W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Galerie

Rada Powiatu przegłosowała budżet [FOTO]

Po prawie siedmiogodzinnych obradach radni podczas ostatniej przyjęli budżet na rok 2020. Czternastą sesje Rady Powiatu zdominował budżet.


– To budżet skrojony na miarę obecnych możliwości – podsumował jego główne założenia Stanisław Lonczak, Starosta Powiatu Mieleckiego. Ewentualne „zasilenie” budżetu 8. milionowym kredytem Starosta uzasadnił koniecznością pokrycia wzrostu płac dla nauczycieli oraz przeznaczeniem kolejnych – znacznych – kwot na pomoc dla mieleckiego szpitala.
Starosta ocenił, że być może w ogóle nie byłoby potrzeby kredytowania, gdyby podwyżki dla nauczycieli łączyły się ze wzrostem subwencji oświatowej, ale tak się nie stało. Podobnie w drugim przypadku – mielecki szpital dostał propozycje ryczałtu na 2020 rok na poziomie 2019 roku. Musieliśmy założyć, że będzie dalsza strata w szpitalu – powiedział S. Lonczak.


Swoje propozycje do przyszłorocznego budżetu zgłosiła także opozycja. Klub PiS zaproponował przeniesienie zarezerwowanych dla szpitala 6 milionów złotych na remonty i inwestycje. Ze szpitalnej przyszłej dotacji PiS zaproponował 4 mln zł przeznaczyć jako wkład powiatu na budowę obwodnicy Mielca, na odcinku Piątkowiec – Rzędzianowice. Radni tego klubu zaproponowali także powiększenie planowanych wydatków w zakresie budowy chodników.

Poprawki opozycji zostały odrzucone. – Uważamy, że ochrona zdrowia mieszkańców jest najważniejsza, ważniejszą nawet, niż drogi – uzasadniał taką decyzję Starosta Stanisław Lonczak. – Brak dofinansowania do szpitala groziłby wzrastającym zadłużeniem i niebezpieczeństwem wstrzymania działalności, co byłoby bardzo niebezpieczne dla mieszkańców – dodał.


Ostatecznie budżet powiatu został przyjęty 13 głosami „za”, przy 11 głosach sprzeciwu (radni PiS).
To też swego rodzaju ewenement, na który jeszcze przed głosowaniem zwracali uwagę radni koalicyjni, po tym jak taką deklarację w imieniu Klubu PiS złożył radny Zbigniew Tymuła. Ripostujący mu radni koalicyjni wskazywali, że w poprzednich latach minionej kadencji podobne trudne budżety przyjmowane były jednogłośnie, jako wyraz poparcia dla ówczesnego Zarządu Powiatu.

Podstawowe założenia budżetu na 20202:


I.  Planowane dochody budżetu w wysokości 169 745 000 zł,


II. Planowane wydatki budżetu w wysokości 188 945 000 zł,

w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 158 073 985 zł;
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90 706 182 zł,
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36 40 764 zł,
b) dotacje na zadania bieżące – 24 359 793 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 645 406 zł,
d) wydatki z udziałem środków europejskich – 2 721 853 zł,
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 99 987 zł,
f) obsługa długu – 500 000 zł.
2)    wydatki majątkowe w kwocie 30 871 015 zł;
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
            – wydatki z udziałem środków europejskich – 8 030 967 zł,

III. Planowany deficyt budżetu w kwocie 19 200 000 zł, który zostanie sfinansowany z:
1)    kredytu bankowego w kwocie 8 700 000 zł;
2)    wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 8 000 000 zł;
3)    spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w kwocie 2 500 000 zł.

Ustala się planowane przychody budżetu w wysokości 21 200 000 zł z następujących tytułów:
1)    kredyt bankowy w kwocie 8 700 000 zł;


2)    wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 10 000 000 zł;
3)    spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w kwocie 2 500 000 zł


e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa