W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Wspólny projekt Powiatu Mieleckiego i PCPR-u

Powiat Mielecki wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu realizują projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, na realizację którego Powiat Mielecki otrzymał dofinansowanie w wysokości 162 880,00 zł, z czego 137 275,26 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działania nr 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, natomiast 25 604,74 zł pochodzi ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID- 19 poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania poprzez zakup laptopów oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością;
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią, w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu w Powiecie Mieleckim będą wychowankowie umieszczeni w rodzinnej pieczy zastępczej (w tym osoby uczące, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia) oraz ich opiekunowie. W ramach projektu Powiat Mielecki przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu po szczegółowej analizie potrzeb występujących w pieczy zastępczej pozyska:

  • środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne (2 060 sztuk maseczek, 10 300 sztuk rękawiczek oraz 64 litry płynu dezynfekcyjnego);
  • sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (49 sztuk komputerów przenośnych);
  • oprogramowanie dla dzieci z niepełnosprawnością (1 sztuka).
FE_POWER_poziom_pl

Zobacz też...