W Cieniu Jupiterów Mielec
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec
fratelli
Paliwa Mielec
Image default
Galerie Historia Kultura i nauka Materiały video

Relacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego TMZM [FOTO, VIDEO]

Relacja z przebiegu Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu w dniu 16 marca 2019 r.

Walne Zebranie otworzył prezes ustępującego Zarządu Janusz Chojecki, który przywitał  licznie przybyłych członków Towarzystwa, a także zaproszonych Gości. Szczególnie ciepłe słowa powitania prezes Chojecki skierował do obecnych członków honorowych Towarzystwa: Wiesława Kulikowskiego- wybitnego mieleckiego poetę oraz dwóch byłych prezesów zarządu Towarzystwa: Jana Stępnia-poetę mieleckiego działającego w Mieleckiej Grupie Literackiej „Słowo” oraz Józefa Witka- znakomitego mieleckiego kronikarza.

Następnie przywitał wielu znakomitych gości: Poseł na Sejm RP –Panią Krystynę Skowrońską, Przewodniczącego Miejskiej Rady-Pana Bogdana Bieńka, byłych i obecnych Radnych Rady Powiatu oraz Rady Miejskiej, I-go Zastępcę Prezydenta Miasta Mielca- Pana Pawła Pazdana, Zarządzających organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami współpracującymi z TMZM: Panów: Józefa Smacznego –Przewodniczącego FOPPM, Kazimierza Szaniawskiego –Prezesa Stowarzyszenia „PROMLOT”, Włodzimierza Adamskiego – Przewodniczącego SIMP przy PZL Mielec- A Sikorsky Company, Panie: Stanisławę Rzeźnik- Przewodniczącą Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta Mielca, Elżbietę Kwiatkowską- Prezes MUTW, Józefę Krzak- Prezesa Stowarzyszenia „Przecławski Krąg”, Mariusza Wojciechowskiego- Dyrektora ZST w Mielcu, Ryszarda Kuska- Dyrektora PSM w Mielcu, przedstawicieli sponsorów i darczyńców wspierających TMZM: Pana Jana Madejczyka – właściciela Firmy Grawerstwo.net oraz Pana Juliana Tokarskiego- Prezesa Zarządu Firmy RSM, przedstawicieli lokalnych mediów: Dyr. ARW Korso- Pana Artura Turoczego, Red. Grzegorza Maja z portalu „W cieniu jupiterów”.

Przywitał też znakomitego mieleckiego barda i poetę, działacza polskiej kultury- Pana Jerzego Mamcarza, członka Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo, wspominając mielecką promocję Jego tomiku poezji „PONTE” oraz liczne zasługi dla mieleckiej i polskiej kultury nagradzane odznaczeniami państwowymi w czasie upływającej kadencji Zarządu TMZM.

Po wyłonieniu w drodze głosowania Przewodniczego Obrad( Józefa Witka) oraz stosownych Komisji, obszerne sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu zarówno za rok 2018 jak też za całą 4-letnią kadencję 2015-2018 złożył w imieniu Zarządu jego prezes- Janusz Chojecki. Zilustrował On odpowiednim wykresem  oraz skomentował bardzo dobre wyniki, jakie osiągnęło Towarzystwo w okresie minionej kadencji wymieniając najważniejsze tylko z wielu bardzo licznych przedsięwzięć zrealizowanych w omawianym okresie czasu. Podczas sprawozdania Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zbigniew Wicherski prezentował liczne slajdy obrazujące ważniejsze tylko wydarzenia z działalności Towarzystwa w upływającej kadencji.

Wyniki zaprezentowane przez Prezesa Janusza Chojeckiego potwierdził  w swoim sprawozdaniu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Pan Jan Madej.  W konkluzji swojego wystąpienia przytoczył On sumę łącznych wpływów Towarzystwa w latach 2015-2018(do 16.03.2019) wynoszącą blisko 500 tys. zł i odniósł ją do do sumy łącznych wpływów w poprzedniej kadencji Zarządu w latach 2010-2014, która wyniosła 170 tys. zł. Zestawienie to zaświadcza o olbrzymim wysiłku, jaki został podjęty i zrealizowany przez członków Towarzystwa pod kierunkiem ustępującego Zarządu. Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za minioną kadencję odczytał z upoważnienia Przewodniczącego Sądu – Huberta Pomiankiewicza, Przewodniczący Zebrania Józef Witek. Ze sprawozdania wynika, iż nie było w mijającej kadencji żadnej sprawy, która wymagałaby interwencji Sądu Koleżeńskiego.

Przed głosowaniem za udzielenie przez Walne Zebranie absolutorium dla ustępującego Zarządu, Prezes Janusz Chojecki wręczył pisemne podziękowania oraz piękne okolicznościowe pro-niepodległościowe medale specjalnie wykonane przez Firmę Grewerstwo.net  najbardziej aktywnym członkom ustępującego Zarządu. Otrzymali je: Zbigniew Wicherski, Janusz Wyzina, Jadwiga Klaus, Teresa Orczykowska, Andrzej Kobylarz, Aleksandra Piguła, Agnieszka Małek, Teresa Pyzik, Ewa Salamaga, Aniela Ratusińska-Trzpis, Grzegorz Kruszyński. Podziękowanie w imieniu Zarządu złożyła Prezesowi Januszowi Chojeckiemu Pani Jadwiga Klaus- Członek Zarządu/Prezes KŚT.

Następnie Prezes Chojecki wręczył wiele legitymacji członkowskich nowoprzyjętym członkom Towarzystwa zaznaczając, iż w czasie mijającej kadencji do Towarzystwa wstąpiło ponad 100 członków.

Obecny na Zebraniu I Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Pan Paweł Pazdan wręczył na ręce Prezesa Janusza Chojeckiego w imieniu Prezydenta Miasta Mielca Pana Jacka Wiśniewskiego, okolicznościowy adres z podziękowaniami oraz gratulacjami dla ustępującego Zarządu za bardzo aktywną działalność na rzecz promowania historii oraz piękna Mielca i ziemi mieleckiej. Pan Wiceprezydent Paweł Pazdan wręczył także okolicznościowy ryngraf z podziękowaniami Pana Prezydenta Jacka Wiśniewskiego dla Wiceprezesa ustępującego Zarządu- Zbigniewa Wicherskiego za Jego trudne do przecenienia zaangażowanie oraz pracę społeczną na rzecz Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej zaznaczając, iż o to wyróżnienie wystąpił do Prezydenta Jacka Wiśniewskiego Prezes Janusz Chojecki.

Następnie głos zabrała Pani Poseł Krystyna Skowrońska, która pogratulowała Towarzystwu dynamicznej i wieloaspektowej działalności w mijającej kadencji promujących dokonania naszych wspaniałych twórców kultury, którzy swoją twórczością rozsławiają nasze piękne Miasto Mielec, naszą Mielecką Ziemię nie tylko na Podkarpaciu, ale także w kraju i poza jego granicami. Po zakończeniu swojej laudacji Pani Poseł wręczyła Prezesowi Januszowi Chojeckiemu okolicznościowy adres.

Po uzyskaniu absolutorium przez ustępujący Zarząd, Przewodniczący Zebrania zarządził przeprowadzenie wyborów do nowych władz Towarzystwa na kadencję 2019-2022.

Walne Zebranie wybrało w wyborach bezpośrednich jednogłośnie  na Prezesa nowej kadencji Pana Janusza Chojeckiego, następnie dokonało wyboru 14 pozostałych Członków Zarządu, a także 5-ciu członków Komisji Rewizyjnej oraz 4-ch Członków Sądu Koleżeńskiego.

Do Zarządu wybrani zostali: Zbigniew Wicherski, Teresa Orczykowska, Andrzej Kobylarz, Joanna Graboś, Aniela Ratusińska-Trzpis,  Jadwiga Klaus, Agnieszka Małek, Aleksandra Piguła, Teresa Pyzik, Ewa Salamaga, Janusz Wyzina, Grzegorz Kruszyński, Andrzej Bednarz, Bogumił Trojnacki.

W skład nowo wybranej Komisji Rewizyjnej weszli: Jan Madej, Stanisław Czarnecki, Małgorzata Mikina, Adam Kopacz, Janusz Hołdan.

Do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani: Jolanta Strycharz, Renata Misiąg, Elżbieta Witek, Andrzej Ratusiński.

Na wniosek Przewodniczącego Zebrania Członkowie Towarzystwa w głosowaniu ustalili, iż ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego nastąpi w najbliższym czasie, a ukonstytuowanie się Zarządu tuż po oficjalnym zamknięciu Walnego Zebrania.

Z zaproszonych Gości głos zabierali: Pan Józef Smaczny, który pogratulował ustępującemu Zarządowi wyjątkowo dobrych wyników oraz życzył nowo wybranemu Zarządowi pomyślności w kontynuowaniu działań na rzecz i dla dobra Ziemi Mieleckiej oraz jej promowania w Polsce oraz zagranicą, Pani Stanisława Rzeźnik, która w ciepłych słowach doceniła  niezwykle dynamiczną działalność ustępującego Zarządu podkreślając duże w tym zasługi Prezesa Janusza Chojeckiego, oraz Pani Maria Kozioł z Przecławia, która dziękowała Towarzystwu za to, iż dzięki niemu może się realizować w działalności twórczej w Klubie Środowisk Twórczych Towarzystwa.

Po przyjęciu wniosków i uchwał Komisji Wniosków i Uchwał powołaną przez Walne Zebranie Przewodniczący Zebrania udzielił głosu nowo wybranemu Prezesowi Towarzystwa-Panu Januszowi Chojeckiemu, który podziękował Zebranym za zaufanie, jakim obdarzony został poprzez wybór na Prezesa Zarządu na kadencję 2019-2022 i zapowiedział dalszą wytężoną pracę nowo wybranego Zarządu dla dobra Mieleckiej Ziemi i jej  mieszkańców.

Po zamknięciu Walnego Zebrania przez Jego Przewodniczącego odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu, które poprowadził Prezes Janusz Chojecki, podczas którego ukonstytuował się Zarząd.  Wiceprezesami Zarządu wybrani zostali: Zbigniew Wicherski oraz Teresa Orczykowska, Sekretarzem Aniela Ratusińska- Trzpis, Skarbnikiem Andrzej Kobylarz. Prezes oraz ww. stanowić będą statutowe Prezydium Zarządu.

Podział zakresów kompetencji oraz odpowiedzialności nastąpi na najbliższym posiedzeniu Zarządu, które ustalono na dzień 28 marca na godz. 15.30 w biurze Towarzystwa w obiekcie „Jadernówka”

Relację przygotował Janusz Chojecki

Mielec, 17.03.2019

YouTube player


e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Mielcu [FOTO]

Wiadomości Mielec

Mistrzostw Polski w futsalu na hali im. Edwarda Kazimierskiego [FOTO]

Wiadomości Mielec

Mielczanie na słowackich zawodach MMA [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa