W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Prezydent Jacek Wiśniewski uzyskał wotum zaufania i absolutorium

Debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Mielec oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2019 były głównymi punktami obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Mielcu, która w sposób zdalny odbyła się w czwartek 2 lipca.

Radni pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu Mielca 2019, a Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski większością głosów uzyskał zarówno absolutorium jak i wotum zaufania. W każdych z tych trzech głosowań „za” głosowała bezwzględna większość 13 radnych

Budżet miasta za 2019 r. wykonany został po stronie dochodów w wysokości 326 352 406,60 zł na plan 319 183 787,87 zł, a po stronie wydatków wykonanie wynosiło 313 855 072,62 zł na plan 338 463 433,10 zł.

Planowany deficyt za 2019 r. wynosił 19 279 645,23 zł, natomiast faktycznie na dzień 31.12.2019 r. wystąpiła nadwyżka w kwocie 12 497 333,98 zł.

Największą pozycję wydatków miasta stanowią wydatki na oświatę, tj. 103 695 493,33 zł, co stanowi 33,04% wydatków ogółem oraz wydatki z działu rodzina i pomoc społeczna, które 2019 r. wynosiły 87 085 776,87 zł. Wydatki z budżetu przypadające na 1 mieszkańca
w 2019 r. wynosiły 5 372,48 zł.

Wydatki majątkowe Gminy w 2019 r. wyniosły 40 976 979,39 zł natomiast wysokość wydatków bieżących wyniosła 272 878 093,23 zł. Z zaplanowanych 70 inwestycji zrealizowano 45 zadań, a 17 kolejnych jest w trakcie wykonania.

Gmina w 2019 r. pozyskała bezzwrotne środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na projekty realizowane w 2019 r. w wysokości 27 134 604,92 zł, w tym 15 867 169,30 zł z funduszy Unii Europejskiej.

Dochody własne (czyli takie, na których pozyskanie samorządy mają wpływ, m.in. podatki lokalne, dochody z mienia) stanowiły 56,5% dochodów budżetowcy ogółem. Subwencje i dotacje, czyli transfery przyniosły budżetowi Mielca 43,52%. dochodów ogółem. Dochody budżetu przypadające na 1 mieszkańca w 2018 r. wynosiły 5 586,41 zł.

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości