Slider

Szczegóły wydarzenia

 • Date:

ZAWIADOMIENIE

XXV Sesja

Rady Powiatu Mieleckiego

odbędzie się w dniu

 31 stycznia 2017 r. o godz. 12.00

 

w Sali Konferencyjnej  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu  (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania)

przy ul. Wojska Polskiego 2 b

Tematyka Obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mieleckiego do realizacji projektu konkursowego „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/149/2016 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2017 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Mieleckiego za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mielecki.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.
 11. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

 

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Mieleckiego    

Henryk Niedbała


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider
Slider
Slider