W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

PUP Mielec – Organizacja staży dla osób niepełnosprawnych

Piąty w 2021 roku nabór wniosków o organizację staży – dla osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami w wieku do 29 roku życia (do dnia poprzedzającego 30 urodziny).


Termin i miejsce składania wniosków:                                                  

 • Wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 10.11.2021 roku do odwołania:
  1. w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu ul Chopina 16A, 39-300 Mielec w godzinach pracy Urzędu (tj. w poniedziałek od godziny 08:00 do godziny 16:00, od wtorku do piątku od godziny 07:15 do godziny 15:15) w kancelarii urzędu – parter, pokój numer 1, lub
  2. w formie elektronicznej:
   • poprzez platformę praca.gov.pl jako załącznik pisma ogólnego (PSZ-PU) kierowanego do Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (podpisanie pisma jest równoznaczne z podpisaniem wszystkich załączników do pisma, w tym wniosku),
   • Wysłanie pisma wymaga założenia konta w portalu praca.gov.pl.
    • Informację jak założyć konto w praca.gov.pl zamieściliśmy na naszej stronie internetowej https://mielec.praca.gov.pl/-/11815988-jak-zalozyc-konto-w-praca-gov-pl-instrukcja
   • Pismo wymaga złożenia podpisu poprzez Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.
    • Informację jak założyć Profil Zaufany zamieściliśmy na naszej stronie internetowej: https://mielec.praca.gov.pl/-/11777216-jak-zalozyc-profil-zaufany-instrukcja

Zasady naboru:

 • Okres staży organizowanych w ramach naboru: 4 m-ce, nie dłużej niż do 31.08.2022 roku.  
 • Termin rozpoczęcia staży – nie wcześniej niż od 01 grudnia 2021 roku.
 • Planowana liczba staży w ramach naboru:  5.
 • Nabór dotyczy organizacji staży wyłącznie dla osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami w wieku do 29 roku życia – osoby młode w wieku 18-29 lat, bez pracy, w tym z niepełnosprawnościami,  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu jako osoby bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.
 • Objęcie osoby bezrobotnej daną formą pomocy musi wynikać z Indywidualnego Planu Działania (IPD).

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu wyłączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznych. 

Szczegółowe warunki kwalifikowalności uczestników staży na dzień przystąpienia do projektu:

 • Kandydat musi spełnić łącznie warunki 1-4, w przypadku osób w wieku 18-24 lat (do dnia poprzedzającego 25 urodziny) warunek 5:
  1. Osoba w wieku 18-29 (do dnia poprzedzającego 30-te urodziny), pozostająca bez pracy, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu jako osoba bezrobotna.
  2. Osoba bezrobotna w Indywidualnym Planie Działania musi mieć zaplanowaną daną formę  wsparcia.
  3. Osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne szkolne – publiczne lub niepubliczne – w trybie stacjonarnym tj. na poziomie szkoły podstawowej/gimnazjum/zasadnicza szkoła zawodowa/szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/szkoły policealnej/studiów wyższych lub doktoranckich).
  4. Osoba nie uczestnicząca w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.
  5. Osoba w wieku 18-24 lata (do dnia poprzedzającego 25 urodziny) bezrobotna przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące liczony od daty ostatniej rejestracji do dnia otrzymania wsparcia  w ramach projektu ( tzn. wsparcie musi być udzielone w okresie do 4 miesięcy od dnia rejestracji w PUP).
 • O udział w stażu w ramach niniejszego naboru nie może ubiegać się osoba bezrobotna, która otrzymała już wsparcie w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (VI)” (nie dotyczy udziału w pośrednictwie pracy i doradztwie zawodowym).
 • Kryteria opiniowania wniosków – kryteria opiniowania wniosków o organizację stażu zamieszczone zostały na stronie internetowej PUP w Mielcu (do pobrania poniżej Załączniki).
 • Urząd dopuszcza możliwość organizacji staży poza terenem powiatu mieleckiego pod warunkiem wskazania przez Wnioskodawcę kandydata na staż zainteresowanego jego odbyciem poza terenem powiatu.
 • Urząd zastrzega sobie możliwość negatywnego rozpatrzenia wniosku biorąc pod uwagę możliwość dokonania naboru na organizowane miejsce stażu spośród zarejestrowanych osób bezrobotnych spełniających wskazane wymagania Wnioskodawcy.
 • Liczba przyznanych staży może być uzależniona od stanu zatrudnienia u wnioskodawcy (w przeliczeniu na pełne etaty) w ciągu 6 m-cy poprzedzających złożenie wniosku
 • Urząd zastrzega sobie możliwość negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wcześniej złożonego wniosku o organizację staży, mając na względzie racjonalne wydatkowanie środków
 • Wnioskodawca deklarując zatrudnienie po zakończeniu stażu zobowiązuje się do zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres nie krótszy niż 30 dni.
 • Zawód, w którym organizowany będzie staż musi być zgodny z obowiązującą Klasyfikacją zawodów i specjalności.
  • Klasyfikacja zawodów i specjalności dostępna jest na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia, link: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci
 • Wnioskodawcy planując zadania do wykonania przez osobę bezrobotną podczas stażu mają możliwość korzystania z opisu zawodów zamieszczonego na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia, link: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
 • Wnioski rozpatrywane będą według ustalonych kryteriów okresowo w zależności od terminu, w którym zostaną złożone (w przypadku wniosku nie kompletnego decyduje data uzupełnienia wniosku):
  • pierwszy termin: wnioski, które wpłyną w dniach 10.11-19.11.2021r. będą rozpatrywane niezwłocznie po zakończeniu pierwszego terminu składania wniosków,   
  • od 20.11.2021r. wnioski rozpatrywane będą na bieżąco według kolejności złożenia.   
 • Jeśli w wyniku rozpatrzenia złożonych w piwerszym terminie wniosków, przekroczona zostanie liczba planowanych w ramach naboru miejsc pracy, Urząd utworzy listę rankingową wniosków na podstawie liczby przyznanych punków wg ustalonych kryteriów oceny wniosków. 
 • W przypadku uzyskania przez wnioski takiej samej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie kolejność wpływu wniosków. 
 • Wnioski, dla których przekroczona zostanie liczba zaplanowanych w ramach naboru miejsc staży rozpatrzone zostaną negatywnie.    
 • Nabór może zostać zamknięty m.in. w przypadku napływu wniosków przekraczających liczbę miejsc staży zaplanowanych w ramach naboru. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Szczegółowych informacji udziela:

 • Katarzyna Wasilonek
  • telefon: 17 788 00 73
 • Anna Przebięda
  • telefon: 17 788 00 76

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

a

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Stal Mielec czy Stal Rzochów [FELIETON]

Wiadomości Mielec

26-latka straciła prawo jazdy za nadmierną prędkość

Wiadomości Mielec

Komunikat Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa