę techniczną. 26 lutego mieliśmy spotkanie z właścicielami działek, którzy wyrazili zainteresowanie opracowaniem tego planu – powiedziała podczas sesji Wanda Dykas z Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim.

 

Po co ten plan?

Przystąpienie do sporządzenia MPZP podyktowane jest koniecznością stworzenia możliwości lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami wraz z niezbędnymi drogami. Planowane zagospodarowanie terenu będzie stanowiło kontynuację istniejącego przeznaczenia oraz tendencji rozwojowych gminy. – Obecnie udaje się nam kontynuować sprawy budownictwa jednorodzinnego w formie warunków zabudowy.

Niemniej teren, o którym mowa znajduje się w obrębie osiedla Kościuszki, gdzie już dziś jest spory problem z odbiorem wód opadowych i z komunikacją.

Blokuje to rozwój budownictwa mieszkaniowego. Jedyna możliwość rozwiązania tej sprawy to stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego. Niemniej, aby on powstał zainteresowani właściciele gruntów muszą się między sobą porozumieć – stwierdził burmistrz Józef Rybiński. – Czeka nas sporo pracy i wzajemnego kompromisu wielu ludzi, bo jak nie, to plan nie zostanie uchwalony.

 

A jeśli nie zostanie uchwalony, to teren ten pozostanie gruntem rolnym i w przyszłości nie będzie mógł być wykorzystany do żadnych innych celów. Byłoby to ze szkodą dla wszystkich, bo jest to bardzo dobra lokalizacja, blisko centrum miasta – dodał.

Burmistrz zapowiedział również, że jeśli dojdzie do konsensusu i powstanie plan zagospodarowania przestrzennego, to wówczas wystąpi do Rady Miejskiej o możliwość wykupu gruntu przez gminę pod główne ciągi komunikacyjne.

 

mapka2

 

Mapka – Granice obszaru objętego projektem planu miejscowego

 

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa