Slider

burmistrz Rybiński

Radomyski magistrat pozyskał rządowe pieniądze na utworzenie Klubu Seniora. Rozpocznie on działalność jeszcze w tym roku.

Klub Seniora będzie miejscem wsparcia dla ludzi starszych, którzy po zakończonej pracy zawodowej przeszli na emeryturę lub rentę.

Blisko 60 tys. zł z ministerstwa

Gmina skorzystała z możliwości jakie daje Program Wieloletniego Senior Plus uruchomiony przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Skierowany jest on do samorządów chcących tworzyć lub prowadzących na swoim terenie domy dziennego pobytu lub kluby dla seniorów.


  

Szykują się kolejne roboty przy szkole w Dulczy Wielkiej. Po budowie dachu, przyjdzie czas na docieplenie całego obiektu.

Nadbudowa dachu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. Oprócz zmiany konstrukcji i pokrycia dachowego, wykonane będą wieńce żelbetowe, instalacja odgromowa, wejścia na poddasze, a klatka schodowa dostosowana zostanie do przepisów przeciwpożarowych. Te prace mają być ukończone do 30 czerwca br.


  

Blisko 2,8 miliona złotych z funduszy unijnych pozyskała gmina Radomyśl Wielki na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Partyni.

Wniosek, który złożyli pracownicy Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Ochrona środowiska naturalnego (Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa) zdobył największą liczbę punktów przyznawanych przez Komisję Oceny Projektów spośród wszystkich złożonych wniosków.


  


Slider
Slider
Slider