W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu mieleckiego

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu informuje, że realizowany jest projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu mieleckiego (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+) w ramach Priorytetu 7 Działania FEPK.07.01 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

 • Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu w szczególności osób: młodych, poniżej 30 roku życia oraz starszych, powyżej 55 roku życia, długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami oraz o niskich kwalifikacjach.
 • Projekt zakłada, że co najmniej 80% uczestników projektu będą stanowiły osoby należące do grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
  • młodych, do 30 roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin);
  • starszych, powyżej 55 roku życia;
  • długotrwale bezrobotnych;
  • kobiet;
  • osób z niepełnosprawnościami;
  • niskich kwalifikacjach. 
 • Wsparcie dla osób młodych, do 30 roku życia będzie udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce (GdM) tzn. w ciągu 4 miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.
  • W przypadku osób do 25 roku życia okres ten będzie liczony od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu.
 • Projekt zakłada, że udział w projekcie osób młodych do 30 roku życia każdorazowo będzie poprzedzony oceną umiejętności cyfrowych.
 • Możliwość skorzystania z projektu zależeć będzie od wyników testu umiejętności cyfrowych. W przypadku niewystarczającego poziomu kompetencji cyfrowych do udziału w projekcie, osoba ta powinna odbyć kurs uzupełniający poziom kompetencji cyfrowych.

Powyższy test bada umiejętności cyfrowe w następujących obszarach: umiejętność korzystania z informacji i z danych, komunikacja i współpraca, tworzenie treści cyfrowych, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów.

 • Dodatkowo uczestnik projektu na dzień przystąpienia do projektu oraz do momentu jego zakończenia nie otrzymuje jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dofinansowanym ze środków EFS+.
 • Wsparciem zostanie objęte 305 osób kwalifikujących się do projektu, w tym:
  • co najmniej 32 uczestników / uczestniczek  będą stanowić osoby długotrwale bezrobotne,
  • co najmniej 3 uczestników / uczestniczek projektu będą stanowić osoby bezrobotne z niepełnosprawnościami,
  • co najmniej 78 uczestników / uczestniczek projektu będą stanowić osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat,
  • co najmniej 6 uczestników / uczestniczek projektu będą stanowić osoby bezrobotne w wieku 55 lat i więcej. 
 • Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły do dnia 31.12.2023 roku
 • W ramach projektu dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi utworzenie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania. Na tej podstawie Powiatowy Urząd Pracy realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
 • Działania planowane do realizacji w ramach projektu:
  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • staże (195 osób),
  • bon na zasiedlenie (10 osób),
  • refundacja kosztów wyposażenia  (63 osób)
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (37 osób). 

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia w tym samozatrudnienia przez 210 osób zarejestrowanych w PUP Mielcu.

 • Projekt jest realizowany od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. 
 • Całkowita wartość projektu wynosi:   5 603 451,29 zł.
 • Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi:    4 762 933,60 zł
   

Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia w PUP w Mielec oświadczenia dotyczącego jego sytuacji na rynku pracy po upływie 4 tygodni od zakończenia/przerwania udziału w projekcie.

W razie pytań prosimy o kontakt:

 • Ewa Ortyl
  • pokój numer: 31 (drugie piętro)
  • numer telefon: 17 788 00 64
  • adres e-mail: [email protected]
 • Ewelina Filanowska
  • pokój numer: 31 (drugie piętro)
  • numer telefon: 17 788 00 71
  • adres e-mail: [email protected]
e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Seniorzy zakończyli rok akademicki MUTW [FOTO]

Wiadomości Mielec

Kolejny oprysk przeciwko Afrykańskiemu Pomorze Świń w powiecie mieleckim

Wiadomości Mielec

Nowy punkt Pakersi przy ul. Chopina 2 w Mielcu

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa