W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Strategie rozwoju miasta

W perspektywie finansowej 2021-2027 jednym z instrumentów wsparcia rozwoju terytorialnego, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., są zintegrowane inwestycje terytorialne (dalej ZIT) realizowane w oparciu o strategie terytorialne, które będą służyć rozwojowi obszarów miejskich.

Instrument ZIT będzie realizowany w miejskich obszarach funkcjonalnych (dalej: MOF) wskazanych jako obszary strategicznej interwencji w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2023, gdzie zdelimitowanych zostało 11 takich obszarów, w tym MOF Mielec, w skład którego wchodzą 4 samorządy:

  • Gmina Miejska Mielec
  • Gmina Mielec
  • Gmina Przecław
  • Gmina Tuszów Narodowy.

Istotą ZIT w perspektywie 2021-2027 jest realizacja projektów zintegrowanych przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w programie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, na podstawie wskaźnika liczby mieszkańców danego MOF, przeznaczył dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca kwotę: 15 615 051 EURO na projekty realizowane w ramach ZIT w systemie niekonkurencyjnym.

Projekty te będą realizowane w oparciu o Strategię ZIT  wyłącznie w Priorytecie 6 Rozwój zrównoważony terytorialnie. Projekty muszą być zatem zgodne z następującymi rodzajami działań:

– ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych,

– ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury,

– ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki poza obszarami Natura 2000,

– fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych,

– uzbrajanie terenów inwestycyjnych.

W związku z powyższym w dniu 10 listopada 2022 r. podpisane zostało porozumienie międzygminne w sprawie powołania Związku ZIT, mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Podpisanie porozumienia zostało poprzedzone podjęciem uchwał przez wszystkie gminy MOF Mielca. Liderem porozumienia jest Gmina Miejska Mielec.

W ślad za podpisanym porozumieniem, przeprowadzona została procedura zamówienia publicznego i dnia 16 grudnia, podpisana została umowa ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER  z siedzibą w Cieszynie przy ul. Zamkowej 3a/1 na opracowanie Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata 2022-2027.

W najbliższych miesiącach będą trwały intensywne prace związane z opracowaniem dokumentu.

Więcej informacji na BIP Urzędu Miasta w zakładce: Strategie, programy, plany https://mielec.bip.gov.pl/strategie-programy-plany/strategia-zit-dla-mof-mielca-na-lata-2022-2027.html

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

  ” Ostry dyżur literacki „. Warsztaty Mieleckiej Grupy Literackiej SŁOWO

Wiadomości Mielec

10 lat – Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła [FOTO]

Wiadomości Mielec

„Na językach” – Konkursu Piosenki Obcojęzycznej [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa