W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego informuje

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Mieleckiego, z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa, od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania, wprowadza się nowe zasady funkcjonowania Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b 39-300 Mielec.

Sprawy z zakresu Wydziału Komunikacji, załatwiane będą poprzez złożenie kompletu dokumentów wraz z tablicami rejestracyjnymi, jeżeli są wymagane, wysłanych pocztą lub kurierem na adres Satrostwa Powiatowego w Mielcu lub osobiście w Wydziale Komunikacji przy ul. Sękowskiego 2b w Mielcu u portiera wyłącznie po uprzedniej rezerwacji internetowej bądź telefonicznej w godzinach 8.00 – 11.00.
Przed złożeniem dokumentów, wskazany jest kontakt telefoniczny z pracownikami starostwa, w celu uzgodnienia wymaganych wniosków, niezbędnych załączników oraz opłat, pod niżej podanymi numerami telefonów:

• Rejestracja pojazdów (dotychczasowy bilet „A”): 17 78 00 421; 17 78 00 427; 17 78 00 428,
• Wyrejestrowanie pojazdu, zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu, wtórnik tablicy, dodatkowa tablica, zaświadczenia (dotychczasowy bilet „B”):
17 78 00 426,
• Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych, wpisanie adnotacji do dowodu rejestracyjnego, dopisanie/wykreślenie współwłaściciela, wtórnik nalepki kontrolnej (dotychczasowy bilet „C”): 17 78 00 447.
• Prawa jazdy (dotychczasowy bilet „D”, „E”, „G”): 17 78 00 429; 17 78 00 430.
• Transport, ośrodki szkolenia kierowców (dotychczasowy bilet „H”, „I”); 17 78 00 424.

ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty muszą być złożone w pojedynczej, zaklejonej kopercie. Koperta winna być opisana w sposób następujący:
– imię i nazwisko oraz rodzaj sprawy (np. rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego, wyrejestrowanie, prawa jazdy, transport, ośrodki szkolenia kierowców, drogi).

Uwaga! We wniosku znajdującym się w kopercie należy bezwzględnie podać numer telefonu i adres do korespondencji.

Rezerwacji telefonicznej można dokonać pod numerami telefonów:

(17) 78 00 424
Dotychczasowy bilet „A” – dotyczy spraw rejestracji pojazdówDotychczasowy bilet „B” – dotyczy wyrejestrowania pojazdów i zgłoszenia nabycia/zbycia

(17) 78 00 447
Dotychczasowy bilet „C” – dotyczy odbioru stałych dowodów rejestracyjnych

(17) 78 00 430; (17) 78 00 429
Dotychczasowy bilet „D” – dotyczy praw jazdy

(17) 78 00 424
Dotychczasowy bilet „H” oraz „I” – dotyczy transportu i ośrodków szkolenia kierowców

Szczegółowy wykaz spraw znajduje się na stronie internetowej powiatu mieleckiego pod adresem: http://www.kolejka.powiat-mielecki.pl/

Rezerwacja internetowa pozostaje bez zmian.

Wyżej wymienione sprawy, można również załatwić korespondencyjnie za pośrednictwem poczty lub kuriera. W tym celu należy przesłać na adres Urzędu, tj.:

Starostwo Powiatowe w Mielcu,
Wydział Komunikacji,
39-300 Mielec,
ul. Wyspiańskiego 6

wypełniony i podpisany obustronnie wniosek do konkretnej sprawy z podanym numerem telefonu do kontaktu i zwrotnym adresem korespondencyjnym,
– wszystkie wymagane załączniki do wniosku,
– dowody dokonanych wymaganych opłat na rachunek Starostwa Powiatowego w Mielcu, nr konta bankowego: 94 1020 4391 0000 6502 0170 9484, (opłata skarbowa nr konta bankowego 96 1020 4391 0000 6802 0167 5545),
– w przypadku sprawy dot. rejestracji pojazdu, tablice rejestracyjne lub w przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych, podpisane oświadczenie o braku tablic,

Druki wniosków do konkretnych spraw w Wydziale Komunikacji można pobrać ze strony internetowej: www.powiat-mielecki.pl ; zakładka: dla mieszkańców/ wydział Komunikacji.

Niekompletne wnioski, zawierające braki formalne, po nieskutecznym wezwaniu do usunięcia braków, pozostaną bez rozpoznania. Rozpatrzenie i załatwienie sprawy przez Urząd nastąpi zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zaleca się by odbiór stałych dowodów rejestracyjnych odbywał się drogą pocztową po wcześniejszym przesłaniu na adres Starostwa odpowiednich dokumentów oraz wskazania zwrotnego adresu korespondencyjnego.

Zachęcamy również do składania wniosków zbycia/nabycia pojazdu drogą pocztową lub w formie elektronicznej (skrzynka podawcza ePUAP).


Dyrektor Wydziału Komunikacji

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa