W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Kadencja Rady Miasta 2018-2024 – podsumowanie

Podczas aktu głosowania 21 października 2018 r. w wyborach bezpośrednich mieszkańcy miasta Mielca wybrali swoich przedstawicieli do Rady Miejskiej w Mielcu.

Poprzez ten wybór lokalna wspólnota obdarowała wybranych zaufaniem i nałożyła na nich obowiązek sumiennego reprezentowania ich interesów oraz rzetelnego wypełniania wynikających z tego wyboru zadań i obowiązków.

Kadencja 2018-2024 była najdłuższą kadencją samorządu w historii.

Od roku 2018 weszły w życie znaczące zmiany w funkcjonowaniu organów stanowiących gmin, dotyczyły one miedzy innymi:

– utworzenia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,

– transmisji obrad rady,

-wprowadzenia indywidulanych uprawnień kontrolnych radnych oraz interpelacji i zapytań,

– wprowadzenie debaty nad raportem o stanie gminy i głosowania wotum zaufania dla organu wykonawczego.

Kadencja 2018-2024 była również wyjątkowa pod względem wydarzeń na świecie, które przekładały się na funkcjonowanie rad gmin.

W związku z pandemią Covid-19 Rada Miejska podejmowała uchwały wspierające przedsiębiorców w zachowaniu płynności finansowej poprzez wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości określonym grupom przedsiębiorców oraz przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców.

W związku z wojną w Ukrainie Samorząd Miasta Mielca podjął w dniu 31 marca 2022 r. stanowisko potępiające agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, a radni angażowali się w pomoc mieszkańcom Ukrainy przebywającym w Mielcu.

Rada Miejska w Mielcu w VIII kadencji pracowała w składzie 23 radnych. W trakcie tej kadencji nastąpiły zmiany osobowe. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Jana Myśliwca, w jego miejsce mandat objął Tomasz Róg oraz w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Fryderyka Kapinosa, w jego miejsce mandant objął Marek Zalotyński.

W trakcie kadencji nastąpiła też zmiana na stanowisku Wiceprzewodniczącego Rady. W miejsce Fryderyka Kapinosa funkcję objął Marian Kokoszka. Pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w Mielcu odbyło się dnia 19 listopada 2018 r.

Rada Miejska w Mielcu obradowała na 71 posiedzeniach. Odbyło się 13 sesji zwołanych w trybie nadzwyczajnym na wniosek Prezydenta Miasta lub radnych. W związku z ogłoszonym stanem epidemii w kraju Rada Miejska obradowała również na posiedzeniach zdalnych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, których łącznie odbyło się 19 w latach 2020-2022.

Łącznie Rada Miejska w Mielcu w kadencji 2018-2024 uchwaliła 743 uchwały.

Ponadto Rada Miejska w Mielcu podjęła 4 oświadczenia, 3 apele, stanowisko
i kodeks etyczny Radnych.

Radni pracowali w 8 statutowych Komisjach, które łącznie odbyły 444 posiedzeń:

 • Komisja Rewizyjna – 35 posiedzeń, pod przewodnictwem Jana Myśliwca, a od kwietnia 2019 r. – Krystyny Kowalik,
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 51 posiedzeń, pod przewodnictwem Jolanty Wolskiej,
 • Komisja Gospodarki i Finansów – 88 posiedzeń, pod przewodnictwem Zdzisława Nowakowskiego,
 • Komisja Ochrony Środowiska,Zdrowia i Spraw Społecznych – 61 posiedzeń, pod przewodnictwem Magdaleny Weryńskiej-Zarzeckiej,
 • Komisja Oświaty i Kultury – 49 posiedzeń, pod przewodnictwem Krzysztofa Łapy,
 • Komisja PorządkuPublicznego i Regulaminowa – 48 posiedzeń, pod przewodnictwem Dominika Surowca, a od stycznia 2021 r. – Mirosławy Jakubowskiej,
 • Komisja Budownictwai Gospodarki Komunalnej – 71 posiedzeń, pod przewodnictwem Zbigniew Głowackiego,
 • Komisja Sportu i Rekreacji – 37 posiedzeń, pod przewodnictwem Jarosława Szczerby, a od stycznia 2021 r. – Wiesława Truniarza.

Poza komisjami stałymi w roku 2021 powołana została również jedna komisja doraźna ds. wsparcia klubu FKS Stal Mielec oraz analizy sytuacji w klubie Handball Stal Mielec SA, która łącznie odbyła 4 posiedzenia.

Oprócz pracy na obradach oraz komisjach radni Rady Miejskiej w Mielcu w kadencji 2018-2024 byli zaangażowani w prace:

 • Społecznej komisji mieszkaniowej,
 • Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej,
 • Komisji Wyborczych Rad Osiedli,
 • Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników,
 • Grupy roboczej ds. odpadów komunalnych,
 • Zespołu do spraw stypendiów sportowych,
 • Zespołu do spraw nagród i wyróżnień sportowych,
 • Komisji konkursowej do spraw rozpatrywania złożonych ofert na dotacje celowe dla klubów sportowych,
 • Gminnej komisji ds. rodzin w Mielcu,
 • Zespołu do spraw artystycznych „Mielecki Laur Kultury”.

W Radzie Miejskiej działały 3 kluby radnych tj. klub radnych Prawo i Sprawiedliwość, klub radnych Nasz Mielec oraz klub radnych Razem dla Ziemi Mieleckiej.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Tydzień Bibliotek w Bibliotece Publicznej w Podleszanach

Wiadomości Mielec

Kontrolę autokaru turystycznego może zgłosić każdy [FOTO]

Wiadomości Mielec

Dla mojej najpiękniejszej Mamy – koncert [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa