W Cieniu Jupiterów Mielec
navigator
fratelli
Image default
Informacje

Startuje program „Od wykluczenia do aktywizacji”

2019 r. jest ostatnim rokiem projektu ROWES. Startuje program „Od wykluczenia do aktywizacji”

3,34 mln zł przeznaczono w 2019 roku na konkursy w ramach „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”. Oferty można składać do 7 stycznia 2019 r.

Kto może ubiegać się o środki z programu?

Udział w konkursach wziąć mogą:

– jednostki samorządu terytorialnego,

– organizacje pozarządowe (z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

4 konkursy w ramach programu

W ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji” przeprowadzane są cztery konkursy.

•             Konkurs 1. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”

Jego celem jest wzmocnienie roli klubów integracji społecznej. Mają one przygotowywać osoby do ponownego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz do usamodzielnienia się.

•             Konkurs 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej”

Jego głównym założeniem jest wspieranie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. Działania mają polepszyć warunki rozwoju osób wykluczonych oraz służyć wyrównywaniu szans. Konkurs ma wpływać na rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji ważnych dla społeczności lokalnej na danym terenie.

•             Konkurs 3. „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”

Konkurs dotyczy projektów skierowanych do młodzieży od 15. do 24. roku życia. Mogą być to działania m.in. edukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, specjalistyczne, socjalne, socjoterapeutyczne i terapeutyczne.

•             Konkurs 4. „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej”

W ramach konkursów zaplanowano 5 konferencji regionalnych w pięciu województwach oraz jedną konferencję centralną podsumowującą konferencje regionalne. Tematy tam poruszane mają być inspiracją dla innych podmiotów do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom wykluczonym.

Jaki jest termin składania ofert?

Oferty można składać do 7 stycznia 2019 r.

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert w ramach Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”

Zmiany w „Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej” zostały zaopiniowane przez Komitet Społeczny Rady Ministrów, pod przewodnictwem wicepremier Beaty Szydło, 13 grudnia br.

Zmiany w skrócie:

Program jest przedłużony do 2023 r. Mamy nową kategorię i definicję ekonomii solidarnej, która obejmuje podmioty działające w celu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. KIS, CIS, ZAZ). Zmiany dotyczą także kwestii finansowych: zaplanowano środki na działania, z których korzystać mogą podmioty ekonomii społecznej (PES) np. na realizację usług społecznych czy rewitalizację.

W programie opisano cztery obszary działań: solidarna wspólnota lokalna (w tym pierwszeństwo PES w realizacji usług), solidarny rynek pracy (w tym 35 tyś nowych miejsc pracy), konkurencyjna przedsiębiorczość społeczna (np. pożyczki i zachęty podatkowe dla PES), solidarne społeczeństwo (kształtowanie postaw szczególnie wśród młodzieży).

Więcej na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/solidarne-spoleczenstwo-we-wspolnym-kierunku

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa