W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Wystartowały obrady III sesji Rady Powiatu Mieleckiego

Kluczowym punktem dzisiejszych obrad było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023, włącznie z przyznaniem absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego.

Radni zajęli się ponadto Raportem o stanie Powiatu Mieleckiego za 2023 rok: punkt poświęcony temu zagadnieniu obejmie przedstawienie raportu oraz debatę nad nim.

W dalszym programie obrad znalazło się również podjęcie uchwał w sprawach m.in. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej i zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu i Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu za 2023 rok; powołania Rad Społecznych działających przy szpitalu i pogotowiu czy przyjęcia „Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024-2028”.

TEMATYKA OBRAD:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Mieleckiego.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Raport o stanie Powiatu Mieleckiego za 2023 rok:
a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Mieleckiego za 2023 rok;
b) debata nad raportem o stanie Powiatu Mieleckiego za 2023 rok:
a. głosy radnych;
b. głosy mieszkańców.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Mieleckiego.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu:
a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2023 rok;
b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/516/2023 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
9. Informacja z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu za 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu za 2023 rok.
12. Informacja dotycząca zawartych umów z tytułu najmu aktywów trwałych PSPR w Mielcu wraz z wielkością przychodów otrzymywanych z tego tytułu w roku 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za 2023 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za 2023 rok.
15. Informacja Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu
o umowach zawartych w 2023 r. i wielkości miesięcznych przychodów z tego tytułu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024-2028”.
19. Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Mieleckiego za rok 2023 wraz z rekomendacjami.
20. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć.
24. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Mieleckiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Mieleckiego.
26. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2024 r.
27. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

OBRADY SESJI SĄ TRANMITOWANE I DOSTĘPNE NA STRONIE BIP ORAZ STAROSTWA POWIATOWEGO
W MIELCU: http://bip.powiat-mielecki.pl/rada-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji oraz https://powiat-mielecki.pl/biuro-rady-i-zarzadu-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji

Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

DCIM\105GOPRO
e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Szczury doprowadziły do zamknięcia budynku przedszkola

Wiadomości Mielec

Warsztaty bębniarskie na Rynku i w SCK [FOTO]

Wiadomości Mielec

„Nieme kino” w Parku Oborskich [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa