21 sierpnia 2018, 17:37
Slider
Image default
  • Home
  • Informacje
  • Rada Gminy uchwaliła największy budżet w historii Gminy Padew Narodowa [FOTO]
Informacje

Rada Gminy uchwaliła największy budżet w historii Gminy Padew Narodowa [FOTO]

Na ostatnim w roku 2017 posiedzeniu Rada Gminy w Padwi Narodowej jednogłośnie uchwaliła budżet gminy na rok 2018. Jest to największy, jak dotąd budżet w historii naszej gminy.

Środki pozyskane przez Gminę z dotacji z projektów Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego sięgają kwoty 16.300.000 zł. W budżecie na 2018 r. zaplanowano rekordowo wysokie wydatki 40,7 mln w tym rekordowo wysokie wydatki inwestycyjne w kwocie 23,4 mln. co stanowi 58% wydatków budżetu ogółem !!!

Wśród inwestycji zaplanowanych na 2018 r. króluje infrastruktura wodno-kanalizacyjna z wydatkami 15.605.340 zł dofinansowana środkami unijnymi.
Inwestycja obejmuje następujący zakres prac:

Kanalizacja – Łączna długość sieci 4,5 km. 8 szt. przepompowni.
– osiedle Wygwizdów
– osiedle Zachwiejów
– osiedle Zielone
– ulica Olszańska
– ulica Słoneczna
– ulica Łukasiewicza
– ulica Jana Pawła II
– ulica Uzar-Krysiakowej
– Rożniaty
– Kębłów
– Padew-Zarównie – 3,4 km

Oczyszczalnia

– rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ( budowa: reaktorów, budynek socjalny, pompownia ścieków surowych, punkt zlewny ścieków dowożonych, zbiornik na pix, place i drogi,ogrodzenie i zieleń, sieci i instalacje ) przebudowa: budynek techniczny + zbiornik wyrównawczy. pompownia wewn. reaktory stare, )
– suszarnia osadu
– wiaty magazynowe
– fotowoltaika
-monitoring i inst. przeciwwłamaniowe,

Monitoring i telemetria

( monitoring i telemetria nowych 8 przepompowni, przebudowa szaf monitoringowych 22 najstarszych przepompowni + aktualizacja oprogramowania serwer )

Remont zbiorników przepompowni

Wodociąg długość sieci łącznie 1,5 km.
-osiedle Zielone
– Kębłów
– Zachwiejów

Następne duże zadania inwestycyjne zaplanowane na rok 2018 to:

– EKO-Energia w Gminach Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice dofinansowane środkami unijnymi w części Padew Narodowa 6.161.447,46

Do wykonania jest ok 400 instalacji OZE ( fotowoltaika, inst. solarne, pompy ciepła, kotły na biomasę)

– Budowa dróg na terenie gminy – ok. 1.000.000 zł.

– Obiekty rekreacyjne i sportowe- 525.000 zł.

4 place zabaw w sołectwach Padew Narodowa, Zaduszniki, Wojków i Zarównie
dofinansowanie poprzez LGD

2 Otwarte Strefy Aktywności

– Oświetlenie uliczne – 66.000 zł. w sołectwach Padew Narodowa, Zachwiejów, Piechoty, Przykop i Rożniaty.

Łączna kwota planowanych dochodów gminy wynosi 37.438.340,46 zł, z czego
dochody bieżące stanowią 19.534.628,00 zł 52,18%
dochody majątkowe stanowią 17.903.712,46 zł 47,82 %

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 40.692.371,46 zł

z czego:
wydatki bieżące stanowią 17.374.584,00 zł 42,70 %
wydatki majątkowe stanowią 23.317.787,46 zł 57,30 %
W planowanym budżecie na 2018 r. kwota deficytu wynosi 3.254.031 zł.
Planowany deficyt budżetu finansowany będzie z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
Planowane przychody budżetu gminy na 2018 rok to 3.970.602 zł. z przeznaczeniem na:
a)rozchody budżetu na 2018r. w kwocie 716.569,00 zł.
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. w kwocie 3.254.031 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy na 2018 rok to 716.569,00 zł. z tego:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 642.569,00 zł
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 74.000,00 zł

W kolejnych latach prognoza przewiduje nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na rozchody budżetowe związane ze spłatą długu.

Planowana łączna kwota kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniesie 8.252.688,00 zł.
Łączna planowana kwota długu to kwota 8.252.688 zł. ( w odniesieniu do dochodów ogółem w 2018 roku ) wynosi 22,04 %.

Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem w 2018 r. wynosi 2.31 % i nie przekracza relacji ustalonej zgodnie z art.243 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dla roku 2018 9,31 %). Dla poszczególnych budżetów, w których planowane są rozchody budżetu relacje wynikające z art. 243. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych są zachowane.

UG Padew Narodowa

 

Slider

Zobacz też...

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zaloguj

Nie masz konta?Zarejestruj się tutaj
X

Rejestracja