W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Rada Gminy uchwaliła największy budżet w historii Gminy Padew Narodowa [FOTO]

Na ostatnim w roku 2017 posiedzeniu Rada Gminy w Padwi Narodowej jednogłośnie uchwaliła budżet gminy na rok 2018. Jest to największy, jak dotąd budżet w historii naszej gminy.

Środki pozyskane przez Gminę z dotacji z projektów Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego sięgają kwoty 16.300.000 zł. W budżecie na 2018 r. zaplanowano rekordowo wysokie wydatki 40,7 mln w tym rekordowo wysokie wydatki inwestycyjne w kwocie 23,4 mln. co stanowi 58% wydatków budżetu ogółem !!!

Wśród inwestycji zaplanowanych na 2018 r. króluje infrastruktura wodno-kanalizacyjna z wydatkami 15.605.340 zł dofinansowana środkami unijnymi.
Inwestycja obejmuje następujący zakres prac:

Kanalizacja – Łączna długość sieci 4,5 km. 8 szt. przepompowni.
– osiedle Wygwizdów
– osiedle Zachwiejów
– osiedle Zielone
– ulica Olszańska
– ulica Słoneczna
– ulica Łukasiewicza
– ulica Jana Pawła II
– ulica Uzar-Krysiakowej
– Rożniaty
– Kębłów
– Padew-Zarównie – 3,4 km

Oczyszczalnia

– rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ( budowa: reaktorów, budynek socjalny, pompownia ścieków surowych, punkt zlewny ścieków dowożonych, zbiornik na pix, place i drogi,ogrodzenie i zieleń, sieci i instalacje ) przebudowa: budynek techniczny + zbiornik wyrównawczy. pompownia wewn. reaktory stare, )
– suszarnia osadu
– wiaty magazynowe
– fotowoltaika
-monitoring i inst. przeciwwłamaniowe,

Monitoring i telemetria

( monitoring i telemetria nowych 8 przepompowni, przebudowa szaf monitoringowych 22 najstarszych przepompowni + aktualizacja oprogramowania serwer )

Remont zbiorników przepompowni

Wodociąg długość sieci łącznie 1,5 km.
-osiedle Zielone
– Kębłów
– Zachwiejów

Następne duże zadania inwestycyjne zaplanowane na rok 2018 to:

– EKO-Energia w Gminach Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice dofinansowane środkami unijnymi w części Padew Narodowa 6.161.447,46

Do wykonania jest ok 400 instalacji OZE ( fotowoltaika, inst. solarne, pompy ciepła, kotły na biomasę)

– Budowa dróg na terenie gminy – ok. 1.000.000 zł.

– Obiekty rekreacyjne i sportowe- 525.000 zł.

4 place zabaw w sołectwach Padew Narodowa, Zaduszniki, Wojków i Zarównie
dofinansowanie poprzez LGD

2 Otwarte Strefy Aktywności

– Oświetlenie uliczne – 66.000 zł. w sołectwach Padew Narodowa, Zachwiejów, Piechoty, Przykop i Rożniaty.

Łączna kwota planowanych dochodów gminy wynosi 37.438.340,46 zł, z czego
dochody bieżące stanowią 19.534.628,00 zł 52,18%
dochody majątkowe stanowią 17.903.712,46 zł 47,82 %

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 40.692.371,46 zł

z czego:
wydatki bieżące stanowią 17.374.584,00 zł 42,70 %
wydatki majątkowe stanowią 23.317.787,46 zł 57,30 %
W planowanym budżecie na 2018 r. kwota deficytu wynosi 3.254.031 zł.
Planowany deficyt budżetu finansowany będzie z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
Planowane przychody budżetu gminy na 2018 rok to 3.970.602 zł. z przeznaczeniem na:
a)rozchody budżetu na 2018r. w kwocie 716.569,00 zł.
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. w kwocie 3.254.031 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy na 2018 rok to 716.569,00 zł. z tego:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 642.569,00 zł
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 74.000,00 zł

W kolejnych latach prognoza przewiduje nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na rozchody budżetowe związane ze spłatą długu.

Planowana łączna kwota kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniesie 8.252.688,00 zł.
Łączna planowana kwota długu to kwota 8.252.688 zł. ( w odniesieniu do dochodów ogółem w 2018 roku ) wynosi 22,04 %.

Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem w 2018 r. wynosi 2.31 % i nie przekracza relacji ustalonej zgodnie z art.243 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dla roku 2018 9,31 %). Dla poszczególnych budżetów, w których planowane są rozchody budżetu relacje wynikające z art. 243. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych są zachowane.

UG Padew Narodowa

 

Zobacz też...