W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Spółki wodne z dotacjami budżetu powiatu

Informacja o przyznanych dotacjach na finansowanie lub dofinansowanie działań statutowych spółek wodnych z budżetu Powiatu Mieleckiego.

W dniu 29 czerwca 2021 roku Zarząd Powiatu Mieleckiego podjął Uchwałę Nr 145/893/2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Mieleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań statutowych spółek wodnych w 2021 roku. Stosownie do zapisów przedmiotowej uchwały, udzielono następujące dotacje celowe z budżetu Powiatu Mieleckiego:

1. Gminnej Spółce Wodnej w Borowej na realizację zadania pod nazwą: „Konserwacja rowu melioracji szczegółowej Kasołka w miejscowości Górki i Łysakówek w km 0+000 – 1+400” w wysokości 4.677 zł (słownie: cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 0/100).

2. Gminnej Spółce Wodnej w Czerminie na realizację zadania pod nazwą „Konserwacja rowu o nazwie Kasołka o łącznej długości 4100 mb – w tym w m. Otałęż, gm. Czermin 2000 mb oraz w m. Wola Otałęska gm. Czermin 2100 mb” w wysokości 11.015 zł (słownie: jedenaście tysięcy piętnaście złotych 00/100).

3. Gminnej Spółce Wodnej w Padwi Narodowej na realizację zadania pod nazwą „Konserwacja rowów melioracji wodnych na terenie Gminy Padew Narodowa tj. Rów Wirek obręb Padew Narodowa, Rów Mieszy Dąb obręb Padew Narodowa, Rów Piechocki Główny Górny obręb Piechoty, Rów Młodzianek obręb Pierzchne, Rów Szade obręb Pierzchne, Rów Osa Duża obręb Padew Narodowa, Rów Załuże obręb Kębłów, Rów Piechocko-Józefowski obręb Piechoty, Rów Niziński obręb Rożniaty, poprzez mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna rowów kosiarką zawieszoną na ciągniku oraz częściowe, ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków” w wysokości 7.877 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 0/100).

4. Gminnej Spółce Wodnej w Radomyślu Wielkim na realizację zadania pod nazwą „Odmulenie mechaniczne rowu R-A-1 w Radomyślu Wielkim w km 1+700 – 2+700” w wysokości 5.950 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 0/100).

5. Gminnej Spółce Wodnej w Wadowicach Górnych na realizację zadania pod nazwą „Konserwacja rowu melioracyjnego W-1 w km 0+260 – 1+660 tj. 1400 mb, polegająca na odmuleniu dna rowu, wycince krzaków i udrożnieniu przepustów” w wysokości 10.954 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 0/100).

6. Gminnej Spółce Wodnej w Mielcu na realizację zadania pod nazwą „Konserwacja rowów melioracyjnych o nazwie Laszczyna w km 0+500 – 2+260 oraz Laszczyna Boczny w km 0+000 – 0+200 na terenie m. Wola Chorzelowska” w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 0/100).

7. Gminnej Spółce Wodnej w Przecławiu na realizację zadania pod nazwą „Konserwacja rowu melioracyjnego o nazwie Słowik w km 1+220 – 3+550 w m. Przecław” w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 0/100).

8. Gminnej Spółce Wodnej w Tuszowie Narodowym na realizację zadania pod nazwą „Konserwacja rowu melioracyjnego o nazwie H w km 1+350 – 2+794 w m. Dębiaki” w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 0/100).

Kwoty dotacji zostały obliczone według kryteriów określonych w § 5 ust. 4 uchwały Nr XXI/209/2020 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mieleckiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania, z uwzględnieniem całkowitej długości rowów objętych działalnością danej spółki do długości wszystkich rowów będących w nadzorze Spółek Wodnych z terenu Powiatu oraz ściągalności składek członkowskich w spółce wodnej w roku poprzedzającym przyznanie dotacji wyrażonej w procentach.

Pomoc finansowa polega na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez Powiat Mielecki ze spółką wodną.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa