W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Konkurs na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt wygrało Stowarzyszenie Oaza dla Zwierząt

W dniach 23 grudnia i 28 grudnia 2020 komisja konkursowa prowadziła prace nad wyborem najkorzystniejszej oferty na realizację zadań dotyczących: „Zapewnianie opieki zwierzętom bezdomnym i zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Mielec, poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt”, oraz „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnianie opieki wolnożyjącym kotom z terenu Gminy Miejskiej Mielec”.

Do obu konkursów przystąpiły dwie organizacje – Stowarzyszenie Oaza dla Zwierząt i Fundacja Animals. Oferty oceniały komisje składające się z pracowników Urzędu Miejskiego, którzy od lat zajmują się tym zagadnieniem.

Obserwatorami prac komisji byli dwaj radni – Jarosław Szczerba i Tomasz Róg, którzy takie wnioski o uczestnictwo w obradach złożyli. Rozpatrywanie złożonych ofert trwało wiele godzin. Zostały one poddane dogłębnej analizie i ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.

Obie oferty na realizację ww. zadań uzyskały pozytywną ocenę formalną. Natomiast ocenę merytoryczną zgodnie z art.15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku komisja konkursowa rozpatrywała  biorąc pod uwagę:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową;

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne;

4) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Komisja za poszczególne kryteria oceny przyznawała punkty. Zarówno w konkursie na prowadzenie schroniska jak i w konkursie dotyczącym opieki nad kotami wolnożyjącymi  Fundacja Animals i Stowarzyszenie Oaza dla Zwierząt uzyskały więcej niż 50 procent punktów, co oznacza że zgodnie z regulaminem konkursu, obydwa te podmioty posiadają możliwość realizacji zadań, których dotyczyły przeprowadzone konkursy.

Zgodnie z wytycznymi zarządzenia Prezydenta Miasta Mielca z 26 listopada 2020 roku ostatecznie wybierana jest oferta, która uzyskała większą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej. W przypadku obu rozstrzyganych konkursów, są to oferty Stowarzyszenia Oaza dla Zwierząt.

Obserwujący prace komisji radny Pan Jarosław Szczerba poddając w wątpliwość te rozstrzygnięcia wykazuje się elementarnym brakiem znajomości zapisów zarządzenia  Prezydenta, który to zapis jednoznacznie zobowiązuje Prezydenta do wyboru oferty z wyższą oceną punktową.

Jednocześnie wyrażamy głębokie zadowolenie z aktywności i zainteresowania realizacją zadań gminy przez organizacje pozarządowe. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie ofert i możliwość świadczenia pracy w obszarze ochrony zwierząt.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Nowy punkt Pakersi przy ul. Chopina 2 w Mielcu

Wiadomości Mielec

100-lecie urodzin mieszkanki Gminy Radomyśl Wielki

Wiadomości Mielec

Niedługo Leśny MiniRajd Rowerowy

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa