W Cieniu Jupiterów Mielec
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec
fratelli
Image default
Informacje

W odpowiedzi na felieton ,,Temu bankowi powierzyłem obsługę bankową Gminy Mielec’’

Odpowiedź Wójta Gminy Mielec Józefa Piątka na felieton poprzedniego wójta Gminy Mielec, Kazimierza Gacka na temat rachunku gminy w banku PBS.

Wobec pojawiających się na portalach informacyjnych artykułów zawierających komentarze i jednostronną informację – niekoniecznie trafną w zakresie „Powierzenia obsługi bankowej Gminy Mielec PBS z siedzibą w Sanoku” jestem zobowiązany do odniesienia się do zaprezentowanych faktów.

 1. W Gminie Mielec bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawsze dokonywano w trybie  Ustawy o finansach publicznych na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Prowadzone kompleksowe kontrole nadzoru finansowego gminy dokonują za każdym razem sprawdzenia poprawności wyboru banku obsługującego JST i nigdy nie wniosły w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 

  W związku z tym, że umowy na bankową obsługę JST są zawierane na wskazany  okres czasowy, to kolejny wybór banku dokonywany jest zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami przed upływem tego terminu na kolejny okres czasowy. Brak możliwości w tym zakresie swobodnego dysponowania terminami jak i również bezpodstawnego zawierania i zrywania umów.

  Gmina nie wybrała podmiotu prowadzącego działalność charakterystyczną dla banków w oparciu o inne przepisy niż Prawo bankowe lecz wybrała instytucję bankową objętą nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. Ani ustawa o samorządzie gminnym ani ustawa o finansach publicznych nie daje jednostkom samorządu terytorialnego możliwości ingerowania w wybór banku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
 3. Gmina Mielec do czasu wyłonienia Banku PBS z siedzibą w Sanoku do prowadzenia obsługi bankowej gminy, korzystała już w dotychczasowym banku  z dobrze działającej usługi przelewów elektronicznych.
 4. Poprzedni bank nie mógł prowadzić rachunków indywidualnych do obsługi wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponieważ dopiero zmiana w 2013 roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminę z dniem 1 lipca 2013 roku obowiązki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 5. Bank PBS z siedzibą w Sanoku nie prowadził rachunków indywidualnych w zakresie obsługi wpłat należności podatkowych w związku z brakiem możliwości prawidłowego przesyłu danych do zaewidencjonowania w systemie księgowym wpłaty łącznego zobowiązania pieniężnego.
 6. Lokowanie środków pieniężnych w innym banku jest uzależnione nie tylko od woli JST ale od faktu posiadania wolnych środków, które można ulokować, a przede wszystkim od udzielenia przez radę gminy, organowi wykonawczemu gminy stosownego upoważnienia.
 7. Przypisywanie złych intencji, nieudolności oraz ograniczenia odpowiedzialności za powierzone środki finansowe JST do dbałości tylko o swoje wynagrodzenia jest nie tylko nie na miejscu ale nie ma nic wspólnego  z zaistniałą sytuacją a także z prawdą.
 8. Jeśli chodzi o Bank Nowy BFG S.A. został powołany do życia w grudniu 2019 r. i jest instytucją pomostową wykorzystaną w przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku. Jego zadaniem jest kontynuowanie działalności banku poddanego przymusowej restrukturyzacji.

Wójt Gminy Mielec

Józef Piątek

Felieton Kazimierz Gacka:

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Dzień Otwarty Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego Szpitala Specjalistycznego [FOTO]

Wiadomości Mielec

Młodzi piłkarze Stali Mielec na turnieju we Włoszech [FOTO]

Wiadomości Mielec

W Trzcianie skradziono motocykl marki WSK

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa