W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Starostwo Powiatowe składa wyjaśnienia w sprawie PZPSW

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w trakcie obrad padły pytania odnośnie odwołania ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych.

Dziś Zarząd Powiatu przedstawił odpowiedzi na zadane pytania.

Przyczyną rozpoczętej przez Zarząd Powiatu Mieleckiego procedury zasięgnięcia opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie zamiaru odwołania ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych jest niedopełnienie obowiązków
w sprawie odwołania się od decyzji Prezesa Zarządu PFRON dotyczącej  zobowiązań Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu z tytułu wpłat na PFRON wraz z odsetkami. W czerwcu 2018 roku PZPSW otrzymał decyzję PFRON w sprawie naliczenia spornych składek, a  Pani Elżbieta Wyparło (która Dyrektorem Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Mielcu jest od 12.02.2018r.) wskutek swojego działania i braku nadzoru nad prowadzonym postępowaniem administracyjnym spowodowała brak możliwości rozstrzygnięcia przez Sąd w sprawie zasadności wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Doprowadziła w ten sposób do wydania prawomocnej decyzji administracyjnej, na podstawie której kierowana przez Nią jednostka była zobowiązana zapłacić kwotę 31.214 zł (składki wraz z odsetkami).

Po otrzymaniu ostatecznej decyzji w tej sprawie, korespondencją z dnia 30.01.2020r., 12.02.2020r. i 14.02.2020r. Pani Dyrektor ciężarem prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego kierowanej przez Nią jednostki, współpracą
z pełnomocnikiem, któremu udzieliła pełnomocnictwa oraz kontrolą postępowania administracyjnego obciąża organ prowadzący. W piśmie z dnia 30.01.2020 r. Dyrektor wprost twierdzi, że postępowanie administracyjne prowadziło Starostwo, co jest absolutnie niezgodne ze stanem faktycznym.

Wg organu opisana wyżej sytuacja jest niedopuszczalna. Osoba odpowiedzialna za kierowanie jednostką nie może swoich uprawnień cedować na organ prowadzący i oczekiwać kierowania postępowaniami dotyczącymi tej jednostki i podejmowania decyzji w zakresie tych postępowań,  przyczyn i podstaw składania środków odwoławczych. Takie zachowanie Dyrektora stanowi o utracie zdolności do kierowania jednostką i uzasadnia twierdzenie o braku zdolności do prowadzenia innych spraw Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Mielcu w sposób należyty.

W przedmiotowej sprawie Starostwo Powiatowe w Mielcu otrzymało w ostatnim czasie szereg pytań:

1. Czy z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty przyszła opinia w sprawie pani dyrektor PZPSW? Jeśli tak, to jaka ona jest?

2.  Kto przekształcając placówkę nie wziął pod uwagę faktu, że będzie to powód generowania należnych składek do PEFRON-u?

3. Jakiego okresu dotyczy zarzut składany pani dyrektor?

4. Kto prowadził tę sprawę i kto ją nadzorował?

5. Dlaczego sytuacja zaniedbana przez wcześniejsze osoby odpowiedzialne za prowadzenie tego kontaktu i tej sprawy z PEFRON-em jest teraz zrzucana na obecną dyrekcję?

6. Gdzie są dokumenty dotyczące tej sprawy, których przynajmniej obecna dyrekcja nie widziała na oczy?

7. Kto reprezentował placówkę w tej sprawie w PEFRON-ie i czy wicestarosta Andrzej Bryła osobiście się angażował w tę sprawę? 

Odpowiedź Zarządu Powiatu Mieleckiego:

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Powiatu Mieleckiego Uchwałą
    Nr 72/496/2020 z dnia 12 marca 2020 r. wystąpił do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie odwołania Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu.  Opinię, o której mowa Kurator wydaje w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia. Termin ten upływa początkiem kwietnia.
  1. Decyzja o przekształceniu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Mielcu w Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu została podjęta zespołowo. Temat utworzenia PZPSW i włączenia w jego skład SOSW oraz Bursy Międzyszkolnej był dyskutowany z ówczesną dyrekcją SOSW; Biurem Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych; radcami prawnymi Starostwa, a efektem tych prac była inicjatywa uchwałodawcza ówczesnego Zarząd Powiatu. Wypracowany projekt uchwały dotyczący utworzenia Zespołu był przedmiotem prac Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, która bez uwag pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Końcowym efektem było podjęcie w dniu 26 kwietnia 2017r. jednomyślnie przez Radę Powiatu Mieleckiego V kadencji Uchwały Nr XXIX/194/2017 w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu. Reasumując nikt z zaangażowanych w proces decyzyjny, jak i legislacyjny nie dostrzegł konieczności odprowadzania składek do PFRON-u. 
  1. Zdaniem Zarządu Powiatu Mieleckiego, Pani Dyrektor nie dopełniła swoich obowiązków w okresie od czerwca 2018 r. do lutego 2020 r.
  1. Jednoznacznie należy podkreślić, że wszystkie sprawy dotyczące funkcjonowania jednostki leżą w gestii i w zakresie obowiązków dyrektora jednostki. To dyrektor jednostki prowadzi, nadzoruje i odpowiada za organizację pracy placówki. 

Z ramienia Starostwa Powiatowego w Mielcu bezpośrednio zaangażowani w tą sprawę byli w ocenie obecnego Zarządu (na podstawie przeanalizowanych dokumentów): ówczesny Starosta, pani Skarbnik, dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego oraz jeden z radców prawnych zatrudniony w tym okresie w Starostwie.

  1. Dyrektor obejmując funkcję powinien w pierwszej kolejności przeanalizować dokumenty i umowy zawarte przez PZPSW, a w momencie wykrycia jakiejkolwiek nieścisłości podjąć niezwłoczne działania celem wyjaśnienia zaistniałych uchybień. 

Obecny Zarządu Powiatu dokonując oceny (sposobu regulowania należności wobec PFRON przez PZPSW) ustalił szereg zaniedbań na etapie odwołania od decyzji Prezesa Zarządu PFRON do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej, jak i na etapie odmowy rozpatrzenia odwołania przez Ministerstwo, do której doprowadziły zaniechania Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych.

  1. Nie jest prawdziwa teza stawiana przez Panią radną Marię Orłowską, mówiąca, iż Pani Dyrektor PZPSW „…dokumentów nie widziała na oczy”, gdyż to właśnie Pani Dyrektor przekazała do Starostwa decyzję Prezesa Zarządu PFRON, jak i ostateczną decyzję Ministerstwa w sprawie odmowy rozpatrzenia odwołania wniesionego przez PZPSW po terminie, zamiast zgodnie ze swoimi kompetencjami podjąć dalsze działania w tej sprawie. 

Obecnie duża część dokumentów znajduje się w Starostwie Powiatowym w Mielcu, gdyż zdaniem Pani Dyrektor to organ prowadzący, a nie Dyrektor PZPSW powinien się zajmować sprawą składek na rzecz PFRON, stąd dokumenty te złożyła w Biurze Radców Prawnych.

  1. Od początku Powiatowy Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych był reprezentowany przez dyrektora, a następnie przez radcę prawnego, któremu Pani Dyrektor osobiście udzieliła odrębnego pełnomocnictwa. Wicestarosta Andrzej Bryła, jako ówczesny członek Zarządu Powiatu podobnie jak wszyscy pozostali jego członkowie był zaznajomiony z zagadnieniem, omawiał też kilkakrotnie tę kwestię na posiedzeniach Zarządu, ale nie uczestniczył (w przeciwieństwie do osób wymienionych w punkcie 4) w spotkaniach związanych z tym tematem, nie podpisywał w tej kwestii żadnych oficjalnych wystąpień, nie podejmował też w imieniu Zarządu jakichkolwiek decyzji.

W związku z wieloma niezrozumiałymi informacjami dotyczącymi tej sprawy, które powielane są w przestrzeni publicznej, Zarząd Powiatu przedstawi do analizy i oceny Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji  Rewizyjnej obszerny materiał dotyczący zarówno sprawy składek PFRON jak również naruszenia przepisów prawa w zakresie sposobu realizacji arkusza organizacyjnego placówki. Będzie on obejmował okres od VI 2018 do chwili obecnej wraz z kopiami dokumentów oraz swoim stanowiskiem wobec najistotniejszych wątków tej sprawy. Pozwoli to radnym na dokonanie rzetelnej analizy stanu faktycznego i jej indywidualną ocenę w świetle funkcjonujących dokumentów.


e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Uczennica ZSE wyróżniona w policyjnym konkursie

Wiadomości Mielec

Mielecki Laur Kultury – gala wręczeń nagród [FOTO]

Wiadomości Mielec

Mielczanie na praktykach zawodowych w Sewilli

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa