W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

SDK – „Najpiękniejsza – bo tradycyjna Palma Wielkanocna” – konkurs dla wszystkich, bez względu na wiek…

Zapraszamy mieszkańców Mielca do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu
„Najpiękniejsza – bo tradycyjna Palma Wielkanocna”.

Konkurs, którego współorganizatorami są Spółdzielczy Dom Kultury, Parafia Św. Matusza Apostoła i Ewangelisty oraz Urząd Miejski w Mielcu skierowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz do wszystkich, dla których ważny jest  powrót do tradycji, do rękodzieła oraz ważne są obrzędy związane z mistyką Wielkiego Tygodnia.

Palmy wykonane tylko metodą tradycyjną, przy wykorzystaniu naturalnych elementów, należy dostarczyć w terminie do piątku 5 kwietnia, do Spółdzielczego Domu Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej mieszczącego się w Mielcu przy ulicy Kusocińskiego 13 a.

Palmy oceni komisja konkursowa w skład której wchodzić będą  przedstawiciele organizatorów konkursu. Wybrani zostaną laureaci w pięciu  kategoriach wiekowych (przedszkolaki, uczniowie klas 1- 3, uczniowie klas 4 – 8, uczniowie szkół średnich, dorośli) oraz  w trzech kategoriach wielkościowych (palmy do 50 cm, palmy 51 – 100 cm, palmy powyżej 101 cm.)

Zgłoszone do konkursu palmy będzie można odebrać z SDK po 10 kwietnia. Wszyscy laureaci zostaną telefonicznie zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się w rynku 14  kwietnia w Niedzielę Palmową.

Tego właśnie dnia podczas Mszy Św. w Bazylice Mniejszej Parafii Św. Mateusza Apostoła i Ewangielisty o godz. 12: 30 nastąpi poświecenie palm, a następnie przemarsz z palami na mielecki rynek, gdzie około godziny 13:30 odbędzie się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu. Ponadto wśród pozostałych uczestników konkursu, jak również wśród osób, które przybędą wtedy na mielecki rynek ze swoimi tradycyjnymi palmami (bez sztucznych i zakupionych elementów) zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu będzie dostępny na stronach internetowych Urzędu Miasta Mielca. Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie uzyskać można w Spółdzielczym Domu Kultury MSM,  tel.: 17 585 53 42, od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 18:00.

Regulamin   Konkursu

„Najpiękniejsza  – bo tradycyjna Palma Wielkanocna”

 1. Organizatorami Konkursu są :
 • Prezydent Miasta Mielca
 • Parafia p.w. Św. Mateusza  Apostoła i Ewangelisty w Mielcu
 • Spółdzielczy Dom Kultury,  Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu
 • Cel konkursu
 1. Propagowanie lokalnego folkloru, poprzez popularyzację twórczości własnej związanej
  z tematyką Świąt Wielkanocnych,
 2. Popularyzowanie, kultywowanie oraz podtrzymywanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą

3. Aktywizacja i rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży w kierunku uprawiania    sztuki ludowej.

 1. Warunki udziału w konkursie:
 1. Konkurs na charakter otwarty. Jest skierowany do dzieci i młodzieży, dorosłych osób indywidualnych i twórców amatorów. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 2. Palma zgłoszona do konkursu  powinna być wykonana samodzielnie z wykorzystaniem materiałów naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych. Nigdzie wcześniej nie zgłoszona do innego konkursu.
 3. Prace wykonane z gotowych,  kupionych elementów będą dyskwalifikowane
 4. W przypadku uczestników niepełnoletnich do pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców lub opiekunów dziecka, wyrażające zgodę na zrzeczenie się praw autorskich do wykonanej pracy. Wzór oświadczenia w załączniku regulaminu.
 5. Prace  należy dostarczać  do Spółdzielczego Domu Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu, ul. Kusocińskiego 13 A. Ostateczny termin oddania prac upływa w piątek 5  kwietnia.
 1. Sposób opisywania prac konkursowych:

Do pracy należy dołączyć przytwierdzoną (na sznureczku, tasiemce) kopertę z kartą zgłoszeniową zawierającą:

– Imię i nazwisko autora pracy, adres zamieszkania, wiek, telefon kontaktowy do opiekuna / rodzica;

– W przypadku instytucji / szkoła, ośrodek kultury i inne /  : jej nazwa, imię i nazwisko nauczyciela/ instruktora, telefon kontaktowy do nauczyciela/ instruktora.

V.  Kryteria oceny

        Prace oceniane będą pod względem:

 • Zgodności z Regulaminem konkursu,
 • Walorów estetycznych, staranności i kreatywności,

VI. Skład Komisji Konkursowej

W skład Komisji Konkursowej oceniającej prace zgłoszone do konkursu wchodzą Przedstawiciele Organizatorów

VII. Zasady nagradzania

     Komisja Konkursowa przyzna I, II i III miejsce w pięciu kategoriach wiekowych:

 • I kategoria  wiekowa – dzieci w wieku przedszkolnym;
 • II kategoria wiekowa – klasy 1 – 3 szkoły podstawowej  
 • III kategoria wiekowa  – klasy 4 – 8 szkoły podstawowej                     
 • IV kategoria wiekowa   – młodzież ze szkół średnich
 • V  kategoria wiekowa  – dorośli

A także, w trzech  kategoriach wielkościowych:

 • Palma mała (do 50 cm)
 • Palma średnia  ( 51 cm – 100 cm)
 • Palma duża (powyżej 101 cm)

Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.

Laureatów I II i III miejsc Organizatorzy powiadomią telefonicznie do dnia: 10 kwietnia  (środa) 2019. Od 10 kwietnia będzie można odebrać zgłoszone prace.

VIII.  Wręczenie nagród w Niedzielę Palmową 14 kwietnia.

 1. Msza Święta  w Bazylice Mniejszej  z udziałem przedstawicieli Organizatorów z poświęceniem palm – godzina 12.30
 2. Przejście po Mszy Świętej na Rynek Starego Miasta
 3. Wręczenie nagród laureatom konkursu.

Patronat medialny nad konkursem objęli:

 • Tygodnik regionalny KORSO
 • Radio LELIWA

UWAGA

 • Udział w Konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem niniejszego Regulaminu.
 • Wszelkie informacje o konkursie udzielane będą w S D K pod nr. Tel. 17 58-55-342 od poniedziałku do piątku w godzinach 12: 00  – 18. 00
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia zgłoszonych do konkursu prac.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w Regulaminie a  sytuacje nieobjęte w nim rozstrzygają Organizatorzy konkursu.
 • Regulamin dostępny na stronach: www.mielec.pl  i leliwa.pl

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU

I DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Organizatorów swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań  palm zaprezentowanych podczas przeglądu, w celu wykorzystania ich przez Organizatorów w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video,

b. zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,

c. wprowadzenia do obrotu,

d. wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,

e. publicznego odtwarzania, wyświetlania,

Uczestnicy 1. Konkursu „Najpiękniejsza  – bo tradycyjna Palma Wielkanocna” oświadczają,  że wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych podanych w związku z udziałem w Konkursie, w celu  przeprowadzenia w/w zadania, (w tym na umieszczanie danych osobowych w protokole na stronach internetowych), oraz wyrażają zgodę na opublikowanie swojego wizerunku (w postaci  zdjęć oraz filmów audio, video) w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych tego Konkursu. Zgoda obejmuje w szczególności takie formy publikacji zdjęć oraz filmów jak: udostępnienie na stronach  internetowych, Facebook, w materiałach promocyjnych dotyczących konkursu oraz w innych środkach masowego przekazu, jako materiały szkoleniowe podczas warsztatów.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO  administrator informuje, że w związku z udzieloną zgodą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie be

z wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podstawa prawna 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 7 ust. 1 RODO  (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości