W Cieniu Jupiterów Mielec
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec
Paliwa Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Rodzina 500+. Praktyczne informacje dla mieszkańców gminy Radomyśl Wielki

1 kwietnia wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zwana popularnie Programem „Rodzina 500+”. Jego realizatorem dla mieszkańców radomyskiej gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim.

11 lutego Prezydent RP podpisał Ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która wchodzi w życie od 1 kwietnia br. Określa ona warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

Kto może skorzystać?

Program „Rodzina 500+” zakłada przyznanie nieopodatkowanej kwoty 500 złotych miesięcznie na pierwsze i kolejne dziecko do ukończenia przez dziecko 18 lat. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, rodzic otrzyma je, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 800 zł netto miesięcznie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie, po złożeniu wniosku i przedłożeniu dokumentów potwierdzających dochody.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, próg dochodowy nie obowiązuje, rodzic otrzyma świadczenie po złożeniu wniosku w GOPS-ie w Radomyślu Wlk. Dzieciom, które znajdują się w tzw. pieczy zastępczej, 500 zł nie będzie przysługiwać.

Pomoc wychowawczą otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.

Wnioski – skąd wziąć i gdzie składać?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.gops.radomyslwielki.pl lub uzyskać w siedzibie GOPS-u w Radomyślu Wlk. w godzinach 7.30 do 15.30.

Od 1 kwietnia wnioski można składać osobiście w GOPS-ie w pokojach 4, 5, 6 na parterze, lub wysłać pocztą (najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

W przypadku, kiedy Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym

może złożyć wniosek elektronicznie za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS lub banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną spełniające określone wymogi.

Wnioskodawcy, którzy obecnie korzystają ze świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie muszą doręczać dokumentów które są w posiadaniu Ośrodka (m.in. dochodów i aktów urodzenia dziecka).

Z pomocą w wypełnianiu wniosku mogą również posłużyć przykładowo wypełnione wnioski dostępne na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń radomyskiego GOPS-u.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca br. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.

Z kolei w przypadku, kiedy wniosek zostanie złożony po 1 lipca br. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Natomiast rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w tym terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w okresie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Informacje pozyskiwane przez GOPS

Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra finansów, organów emerytalno-rentowych oraz rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub pisemną, odpowiednio:

1) informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego

2) informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek

3) informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane: datę i rodzaj wydanego orzeczenia; wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, okres na jaki zostało wydane orzeczenie.

Ważne

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie GOPS-u w Radomyślu W. Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Samodzielne dostarczenie niezbędnych dokumentów do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ułatwi pracę Ośrodka i przyspieszy termin załatwienia sprawy oraz wypłaty świadczenia.

Szczegółowe informacje o Programie „Rodzina 500+” można uzyskać w GOPS-ie w Radomyślu pod numerami tel. 14 6865075, 14 6865073, 14 6829975, a także w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim pod nr infolinii 600 100 990 i na stronie www.gops.radomyslwielki.pl

 

1917843226

 

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Dachowanie bmw w Padwi Narodowej

Wiadomości Mielec

Cztery pory roku w gminie Mielec – konkurs fotograficzny [FOTO]

Wiadomości Mielec

Kolejne zwycięstwo Czeczeńców. Handball Stal Mielec – AZS Biała Podlaska 33:27 [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa