W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Sąd potrzebuje czterech ławników

Nabór kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu – Sądu Pracy w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 365) Prezydent Miasta Mielca ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na ławników w kadencji 2020 – 2023 do Sądu Rejonowego w Mielcu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 4 ławników.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto (art. 158 ustawy):

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być (art. 159 ustawy):

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postepowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

Dokumenty wymienione w pkt 1 – 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną przez kandydata klauzulę informacyjną
w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miejską, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie udziela Radzie Miejskiej informacji  o kandydacie na ławnika uzyskanej i  sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory innych niezbędnych dokumentów są dostępne:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mielca (zakładka Wybory → Nabór kandydatów na ławników),
 • w Biurze Rady Miejskiej – ul. Żeromskiego 26, pok. nr 26.

Ponadto wszelkie wyjaśnienia dotyczące naboru ławników można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Mielcu, pokój nr 26 lub pod numerami telefonów 17 787 40 91, 17 787 40 92.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z załącznikami należy dostarczyć do Biura Rady Miejskiej, ul. Żeromskiego 2639-300 Mielec – osobiście (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem poczty, w terminie do 10 sierpnia 2020 r.

Wyborów ławników Rada Miejska dokona w głosowaniu tajnym.

Zasady wyboru ławników i tryb zgłaszania kandydatów na ławników reguluje:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 365 z późn. zm.) – tekst działu IV Rozdziału 7 „Ławnicy” ustawy
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).

Załączniki:

1. Wzór karty zgłoszenia ławnika

2. Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3. Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4. Wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

6. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych.