21 października 2019 (poniedziałek) - 12:52
Wspólnie przeciwko wykluczeniu
Wspólnie przeciwko wykluczeniu
Wspólnie przeciwko wykluczeniu
Informacje

Wspólnie przeciwko wykluczeniu

Dobiega końca projekt pn. „Bliżej siebie” realizowany przez Powiat Mielecki w partnerstwie ze „Stowarzyszeniem DLA WAS”, którego głównym celem było stworzenie sieci wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo.

Projekt pod nazwą „Bliżej siebie” o wartości 121.659,00 zł współfinansowany był w kwocie 97 000,00 zł z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2015 – mówi Maria Napieracz Wicestarosta Powiatu Mieleckiego.

 

Wspólnie przeciwko wykluczeniu

 

Projekt „Bliżej siebie” stanowił kontynuację działań zapoczątkowanych w roku 2014, jak również wprowadził nowe formy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zostało udzielone kompleksowe wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonym umysłowo i ich rodzinom oraz zapewniono dla nich dostęp do specjalistów: psychiatry dziecięcego, neurologa, psychologów, psychoterapeutów, oligofrenopedagogów.

Beneficjentami projektu byli uczniowie i absolwenci szkół specjalnych w wieku od 10 do 35 lat, ich rodziny i opiekunowie oraz uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mieleckiego, u których zaobserwowano zaburzenia psychiczne (np. zaburzenia: lękowe, depresyjne, dysocjacyjne, jedzenia). Uczestniczyli oni w regularnych, cotygodniowych działaniach w ramach projektu w okresie od lipca do grudnia 2015 roku.

Głównym aspektem projektu były konsultacje i porady lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, który miał również możliwość kierowania swoich pacjentów na konsultacje neurologiczne oraz diagnozy psychologiczne przewidziane w projekcie.

Cieszy fakt, że przez kolejne dwa lata mamy możliwość – dzięki wydatnemu wsparciu środkami ministerialnymi, tworzenia systemu wsparcia dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w zakresie ochrony zdrowia psychicznego – mówi Andrzej Bryła członek Zarządu Powiatu. Stało się już powszechnie wiadomym w środowisku, że osoby potrzebujące takiej pomocy mogą tutaj na miejscu wziąć udział w konsultacjach lekarza psychiatry i otrzymać poradę bez wyjazdu poza nasz powiat. Ten sukces motywuje nas do kontynuowania rozpoczętych dwa lata temu działań, a może nawet pozyskania na ten cel środków z RPO, tak aby stworzony w ten sposób system opieki mógł funkcjonować w dłuższym okresie czasu.

Ponadto Powiat Mielecki wspólnie ze „Stowarzyszeniem DLA WAS” zrealizował następujące działania w ramach projektu:

– skierowane do osób upośledzonych umysłowo:

  1. warsztaty terapeutyczno – rozwijające dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych do 35 roku życia z upośledzeniem umysłowym. Zajęcia te wyposażyły osoby upośledzone umysłowo w kompetencje społeczne i umiejętności praktyczne umożliwiające im pełnienie ról społecznych.
  2. spotkania Grupy Wsparcia dla członków rodzin osób upośledzonych umysłowo.  Rodziny wzięły udział m.in. w zajęciach o następującej tematyce: „Śmiechoterapia”, „Biblioteczka rodzica”, „Rodzina – miejsce dziecka w rodzinie”, „Zdrowe zasady i sposoby wychowania”.
  3. wyjazd integracyjny dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych do 35 roku życia upośledzonych umysłowo oraz ich rodziców. W dniu 7 listopada wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wraz z opiekunami wzięli udział w wycieczce do Bochni i Krakowa, gdzie zwiedzali Komorę Ważyn oraz wzięli dział w spektaklu „Adonis ma gościa” w Teatrze Groteska.
  4. ścieżka sensoryczna na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu. Celem jej utworzenia jest wspomaganie rehabilitacji psychicznej osób niepełnosprawnych poprzez dostarczenie im różnorodnych doświadczeń, głównie przez stymulowanie zmysłu dotyku.

– skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi:

  1. warsztaty terapeutyczne. Dały one młodzieży możliwość poznania siebie, swoich mocnych stron, nauczyły ich odporności na stres, rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
  2. wyjazd integracyjny dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. W dniach 17-20 września zorganizowano czterodniowy wyjazd integracyjny dla młodzieży i ich rodziców, w trakcie którego uczestnicy mieli zapewnione zarówno zajęcia rekreacyjno – sportowe, wycieczki, jak i zajęcia terapeutyczne grupowe oraz zajęcia indywidualne z psychologiem.
  3. psychoterapia indywidualna oraz pomoc psychologiczna.

Ważnym elementem projektu była zorganizowana w dniu 24 września 2015 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym konferencja interdyscyplinarna pod hasłem „Trzeba być czujnym”. Uczestniczyli w niej dyrektorzy szkół, psychologowie oraz pedagodzy szkolni, przedstawiciele instytucji z terenu miasta i powiatu oraz placówek opiekuńczych, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą. Wśród prelegentów znaleźli się: Krystyna Waszkowska – Wójcik – psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta oraz certyfikowany superwizor, która wygłosiła wykład dotyczący zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży oraz Dariusz Wasiński, psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, który tłumaczył jak należy postępować z dziećmi z zaburzoną więzią w domu i w szkole.

 

Wspólnie przeciwko wykluczeniu

Wspólnie przeciwko wykluczeniu
Wspólnie przeciwko wykluczeniu
Wspólnie przeciwko wykluczeniu

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości