W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Startuje program „Od wykluczenia do aktywizacji”

2019 r. jest ostatnim rokiem projektu ROWES. Startuje program „Od wykluczenia do aktywizacji”

3,34 mln zł przeznaczono w 2019 roku na konkursy w ramach „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”. Oferty można składać do 7 stycznia 2019 r.

Kto może ubiegać się o środki z programu?

Udział w konkursach wziąć mogą:

– jednostki samorządu terytorialnego,

– organizacje pozarządowe (z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

4 konkursy w ramach programu

W ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji” przeprowadzane są cztery konkursy.

•             Konkurs 1. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”

Jego celem jest wzmocnienie roli klubów integracji społecznej. Mają one przygotowywać osoby do ponownego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz do usamodzielnienia się.

•             Konkurs 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej”

Jego głównym założeniem jest wspieranie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. Działania mają polepszyć warunki rozwoju osób wykluczonych oraz służyć wyrównywaniu szans. Konkurs ma wpływać na rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji ważnych dla społeczności lokalnej na danym terenie.

•             Konkurs 3. „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”

Konkurs dotyczy projektów skierowanych do młodzieży od 15. do 24. roku życia. Mogą być to działania m.in. edukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, specjalistyczne, socjalne, socjoterapeutyczne i terapeutyczne.

•             Konkurs 4. „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej”

W ramach konkursów zaplanowano 5 konferencji regionalnych w pięciu województwach oraz jedną konferencję centralną podsumowującą konferencje regionalne. Tematy tam poruszane mają być inspiracją dla innych podmiotów do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom wykluczonym.

Jaki jest termin składania ofert?

Oferty można składać do 7 stycznia 2019 r.

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert w ramach Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”

Zmiany w „Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej” zostały zaopiniowane przez Komitet Społeczny Rady Ministrów, pod przewodnictwem wicepremier Beaty Szydło, 13 grudnia br.

Zmiany w skrócie:

Program jest przedłużony do 2023 r. Mamy nową kategorię i definicję ekonomii solidarnej, która obejmuje podmioty działające w celu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. KIS, CIS, ZAZ). Zmiany dotyczą także kwestii finansowych: zaplanowano środki na działania, z których korzystać mogą podmioty ekonomii społecznej (PES) np. na realizację usług społecznych czy rewitalizację.

W programie opisano cztery obszary działań: solidarna wspólnota lokalna (w tym pierwszeństwo PES w realizacji usług), solidarny rynek pracy (w tym 35 tyś nowych miejsc pracy), konkurencyjna przedsiębiorczość społeczna (np. pożyczki i zachęty podatkowe dla PES), solidarne społeczeństwo (kształtowanie postaw szczególnie wśród młodzieży).

Więcej na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/solidarne-spoleczenstwo-we-wspolnym-kierunku

Zobacz też...