W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Przecław

W dniu wczorajszym (1.02.2018 r.) w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Przecławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Przecław. Celem jaki przyświecał zebranym było złożenie sprawozdania finansowego i rzeczowego z wykonania planu praz za rok 2017 oraz jego zatwierdzenie.

Oprócz delegatów reprezentujących wszystkie wsie Gminy Przecław obecni byli przedstawiciele Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Mielcu w osobach: Pan Piotr Tuchowski – Kierownik RZSW, Pan Robert Ciejka – Prezes Zarządu RZSW i Pan Edward Janusz Dybski – Zastępca Burmistrza.

W sprawozdaniu Pan Tuchowski wyszczególnił ilość i wartość wykonanych robót konserwacyjnych
na rowach i drenażach w poszczególnych miejscowościach. Ogólna powierzchnia gruntów objętych robotami w 2017 roku wyniosła 2.915,58 ha, co stanowi 138,12 km. Wartość wykonanych robót wynosi 204.070,26 zł. Zebrane składki od rolników z Gminy Przecław stanowiły kwotę 139.154,83 zł.

Do budżetu RZSW w Mielcu wpłynęła także dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego w wysokości 9.300,00 zł oraz od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 67.500,00 zł. (razem: 76.800,00 zł). Kierownik RZSW zaznaczył, że na terenie gminy znajduje się 128 km rowów melioracyjnych i zdrenowanych jest 1850 ha gruntów, z czego należałoby przyjąć 50% do konserwacji. Aby to było realne do wykonania, to składka za tzw. kanałowe, powinna wynosić 118 zł od hektara. Na dzień dzisiejszy, średnia cena konserwacji 1 metra bieżącego rowu wynosi 4,25 zł. Na terenie Gminy Przecław jest parę takich odcinków rowów, które należy utrzymywać na bieżąco, gdyż jest to niezmiernie ważne dla bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców niektórych wsi. Następnie delegaci przystąpili do dyskusji nad wysokością opłaty za utrzymanie i konserwacje rowów melioracyjnych.

Minimalna stawka opłaty melioracyjnej na rok 2017 wynosiła nie mniej niż 30,00 zł dla gospodarstw do 1 ha i 40,00 zł dla gospodarstw od 1 ha wzwyż. Jednogłośnie podjęto decyzję, że w 2018 roku stawka minimalna pozostaje na dotychczasowym poziomie, czyli 30,00 zł dla gospodarstw do 1 ha, natomiast dla gospodarstw od 1 ha i powyżej przyjęto większością głosów stawkę 42,00 zł.

Ponadto, Pan Tuchowski poinformował, że 1 stycznia tego roku powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju. Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Nowy podmiot powstał na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, dla zapewnienia sprawniejszego zarządzania naszym zasobami wodnymi, w tym należy rozumieć i zarządzanie melioracją.

Do końca czerwca Rejonowego Związku Spółek Wodnych będzie wykonywał roboty melioracyjne w oparciu o zebrane składki, wobec czego w pierwszej kolejności będą wykonane najpotrzebniejsze prace, natomiast dopiero w lipcu okaże się, czy dostanie dotacje i w jakiej wysokości od nowego zarządcy wód i wtedy będzie urealniony plan robót melioracyjnych na 2018 rok.

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości