W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Galerie Historia Informacje Kultura i nauka

Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze  członków TMZM [FOTO]

Relacja z przebiegu Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania  Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu w dniu 10.06.2023

Walne Zebranie otworzył prezes Zarządu Janusz Chojecki, po czym  przywitał  licznie przybyłych członków Towarzystwa, a także zaproszonych gości, a wśród nich posłankę na SEJM  RP Krystynę Skowrońską, przewodniczącego Rady Miejskiej Bogdana Bieńka, Józefa Smacznego –Przewodniczącego FOPPMP, członka Rady Powiatu Mieleckiego.

Po wyłonieniu w drodze głosowania przewodniczącego obrad- Józefa Witka, sekretarza Zebrania Jolantę Strycharz oraz Komisji: Uchwał  i Wniosków  i Wyborczo-Skrutacyjnej, obszerne sprawozdanie z działalności  Zarządu za całą XVII kadencję(lata 2019-2023) bogato ilustrowane slajdami przygotowanymi przez wiceprezesa Zarządu Zbigniewa Wicherskiego przedłożył w imieniu ustępującego Zarządu jego prezes Janusz Chojecki. Towarzystwo w okresie ubiegłej czteroletniej kadencji zrealizowało niezwykle bogaty program zadań publicznych pomimo trudnego okresu pandemicznego w latach 2020 oraz 2021. Rok 2019 był rokiem rekordowych pod wieloma względami, nie tylko czysto finansowymi, ale przede wszystkim pod względem rozmachu imprez i wydarzeń realizowanych przez Towarzystwo oraz zrzeszone w nim kluby, które utrwalały w mieleckim środowisku rosnący prestiż działań podejmowanych przez Zarząd Towarzystwa. Rokiem, który na długo pozostanie w pamięci członków Towarzystwa oraz jego odbiorców i sympatyków, był rok 2021. W tym bowiem roku miały miejsce bardzo uroczyście obchodzone jubileusze: 20lecie Klubu Miłośników Lotnictwa oraz 40lecie Klubu Środowisk Twórczych. W trudnych latach pandemicznych(2020 oraz 2021) Towarzystwo olbrzymim, trudnym do przecenia wysiłkiem Zarządu,  zrealizowało wszystkie umowy z lokalnymi samorządami, a także większość zadań ujętych w budżetach Towarzystwa uchwalonych na te lata.

Janusz Chojecki podziękował za  konstruktywną współpracę lokalnym samorządom, instytucjom publicznym, szkołom, reklamodawcom darczyńcom, sponsorom. Oświadczył też, iż nie będzie kandydował na trzecią kadencję z powodów zdrowotnych.

Wystąpienie prezesa Janusza Chojeckiego przyjęte zostało przez Zebranych gromkimi brawami.

Dobre wyniki zaprezentowane przez prezesa Janusza Chojeckiego zarówno w roku 2022 jak też w okresie całej XVII kadencji  potwierdził  w  sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej,  Członek Komisji Rewizyjnej –Janusz Hołdan. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego przedłożyła jego Przewodnicząca  Jolanta Strycharz, która z  satysfakcją  stwierdziła, iż nie było w okresie omawianej kadencji żadnej sprawy wymagającej interwencji Sadu.

Następnie głosowany był wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2022 oraz całą minioną 4letnią kadencję.

Zarząd otrzymał absolutorium jednogłośnie.

Następnie prezes Janusz Chojecki wręczył imienne podziękowania członkom Zarządu za ich olbrzymi wkład pracy społecznej oraz zaangażowanie, które przyczyniły się do osiągnięcia przez TMZM  znakomitych wyników nie notowanych w dotychczasowej prawie 60letniej  jego historii. Podziękowania otrzymali: wiceprezes Zarządu/prezes KML Zbigniew Wicherski, wiceprezes Zarządu/Koordynator PZO Teresa Orczykowska, sekretarz Zarządu Aniela Ratusińska- Trzpis, Jadwiga Klaus prezes KŚT, Aleksandra Piguła prezes MGL SŁOWO, Janusz Wyzina prezes KTK, Teresa Pyzik wiceprezes MGL SŁOWO, Ewa Salamaga wiceprezes KŚT, Andrzej Bednarz wiceprezes KŚT, Bogusław Trojnacki dokumentalista. 

Prezes Janusz Chojecki wręczył także  legitymacje członkowskie nowoprzyjętym w ostatnim czasie osobom.

W kolejnym punkcie obrad podziękowania dla ustępującego Zarządu oraz jego prezesa złożyli: Krystyna Skowrońska wręczając prezesowi piękny okolicznościowy medal Konstytucji 3 Maja, Bogdan Bieniek w imieniu Rady Miejskiej, Józef Smaczny w imieniu FOPPM, a także w imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego i Starosty Mieleckiego. Podziękowania prezesowi Januszowi Chojeckiemu wraz z bukietem pięknych czerwonych róż złożyła Jadwiga Klaus-prezes KŚT, a także Janusz Wyzina- prezes KTK i wszyscy pozostali obecni na Sali obrad członkowie Zarządu.

Wszyscy Oni podkreślali jak wiele uczynił Zarząd pod prezesurą Janusza Chojeckiego dla dynamicznego rozwoju Towarzystwa oraz utrwalania jego prestiżu nie tylko w Mielcu i na Ziemi Mieleckiej, ale także na Podkarpaciu, w kraju, a także zagranicą.

Następnie prezes Janusz Chojecki przedłożył i omówił  Prowizorium Budżetowe TMZM na rok 2023, które zostało poddane przez głosowanie i przyjęte jednogłośnie jako obowiązujący budżet TMZM na rok 2023.

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, odbyły się wybory do  władz Towarzystwa na XVIII kadencję(2023-2027).

Na nowego prezesa Zarządu Towarzystwa wybrany został jednogłośnie dr inż. Zbigniew Działowski, a w skład nowego Zarządu wybrani zostali:  dr inż. Andrzej Słonowski, inż. Tadeusz Jaworowski, Natalia Kacała, Jadwiga Klaus, Ewa Salamaga, Zbigniew Wicherski, Janusz Wyzina, Aleksandra Piguła. Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w trakcie przerwy w obradach Walnego wybrał spośród siebie na wiceprezesa dr inż. Andrzeja Słonowskiego, na sekretarza inż. Tadeusza Jaworowskiego oraz na skarbnika Natalię Kacałę.

Nowo wybrana Komisja Rewizyjna w składzie: Jan Madej, Janusz Hołdan, Adam Kopacz, Ryszard Niedzielski, wybrała spośród siebie na jej przewodniczącego Jana Madeja.

Nowo wybrany Sąd Koleżeński w składzie: Jolanta Strycharz, Elżbieta Witek, Andrzej Ratusiński, wybrał na przewodniczącego Jolantę Strycharz.

W kolejnym punkcie obrad Walne Zebranie zatwierdziło wszystkie  uchwały i wnioski  przedłożone przez Komisję Uchwał i Wniosków działającą w składzie: Zbigniew Wicherski- przewodniczący, Teresa Orczykowska- członek.

Jednym z zatwierdzonych przez Walne Zebranie wniosków był wniosek  ustępującego Zarządu o nadanie ustępującemu prezesowi Januszowi Chojeckiemu tytułu „ Członek Honorowy TMZM” w dowód zasług jakie położył dla dynamicznego rozwoju Towarzystwa w ciągu 8 lat swojej prezesury.

W dyskusji w zakończeniu Walnego Zebrania głos zabierali: Józef Witek -przewodniczący Walnego Zebrania, którzy bardzo wysoko ocenił wyniki uzyskane przez TMZM w XVII kadencji kierowanego przez Janusza Chojeckiego. Podziękował także ustępującemu Zarządowi za wzorowe przygotowanie Walnego Zebrania, które pozwoliło na sprawne jego przeprowadzenie.  Życzył także nowo wybranemu Zarządowi i jego prezesowi- Zbigniewowi Działowskiemu powodzenia w realizacji niełatwych wyzwań, jakie stoją przed Zarządem w obecnej kadencji.

Nowo wybrany prezes Zbigniew Działowski w swoim krótkim expose podziękował za zaufanie, jakim go  obdarzono wybierając go na prezesa Towarzystwa i zadeklarował swoje zaangażowanie i mozolną pracę na rzecz dalszego rozwoju Towarzystwa, po czym 

Przewodniczący Zebrania zamknął jego obrady.

Relację przygotował Janusz Chojecki

Mielec, 11.06.2023

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Mieleccy seniorzy z rewizytą w Portugali

Wiadomości Mielec

Policjanci podsumowali weekend na mieleckich drogach

Wiadomości Mielec

Święto Miasta i Gminy Radomyśl Wielki [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa